Р Е Ш Е Н И Е

 

 № …64…..

 

гр. Кубрат, 07.10.2016 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

      КУБРАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  в открито съдебно заседание  на четиринадесети септември,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

Районен съдия:  ДИАНА П.- ЕНЕВА

 

при секретаря П.П.      в присъствието на прокурора  ................., като  разгледа докладваното от съдията  АНД № 165  по описа за 2016 г. , за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С  Наказателно постановление № 17  – 012  от 25.05.2016 год. на Началника на Отдел „Рибарство и контрол”, „Централен Дунав” – гр. Русе, главна дирекция „Рибарство и контрол” в  ИАРА – гр. Бургас, оправомощен да издава наказателни постановления с Заповед № РД 09-25/ 21.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните, на М.Г.И., ЕГН ********** ***, е  наложено административно наказание  глоба в размер на 1 500.00  лв., на основание чл.70, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/,  за извършено нарушение по чл.32, ал.1 от същия.

          Недоволен от така издаденото НП е останал М.Г.И., който обжалва същото изцяло, с оплакване за незаконосъобразност; развива доводи за приложението на чл. 28 ЗАНН. Моли за отмяна на оспореното НП. 

         Въззиваемата страна изпраща представител и ангажира становище за неоснователност на жалбата. Моли оспореното НП да бъде потвърдено като законосъобразно.

         Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и посочените в жалбата отменителни основания, намира за установено следното: Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за това лице и е допустима. Разгледана по същество е  основателна по следните фактически и правни съображения:

Между страните няма спор по фактите. Същите сочат, че със своя Заповед № РД 09-217/ 15.04.2016 г. министърът на земеделието и храните е определил срок на забрана за улов на пролетно-лятно размножаващите се риби за календарната 2016 година от 15 април до 31 май 2014г., както е законово определено за водни обекти с надморска височина до 500 м. и от 01 май до 15 юни за водни обекти с надморска височина от 500м. до 1 500м. При извършена проверка от служител на ИАРА на 10.05.2016г. около 14.10 часа е установено, че наказаното лице извършва любителски риболов във водите на река „Топчийска” в землището на с. Каменово, общ. Кубрат, с един брой въдица с монтирана 1 бр. кука. Риболовния уред бил в работно положение, потопен във водите на реката и под негов контрол. В момента на проверката  не е установен улов на  риба.

   При тези факти контролният орган е приел, че по време на действащата забрана, в нарушение на чл.32, ал.1 и цитираната по-горе заповед, М.И. лови риба, с което деяние от обективна и субективна страна е осъществил административно нарушение на чл.70, ал.1 отЗРА. Във връзка с това срещу него е съставен АУАН № 0014467/ 10.05.2016 г. Въз основа на отразените в него констатации е издадено процесното НП, с което на лицето е наложено предвиденото от закона наказание „глоба" в размер на 1 500.00 лв.

Липсват категорични и безспорни доказателства за съставомерност на конкретното деяние. С разпоредбата на чл.32, ал.1 ЗРА е предвидена законова забрана във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 на уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1, която забрана, съгласно ал.3 от чл. 32 се въвежда ежегодно за срок от 20 до 45 дни със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, т.е. всяка календарна година се определят конкретни начална и крайна дата на забраната, както и се посочват водните обекти, по отношение на които забраната не се отнася. По своята същност тази заповед съставлява общ административен акт по смисъла на чл.65 АПК и, за да породи действие,  следва да бъде съобщена по предвидения за това ред от закона, като се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, съгласно изискването на чл.66, във вр. с чл.72 АПК. Цитираните норми са императивни, с оглед характера на акта, свързан със засягането правата на широк и неопределен кръг адресати. По делото няма доказателства, които да установяват кога и по какъв начин Заповед № РД 09-217/ 15.04.2016 г. на министъра на земеделието и храните е съобщена. При липсата на такива доказателства не може да се приеме за безспорно установено, че въведените с нея конкретни начална и крайна дата на забраната за улов е породила своето действие. С оглед на това съдът намира, че представените доказателства не установяват по категоричен и еднозначен начин вмененото административно нарушение. В производството по обжалване на НП в тежест на наказващия орган е да докаже по безспорен начин от обективна и субективна страна всички съставомерни признаци на вмененото административно нарушение. При липсата на такива доказателства не може да се обвърже административнонаказателната отговорност на лицето.

Освен това, дори и да се приеме, че с деянието си Й.д. е осъществил от формална страна вмененото административно нарушение, то разкрива всички белези на маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което са били налице предпоставките за освобождаването му от административнонаказателна отговорност.

Легално определение за „маловажен случай” се съдържа в разпоредбата на чл.93, т. 9 от НК и съставлява такова деяние, при което извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Преценката се прави на база конкретните фактически данни, отнасящи се до начина на извършване на нарушението, на вредните му последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, релевантни за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. При преценка на данните относно личността на нарушителя - безработен, ненаказван за други нарушения от този вид; и обстоятелствата, при които е извършено деянието - риболовът е извършван в период, когато е забранен, но не е установено обявяване по надлежния ред на  заповедта, съдържаща начална и крайна дата на забраната, с една въдица, с монтирана на нея една кукичка и без да е уловена и една риба, поради което,  с оглед вида на риболовния инструмент и липсата на умъртвено каквото и да било количество риба, извършеното от жалбоподателя действие не е довело реално до вредни последици за рибните ресурси. Поради което съдът приема, че конкретното деяние е такова със значително по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичните нарушения от този вид и съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Наказващият орган е бил длъжен да приложи цитираната разпоредба, когато деянието, чрез което е осъществено административното нарушение, разкрива признаците на малозначителност, само да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложена глоба. Неприлагането на посочената разпоредба при наличието на основания за това е нарушение на материалноправните разпоредби на закона и е основание за отмяна на обжалваното НП. В този смисъл са и указанията на Тълкувателно решение №1 от 12.12.2007 г. на ВКС, което на основание чл.130, ал.2 от ЗСВ е задължително както за административните органи, така и за съда, както и разясненията, дадени от АдмС – гр. Разград с решение № 118/ 28.10.2014 г. по касационно дело № 103/ 2014 г. по описа на същия .

Въз основа на така изложените съображения съдът, в настоящият си състав, намира, че оспореното в настоящото производство НП е незаконосъобразно, като издадено при допуснато процесуално нарушение и в противоречие с материалния закон, поради което следва да се отмени.

Водим от изложените съображения, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 17  – 012  от 25.05.2016 год. на Началника на Отдел „Рибарство и контрол”, „Централен Дунав” – гр. Русе, главна дирекция „Рибарство и контрол” в  ИАРА – гр. Бургас, оправомощен да издава наказателни постановления с Заповед № РД 09-25/ 21.01.2014 г. на министъра на земеделието и граните, с което на М.Г.И., ЕГН ********** ***, е  наложено административно наказание  глоба в размер на 1 500.00  лв., на основание чл.70, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/,  за извършено нарушение по чл.32, ал.1 от същия, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    Районен съдия: