Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

  № …62…..

 

гр. Кубрат, 06.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

      Кубратският районен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети септември,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                         Районен съдия:  Диана П. – Енева

 

при   секретаря П. П. и в присъствието на прокурора ..........., като разгледа докладваното от съдията анд   № 171 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Постъпила е жалба от С.И.С., ЕГН ********** ***,  против Наказателно постановление /НП/ № 24/ 26.04.2016 год. на директора на РИОСВ – гр. Русе, с което й е наложено административно наказание глоба в размер на 1 400.00 лв. на основание чл.151, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за извършено нарушение на чл.112, ал.1, т.1 от  ЗУО, в която се сочи, че то е неправилно и незаконосъобразно, издадено при нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Претендира отмяната му.

          Въззиваемата страна – РИОСВ – гр. Русе,  счита НП за правилно и законосъобразно и излага подробни доводи за това, поради което моли то да бъде потвърдено.

          РП – Кубрат, уведомени, не се явява представител и не вземат становище по жалбата и атакувания административен акт.

          Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: На 14.04.2015 г. във връзка с изпълнение на служебните си задължения и по план за контролната си дейност и постъпил сигнал служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – гр. Русе извършили проверка на територията на село Севар, община Кубрат. За тази проверка кмета на населеното място е уведомен, предвид нейния планов характер. В присъствието на С.С. ***, упълномощена да контролира дейностите с отпадъци на територията на Кметство – с. Севар със Заповед № 1444/ 03.12.2015 г. от кмета на Община – гр. Кубрат,  на посочената дата извършили оглед на нерегламентирани сметища в района на бившата кариера – с площ от 3 000.00 кв.м., и в югозападните покрайнини на селото в края на улица „Арда” – с площ от 2 000.00 кв.м.. Установили и на двете места замърсяване с битови и строителни отпадъци – стари натрупвания и скоро изхвърлени, стари дрехи, дюшеци, остатъци от храна, пластмасови опаковки, начупени баки от боя, бутилки и пр. В тази връзка дали задължителни предписания: да се почистят замърсените с отпадъци площи и се уведоми писмено РИОСВ за предприетите мерки, видно от съставения по проверката Протокол № 28- НА/ 14.04.2016 г., подписан от извършилите проверката и присъствалата на нея С.С., в качеството си на кмет на населеното място, надлежно упълномощена от кмета на  Община – Кубрат, без възражения.

            Въз основа на така установеното инж. Н.А. – гл.експерт в отдел “КОС” при РИОСВ – Русе, в присъствието жалбоподателя и на свидетелите инж. М. В., присъствала на проверката в с. Севар на 14.04.2016 г., съставила  Акт № 01964/ 14.04.2016 г. за установяване на административно нарушение от С.С., в качеството й на Кмет на Кметство – с. Севар, редовно упълномощена на основание чл. 112, ал.1 ЗУО от Кмета на Община – гр. Кубрат и отговарящ за контрола по дейностите с битови и строителни отпадъци, извършвани на територията на село Севар, в това число да съставя актове и издава НП при констатиране на нарушения на изискванията на ЗУО. С него гл. експерт повдигнал обвинение срещу С. С. за извършено административно нарушение по чл.112, ал.1, т. 1 ЗУО, описвайки установеното при проверка на 14.04.2016 г. от тях нарушение и обстоятелствата, при които е било извършено подробно в същия, изразяващо се в неупражняване на съответния контрол по извършване на дейностите с битови и строителни отпадъци на територията на село Севар. Така съставения акт е предявен на С. С., която отказала да го подпише, но получила връчения й препис. Впоследствие, след изтичане на срока за допълнителни възражения,  АУАН, ведно с цялата преписка, актосъставителя изпратил на директора на РИОСВ – гр. Русе, оправомощен от Министъра на околната среда и водите с Заповед № РД – 622/ 08.08.2012 г. да издава наказателни постановления във връзка със съставени актове за извършени нарушения по чл. 151, ал.1 – 4 ЗУО, за произнасяне, в резултат на което сезиране последния е издал атакуваното в настоящото производство НП № 24/ 26.04.2016 г. Видно от НП, инж. Л. А. ***, е приел въз основа на изложената в АУАН фактическа обстановка  и събраните доказателства – описани в него, че С.С., виновно е нарушила разпоредбата на чл. 112, ал.1, т.1 ЗУО, чрез бездействие: не е осъществила контрол по управление на отпадъците и на дейността свързана с образуване на битови и строителни отпадъци, както следва: не са установени лицата, извършили замърсяването; не е извършена проверка и установено констатираното замърсяване; не е съставен график за почистване на замърсяванията; не са съставени актове на виновните лица; не са издавани предупредителни протоколи, поради което и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН и във връзка с чл.151, ал.1, т.4 от ЗУО наложил административно наказание “глоба” в размер на 1 400.00 лв.

           По делото с оглед установяване на изложените по – горе факти са приложени всички Протоколи, цитирани по – горе; документите, представени от жалбоподателя при извършването на проверката и са разпитани като свидетели актосъставителя и присъствалата при съставянето му свидетелка – инж. В.. Последните непосредствено са възприели всички факти, за които свидетелстват, тъй като са участвали при извършването на първата планова, както и на последващите проверки по изпълнението на законодателството по опазване на околната среда на територията на село Севар.

           Показанията на разпитаните по инициатива на жалбоподателя свидетели, не допринасят за установяване на факти и обстоятелства, различни от установените в административнонаказателното производство, инициирано от длъжностни лица на РИОСВ – гр. Русе, удостоверени надлежно в протокол за извършена проверка на 14.04.2016 г. на територията на с. Севар, и съставен след това по отношение на жалбоподателката АУАН. 

           Въз основа на така възприетата и изложена фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи: Като подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване административен акт, жалбата е допустима.

           Разгледана по същество жалбата е основателна.

  Административно наказващият орган неправилно е приложил материалния закон. Описано в НП деяние изпълва от обективна страна състава на чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО, съгласно  който кмет на община и/или длъжностно лице, което не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им  се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Тази санкционна норма кореспондира с вмененото на кмета на общината задължение в чл. 19, ал. 3, т. 15 от  ЗУО. Санкционната норма на чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО  е специална по отношение на общата санкционна норма на чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУО и изключва нейното приложение.

           Административно наказващият орган е допуснал и нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН, като не е посочил точно правната норма, предвиждаща конкретното правило за действие, което наказаното лице не е изпълнило. Административният контрол, както всяка административна дейност, е правнорегламентиран, т.е.  действията, с които той се осъществява и правомощията на контролните органи,  са конкретно описани в правни норми. Именно неизпълнението на тези правнорегламентирани действия, т.е. бездействието води до неизпълнение на вменените контролни функции от страна на съответното длъжностно лице, т.е. до извършване на административно нарушение.  В случая в НП е посочена като нарушена правна норма чл.112, ал. 1, т. 1 от ЗУО, към която препраща, санкционната норма на чл. 151, ал. 1, т. 4 от ЗУО, приложена от административно наказващия орган.  Нормата на чл. 112, ал. 1 т. 1 от ЗУО, обаче, не предвижда конкретно правило за поведение на задължените длъжностни лица, а посочва само общото задължение да контролира. Конкретните правила за извършване на този контрол и правомощията на длъжностните лица са подробно регламентирани в следващи норми от закона и от наредбите, издадени въз основа на него.  Административно наказващият орган не е посочил в НП коя конкретно правна  норма предвижда описаните в НП дължими действия, които жалбоподателката не е изпълнила и по този начин е извършила виновно нарушението, за което е наказана. Недопустимо е в съдебното производство пред районния съд, образувано по жалба на административно наказаната жалбоподателка, да се отстраняват пропуски на административно наказващия орган, какъвто в случая е пропускът му да посочи в НП нарушените правни норми, т.е. тези, които предвиждат конкретни задължения за действие от страна на наказаната, като задължено лице, за бъде санкционирано неизпълнението им. Допуснато от АНО нарушение е довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателката - да разбере  за нарушаването на която точно правна норма, е наказана. В този смисъл са и разясненията на касационната инстанция – АС – гр. Разград, дадени с Решение № 21/ 18.02.2016 г. по канд № 2/ 2016 г. по описа на цитирания.

Предвид изложеното обжалваното пред районния съд НП е незаконосъобразно като издадено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон и е следвало да бъде отменено.

            Воден от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 24/ 26.04.2016 год. на директора на РИОСВ – гр. Русе, с което на С.И.С., ЕГН ********** ***, в качеството на кмет на с. Севар, общ. Кубрат, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 400.00 лв. на основание чл.151, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за извършено нарушение на чл.112, ал.1, т.1 от  ЗУО, като незаконосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Разградски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        

                             

 

                                                             Районен съдия: