Р Е Ш Е Н И Е  

 

 № 61

 

Гр.Кубрат, 3 октомври 2016г.

 

                             

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският  районен съд в публично съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                               Председател: Албена  Великова

 

При секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията АНД № 173 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от „Нетуоркс България” ЕООД, ЕИК 117619271 със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. Църковна независимост № 18, ет.1, представлявано от управител С.Р.М. чрез юрисконсулт Андрей Желязков против Наказателно постановление № 17/ 000263/11.12.2015 год. на Директора на Дирекция  „Инспекция по труда” гр.Разград, с което на дружеството по реда на чл. 416 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лв., на основание чл.415, ал.1 от КТ, за извършено нарушение по чл.415, ал.1 КТ.  В жалбата се посочва, че издаденото НП е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателят не е извършил административното нарушение, за което наказан, в административнонаказателното производство били допуснати  нарушения на процесуалните разпоредби на ЗАНН.

В съдебно заседание не се явява законният представител на дружеството-жалбоподател и не се представлява от процесуален представител.

         Въззиваемата страна –  Дирекция „Инспекция по труда” гр.Разград  чрез процесуалния си представител заявява, че атакуваното НП не страда от пороците, визирани в жалбата на нарушителя, издадено е правилно и законосъобразно при спазване нормите на ЗАНН, поради което моли същото да бъде потвърдено.

         Районна прокуратура гр. Кубрат, при редовност в призоваването, не изпращат представител и не вземат становище по жалбата и атакувания административен акт.     

         Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:

         От приложения към преписката Протокол за извършена проверка № 0826/11.12.2014г. по спазване на трудовото законодателство, извършена от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Разград в офис на „Нетуоркс България” ЕООД в гр.Кубрат, на ул.Цар Освободител № 12, се установява, че на дружеството жалбоподател са били дадени предписания от т.1 до т.7 вкл. за отстраняване на констатираните нарушения. Така дадените предписания не са били оспорени в срока за това, поради което са влезли в законна сила.

         На 10.11.2015 год. служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Разград отново извършили проверка по работни места в обект: офис на „Нетуоркс България” ЕООД, находящ се в гр. Кубрат на ул.Цар Освободител № 12, относно спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при която установили, че работодателят не е изпълнил задължително предписание № 6 по цитирания по-горе Протокол за извършена проверка № 0826/ 11.12.2014 г. на  ДИТ гр. Разград, със срок за изпълнение 12.12.2014 г., изискващо да се държи в контролирания обект – офиса на дружеството в гр. Кубрат на посочения адрес, на разположение на контролните органи от инспекцията по труда екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред да предприятието. Присъствалата в офиса служителка К.Н. не представила изискания правилник.

         Впоследствие проверката продължила на 19.11.2015 год. в офиса на дирекцията, където като представител на дружеството се явил пълномощник С.П.Ч., който представил както правилника, така и другите изискани документи. 

         За извършената за времето от 10.11. до 19.11.2015 год. проверка за спазване на трудовото законодателство бил съставен Протокол № 045 547/19.11.2015 г., в който били отразени констатираните нарушения.

         С оглед установеното неизпълнение на дадено предписание по т.6 от Протокол за извършена проверка №  0826/11.12.2014 год., св. А.С. – гл.инспектор в присъствието на колегата си св.М.И.   съставила приетия като доказателство Акт за установяване на административно нарушение № 17-000263/19.11.2015 год.,  описано подробно в същия, квалифицирано като бездействие в разрез със задължение за действие по чл.415, ал.1, във вр. с чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда. Актът е съставен в присъствието на посочения по горе пълномощник – С.П.Ч., на управителя на дружеството - Д.Н.Н.,  и съответно връчен на същия. След изтичане срока за представяне на писмени възражения, актосъставителката докладвала акта за издаване на наказателно постановление.

        Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Разград, приемайки, че работодателят не е изпълнил задължително предписание № 6 по Протокол за извършета проверка № 0826/11.12.2014 г. на ДИТ гр. Разград, със срок за изпълнение 12.12.2014 г., изискващо да се държи в контролирания обект – офис на дружеството в гр. Кубрат на посочения адрес, на разположение на контролните органи от инспекцията по труда екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред да предприятието, като не държал в същия екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред да предприятието на 10.11.2015 год., е извършил нарушение на чл.415, ал.1 КТ, във вр. с чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда, по реда на чл.416 от КТ е издал атакуваното НП, с което на основание чл.415, ал.1 от КТ е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на  1 500.00 лв.

         В този смисъл са показанията и на актосъставителя и на разпитания по делото свидетел по акта, които от своя страна се потвърждават от приетите по делото писмени доказателства.              

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните изводи: Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това е допустима.

Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.4 ЗАНН в тежест на административният орган е да установи с допустими от закона доказателства всички обстоятелства досежно извършеното нарушение, тъй като отразените в АУАН констатации не се считат за установени до доказване на противното.

НП е законосъобразно и в хода на административно-наказателната процедура не са допуснати процесуални нарушения. Самото НП е издадено по реда на чл. 36, ал. 2 от ЗАНН, в преклузивните срокове по чл. 34 ЗАНН и съдържа изискуемите законови реквизити.

НП е правилно, тъй като от събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателят е извършил посоченото в НП административно нарушение. Не се спори, а всички събрани по делото доказателства установяват, че на жалбоподателя в качеството на работодател са били дадени задължителни предписания и срок за изпълнението им. При извършената на 10.11.2015г. проверка е установено, че жалбоподателят не е изпълнил в определения от контролните органи срок – 12.12.2014г. – предписание № 6. Както се посочи и по-горе дадените от контролните органи предписания с протокола от 11.12.2014 год. не са били оспорени, поради което към датата на последващата проверка – 10.11.2015 год. са влезли в законна сила и жалбоподателят е дължал изпълнението им. Безспорно се установи  и от свидетелските показания, че в офиса на дружеството определеният от работодателя служител не е представил изисканите документи, сред които и правилника за вътрешния трудов ред.  

Наложеното на жалбоподателя административно наказание „имуществена санкция” също правилно е определено, като е наложено такова в минималния размер, посочен в разпоредбата на чл.415, ал.1 от КТ, според която който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв. Т. е. в конкретния случай, съобразявайки всички обстоятелства, визирани в чл. 27 от ЗАНН, наказващият орган е наложил минималното наказание, предвидено в чл. 415, ал. 1 от КТ.

С оглед на изложеното съдът приема за доказано, че жалбодателят чрез бездействието си е извършил нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, за което правилно е санкциониран на основание чл.416 във вр. с чл.415, ал.1 от КТ. Ето защо обжалваното НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш    И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17/ 000263/11.12.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Разград, с което на „Нетуоркс България” ЕООД, ЕИК 117619271 със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. Църковна независимост № 18, ет.1, представлявано от управител С.Р.М., на основание чл.416, ал.5  във вр. с чл.415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева за извършено нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, като  законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Разградски административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                 Председател: /П/ Ал. Великова