Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ …67…..

 

гр. Кубрат,  17.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Кубратският районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

Районен съдия:  Диана П. – Енева

 

при секретаря  П. П.   и в присъствието на прокурора . . . . , като разгледа докладваното от съдията АНД № 192 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С  Наказателно постановление /НП/ № 37 -0000134/ 16.03.2016 год. на началник Областен отдел „Автомобилна  администрация” – гр. Разград, определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 ЗАвП, чл. 189, ал. 12 ЗДвП и чл. 47, ал.2 ЗАНН, на Д.П.Д.,  ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”  в размер на 500.00 лв., на основание чл. 178в, ал.5 ЗДвП, за извършено от него на 19.05.2016 год.около 11.15 часа  на изхода на град Завет в посока гр. Кубрат, до Трудово възпитателно училище „Н.Й.Вапцаров”,  като водач на състав от ППС, състоящ се от товарен влекач „Скания …” с рег. № ВТ 7402 КА от категория ППС „№3”, и прикачено полуремарке с рег. № ВТ 8068 ЕВ категория ППС „О4”,  извършващ обществен превоз на товари с Лиценз № 10053 за обществен превоз на товари на територията на Р България, с отразен маршрут на движение от с. Брестовене, общ. Завет,  до гр. Исперих, нарушения по чл. 8, ал. 1 Наредба № 36/ 15.05.2006 г. на МТИТС – извършва обществен превоз на товари без удостоверение за психологическа годност. В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна изцяло, тъй като жалбоподателя в посочените време и място е управлявал провереното МПС, представил при поискване удостоверение за психологическа годност, но с изтекъл срок, поради което счита, че не е извършил нарушението, за което е санкциониран.  

        Въззиваемата страна – РД „АА” – гр. Разград, счита НП за правилно и законосъобразно, поради което моли то да бъде потвърдено.

        Районна прокуратура – Кубрат, уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени  и гласни доказателства, както и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: На 19.05.2016 год.около 11.15 часа  на изхода на град Завет в посока гр. Кубрат, до Трудово възпитателно училище „Н.Й.Вапцаров”, инспектори на ОО “АА” – гр. Разград спрели за проверка движещия се по пътя товарен влекач „Скания …” с рег. № ВТ 7402 КА от категория ППС „№3”, и прикачено полуремарке с рег. № ВТ 8068 ЕВ категория ППС „О4”, управляван от жалбоподателя Д.Д..  Св. М. М., в качеството на гл.специалист – инспектор на ОО”АА” – гр. Разград, извършвайки проверка, установила, че водача извършва обществен превоз на товар от с. Брестовене, общ. Завет, до гр. Исперих с пътен лист за деня № 094278 от 17.05.2016 г.и Лиценз № 10053 за обществен превоз на товари на територията на Р България, без да представя и без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност към момента на проверката – 19.05.2016 г.. Видно от показанията на разпитания като свидетел по делото актосъставител, водача на посоченото товарно превозно средство, представил удостоверение за психологическа годност, валидно до 27.01.2016 г., което наложило да извърши справка в регистъра – електронен, на психологическите изследвания на водачите v2, от която установил, че след тази дата водача не се явявал за ново изследване на психологическата му годност да управлява МПС от категорията на процесното. 

          Констатираното не изпълнение на задължението на водача да представи валидно към датата на проверката удостоверение за психологическа годност, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 Наредба № 36/ 15.05.2006 г. на МТИТС, дало повод на извършващия проверката инспектор да състави Акт серия А-2016 № 225790 от същата дата, за установяване на извършеното административно нарушение, описано подробно и квалифицирано, съответно като нарушение на посочената по – горе разпоредба. 

           Проверката и съставянето на цитирания АУАН се извършили в присъствието на цитирания в него свидетел –  М.И., работещ на длъжност гл.специалист – инспектор в ОО „АА” – Разград. Видно от показанията на св. М. М., тя в качеството си на актосъставител е предявил съставения АУАН на водача на товарния автомобил, който не вписал възражения  в графата за възражения и обяснения  по него, подписал го и получил връчения му екземпляр, както е удостоверено в него – л. 7 от делото. 

        Директора на РД “АА” – гр. Разград, приемайки, че Д.Д., в качеството си на водач на товарен автомобил, извършващ обществен превоз на товари в страната от с. Брестовене, общ. Завет,  до гр. Исперих, с Пътен лист за деня № 094278 от 17.05.2016 г.и Лиценз № 10053 за обществен превоз на товари на територията на Р България, без валидно към този момент удостоверение за психическа годност, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 Наредба № 36/ 15.05.2006 г. на МТИТС, е извършил нарушение, обявено за наказуемо с разпоредбата на чл. 178в, ал.5 ЗДвП,   поради което по реда на чл.53 от ЗАНН е издал атакуваното НП, с което на цитираното основание наложил на нарушителя наказание глоба в размер на 500.00 лв.

          За установяването на горната фактическа обстановка съдът използва като годни доказателствени средства  приетите по делото писмени доказателства – неоспорени от жалбоподателя с други годни доказателствени средства: писмени и гласни доказателства -  показанията на актосъставителя. 

         Изложените фактически обстоятелства обуславят следните правни изводи:

         Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна в процеса и срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което е допустима.

         Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Съгласно дадените от закона правомощия при наличие на жалба, съдът следва да извърши цялостна проверка на обжалваното постановление, относно неговата законосъобразност.

          Съдът намира, че наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН, от компетентен орган по смисъла на чл. 189, ал. 12 ЗДвП и същото не страда от пороци, касаещи неговата валидност и редовност. Възражението на жалбоподателя, заявено с жалбата, че не е конкретизирано мястото на извършване на нарушението, и не е коректно отразен в съставения срещу него АУАН резултата от направената справка в електронната база данни,  съдът намира за неоснователни. Видно от събраните в хода на административнонаказателното производство срещу него писмени доказателства – АУАН, конкретизирано е мястото на извършване на нарушението – до ТВУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Завет, посочен е и маршрута на осъществявания товарен превоз, а именно от с. Брестовене, общ. Завет в посока към гр. Исперих. С показанията на разпитания свидетел се установява, че представеното от водача при проверката удостоверение за психическа годност, е валидно удостоверявало такава в полза на водача до 27.01.2016 г., а направената от него служебно справка в електронния регистър на психологическите изследвания на водачите v2, удостоверила, че след тази дата – 27.01.2016 г., до датата на проверката -  19.05.2016 г., водачът не се явявал за ново изследване на психологическата му годност да управлява МПС от категорията на процесното. А от приложеното към жалбата от жалбоподателя незаверено фото-копие от Удостоверение за психологическа годност № 335145, се установява, че то е издадено нему на 05.06.2016 г. на основание Протокол № 30 от същата дата – 05.06.2016 г., т.е. след датата на проверката, послужила за установяване на извършеното от него нарушение, и валидност до 05.06.2019 г. 

           Неоснователни са възраженията на жалбоподателя и по същество на атакувания акт. Съгласно разпоредбата на чл. 178в, ал.5 ЗДвП, наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

            При установените факти съдът намира, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл.178в, ал.5 ЗДвП, във връзка с задължението си по чл. 8, ал. 1 Наредба № 36/ 15.05.2006 г. на МТИТС – при извършване на дейност като водач на автомобил за обществен превоз на товари да представи удостоверение за психическа годност за съответната упражнявана дейност. От обективна страна същият, като водач на товарен автомобил, извършващ обществен превоз на товар, не е представил документ – валидно удостоверение за психологическа годност, въпреки че е бил длъжен в този смисъл.  От субективна страна деянието е извършено небрежно, тъй като жалбоподателя като правоспособен и професионален водач на товарен автомобил, извършващ обществен превоз на товари – правно регламентирана дейност, е бил длъжен да знае правилото, че подлежи на периодични психологически изследвания - на всеки три години, след датата на издаване на предходното, както и че при всеки осъществяван от него превоз на пътници и товари следва да има издадено валидно удостоверение за психическа годност.

              Деянието е обявено за наказуемо с разпоредбата, посочена в оспорваното НП, чл. 178в, ал.5 ЗДвП. Налице са предпоставките за носене на административнонаказателна отговорност.

              Санкцията глоба за конкретно установеното нарушение правилно е  определена в рамките на предвиденото от закона.

              Поради изложените съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно издадено и следва да бъде потвърдено, а жалбата да се остави без уважение.

Воден от горното

 

Р  Е  Ш  И:

 

                 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 37 -0000134/ 16.03.2016 год. на началник Областен отдел „Автомобилна  администрация” – гр. Разград, определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 ЗАвП, чл. 189, ал. 12 ЗДвП и чл. 47, ал.2 ЗАНН, с което на Д.П.Д.,  ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”  в размер на 500.00 лв., на основание чл. 178в, ал.5 ЗДвП, за извършено от него на 19.05.2016 год.около 11.15 часа  на изхода на град Завет в посока гр. Кубрат, до Трудово възпитателно училище „Н.Й.Вапцаров”,  като водач на състав от ППС, състоящ се от товарен влекач „Скания …” с рег. № ВТ 7402 КА от категория ППС „№3”, и прикачено полуремарке с рег. № ВТ 8068 ЕВ категория ППС „О4”,  извършващ обществен превоз на товари с Лиценз № 10053 за обществен превоз на товари на територията на Р България, с отразен маршрут на движение от с. Брестовене, общ. Завет,  до гр. Исперих, нарушения по чл. 8, ал. 1 Наредба № 36/ 15.05.2006 г. на МТИТС – извършва обществен превоз на товари без валидно удостоверение за психологическа годност, като законосъобразно.

                Решението подлежи на касационно обжалване пред  Административен съд – гр. Разград в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                              

                                                             Районен съдия: