Р Е Ш Е Н И Е

 

 № …68….

 

гр. Кубрат, 20.10.2016 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

      КУБРАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  в открито съдебно заседание  на двадесет и осми септември,  две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

Районен съдия:  ДИАНА П.- ЕНЕВА

 

при секретаря П. П.  в присъствието на прокурора  ................., като  разгледа докладваното от съдията  АНД № 181 по описа за 2016 г. , за да се произнесе съобрази следното:

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Постъпила е въззивна жалба от ЕТ „Виарус – П.П.”, ЕИК 116008722, седалище и адрес на управление в гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов” № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представляван от собственика П.С.П., чрез адв. Ж. Чобанов, против Наказателно постановление № 53/ 09.05.2016 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Разград /ОДБХ/, с което на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за фуражите/ЗФ/, за извършено нарушения по чл. 48, ал.1, т. 1 от ЗФ. 

        Недоволен от същото едноличния търговец в жалбата си сочи, че НП е издадено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на процесуалните правила – описанието на нарушението е непълно и неточно; в магазина е имало само две разфасовки – найлонови торби по 5 кг., млекозаместителни продукти, които са били веднага продадени и търговеца повече не се е занимавал с такава дейност; административнонаказващият орган не е обсъдил изобщо дали са налице предпоставки за прилагане на чл. 28, б. „а” ЗАНН и не е изложил конкретни и относими мотиви.   

       Въззиваемата страна – Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Разград, счита, че издаденото срещу жалбоподателя наказателно постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

       Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразявайки ги  доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното: Видно от приложения към преписката Констативен протокол № 155/ 08.12.2015 г. – л. 12 от делото, на 08.12.2015 год., инж. Н.Г., работеща във въззиваемата дирекция на длъжност гл.инспектор, в присъствието на д-р Я., също гл. инспектор, извършили проверка в обект за търговия с фуражи в гр. Кубрат, Покрит пазар, магазин № 1, вписан в регистъра на обектите по чл. 17, ал. 1 Закона за фуражите с рег. № 2480 и удостоверение за регистрация № 02394/ 20.09.2010 г., като собствен на  ЕТ „Виарус – П.П.”, ЕИК 116008722 обект за търговия с заявена дейност – търговия с: 1. пълноценни фуражи; 2. допълващи фуражи, съдържащи фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки; 3. допълващи минерални фуражи; 4. храни за домашни любимци, предназначени за търговия на едро; и 5. фуражни суровини от местно производство и от внос. Констатирала, че  в търговския обект, освен регистрираните за продажба пълноценни и допълващи фуражи, храни за домашни любимци и пр.,  са налични и предназначени за продажба млекозаместители – пълноценни и допълващи, за които не е подадено заявление, съгласно чл. 23 е ЗФ, поради което предписала на търговеца: „Да подаде заявление до директора на ОДБХ – гр. Разград, съгласно чл. 23 е от ЗФ” в срок до 15.12.2015 г. 

 На 08.04.2006 год. в 09.50 часа инж. Н.Г., в присъствието на д-р М., също гл. инспектор, извършила последваща проверка в посочения обект за търговия с фуражи в гр. Кубрат, Покрит пазар, магазин № 1.  Констатирала, че  в търговския обект, освен регистрираните за продажба пълноценни и допълващи фуражи, храни за домашни любимци и пр., в момента на проверката са налични: 1/ пълноценен млекозаместител за телета, производител „Виозоис”, Гърция, пуснат на пазара от „Сани ..” ЕООД – гр. Лясковец; и 2/ витаминолактозен допълващ млекозаместител, произведен от „Джордани” – ЕООД – гр. Пещера, както и че към същия момент не е подадено заявление до директора на ОДБХ в съответствие с чл. 23е ЗФ, с което не е изпълнена т.2 от дадените с КП № 155/ 08.12.2015 г. препоръки. Видно от съставения за проверката Констативен протокол № 061/ 08.04.2016 г. – л. 15 от делото,  в присъствието на представляващата търговеца като продавач – консултант в магазина  Силвия Иванова, проверяващата предписала на едноличния търговец П.П. *** на 11.04.2016 г. за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение по Закона за фуражите.

           От показанията на разпитания като свидетел актосъставител – инж. Н.Г., се установява, че на 11.04.2016 г. в офиса на ОДБХ – гр. Разград се е явил П.П., в качеството му на  ЕТ „Виарус – П.П.”, в изпълнение на предаденото му предписание с Констативен протокол № 061/ 08.04.2016 г., предаден му от намерената в магазина продавачка, но щом разбрал, че „ще се пише акт” напуснал ОДБХ и си тръгнал. Поради което, съдът приема, че длъжностното лице - гл.инспектор в ОДБХ, в отсъствие на нарушителя -  П.П., в качеството му на  ЕТ „Виарус – П.П.”, е съставило срещу него АУАН № 001/ 11.04.2016 год., с който е повдигнал обвинение за това, че  като регистриран -  вписан в регистър по чл. 17 или чл. 20 ЗФ, оператор във фуражния сектор, започнал да използва странични животински продукти и/или производни продукти, без да е подавал заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните за вписване на промяната в регистъра в съответствие с чл. 23е ЗФ, с което не е изпълнил т.2 от дадените с КП № 155/ 08.12.2015 г. препоръки, и което бездействие съставлява нарушение по чл. 48, ал.1, т.1 от Закона за фуражите.

          Видно от самия АУАН № 001/ 11.04.2016 год. той е съставен  в присъствието на свидетеля – д-р Д.С.М., който несъмнено не е участвал в извършването на проверката в търговския обект на 08.04.2006 год., като в акта не са отразени факти и обстоятелства от изрично необходимите, съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.3 ЗАНН – 1/ липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението; или 2/ невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, поради което той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в АУАН.

Макар и в АУАН да е указано на стр. 2, че той е съставен при условията на чл. 40, ал.2 от ЗАНН, т.е. в отсъствието на нарушителя, на стр. 3 е удостоверен от 3-то лице -  д-р Даниела Петкова Дечева, отказ на нарушителя от 11.04.2016 г. да подпише акта, като не са изложени факти и обстоятелства относно начина на връчването му – от кого, кога и къде е предприето то.

Не се установява изпълнение от актосъставителя на процедурата по предявяване на съставения в отсъствието на нарушителя АУАН по реда на чл. 43, ал.4 ЗАНН - Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно.

Въпреки, че АУАН е останал непредявен на нарушителя, актосъставителят го е докладвал за произнасяне на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Разград, който  е издал атакуваното в настоящото производство Наказателно постановление № 53/ 09.05.2016 г., с което възпроизвеждайки твърдяните с АУАН факти и обстоятелства, е наложил на ЕТ „Виарус – П.П.”, ЕИК 116008722, седалище и адрес на управление в гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов” № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представляван от собственика П.С.П.,  имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за фуражите/ЗФ/, за извършено нарушения по чл. 48, ал.1, т. 1 от ЗФ.

По делото не се твърди и не се установява кога и по какъв начин е връчено обжалваното НП на ЕТ „Виарус – П.П.”.

На 28.06.2016 г. с вх. № 1966 от регистъра на ОДБХ в учреждението е регистрирано постъпването на процесната жалба.

          Въз основа на така изложените фактически обстоятелства, съдът направи следните правни изводи: Съдът приема, че жалбата е подадена в срок, тъй като не е удостоверена надлежна дата на връчване на процесното НП на наказания ЕТ; от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване административен акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество жалбата е основателна. Наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Съгласно дадените от закона правомощия при наличие на жалба, съдът следва да извърши цялостна проверка на обжалваното постановление, относно неговата законосъобразност.

 Съдът намира, че наказателното постановление е издадено в нарушение на  изискванията на чл.52, ал.2 от ЗАНН, съгласно който ако се установи, че актът не е бил предявен на нарушителя, наказващият орган го връща веднага на актосъставителя, за да изпълни той съответно на предписанията на чл. 43, ал. 4 ЗАНН.  С оглед на събраните по делото доказателства съдът намира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения – недопустимо е издадено НП въз основа на непредявен на наказания търговец съставен срещу него АУАН. След като актосъставителят е указал, че издава АУАН в отсъствието на нарушителя, в който смисъл свидетелства и по делото, то той е следвало да предяви същия по реда на чл. 43, ал.4 ЗАНН. Обратно на това е удостоверил в деня на съставянето на АУАН, че отказвайки да участва в производството по съставянето му, като е напуснал служебното място на актосъставителя, е й отказал да получи препис от него.  Жалбоподателят е бил лишен от възможността да се запознае с констатираното нарушение и даде възражения по АУАН в предвидения от закона тридневен срок от връчването на същия. Посоченото нарушение е съществено, тъй като води до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Опорочена е процедурата по установяване на административното нарушение и налагане на административно наказание от наказващия орган. Едва с връчването на НП жалбоподателят се е запознал с вмененото му административно нарушение.

С оглед на изложеното е видно, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което е ограничило правото на защита на наказания, жалбоподател в настоящото производство, което води до отмяна на атакуваното НП, без съда да обсъжда спора по същество.

             Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

             ОТМЕНЯ Наказателно постановление Наказателно постановление № 53/ 09.05.2016 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Разград /ОДБХ/, с което на ЕТ „Виарус – П.П.”, ЕИК 116008722, седалище и адрес на управление в гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов” № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представляван от собственика П.С.П.,  е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за фуражите/ЗФ/, за извършено нарушения по чл. 48, ал.1, т. 1 от ЗФ,  като незаконосъобразно.

              Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – гр. Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    Районен съдия: