П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 37

                                       

Гр.Кубрат, 04 октомври  2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.Т.

                                                                                 А.И.

 

         При секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 279 по описа за 2013 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимата С.З.П. - родена на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неомъжена, осъждана, с начално образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от месец октомври 2009 год. до 05.11.2011 год. в гр.Завет, обл.Разград, действайки в условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с В.Н.В. от с.гр., с цел да набави за себе си и за В.Н.В. имотна облага, е възбудила и поддържала у Т.А. - гражданин на Израел, живущ гр.Тел Авив, заблуждение, че ще заживее при него в Израел и ще сключи брак с него и с това му е причинила имотна вреда в големи размери - 9 622.45 евро и 16 905.02 щатски долара (левова равностойност 42 420.87 лева - четиридесет и две хиляди четиристотин и двадесет лева, осемдесет и седем ст.), с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.210, ал.1, т.5, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК я осъжда на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в условията на затвор. 

ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието наложено на подсъдимата С.З.П. по Споразумение от 21.04.2008 година по НОХД № 14993/2007 год. по описа на РС гр.София, а именно – ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което подсъдимата да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда при първоначален строг режим в условията на затвор. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.В. - роден на *** ***, с българско гражданство, с постоянен адрес ***, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец октомври 2009 год. до 05.11.2011 год. в гр.Завет, обл.Разград, действайки в условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител със С.З.П. от с.гр., с цел да набави за себе си и за С.З.П. имотна облага е възбудил и поддържал у Т.А. - гражданин на Израел, живущ гр.Тел Авив, заблуждение, че е брат на С.З.П., която ще заживее при А. в Израел и ще сключи брак с него и с това му е причинил имотна вреда в големи размери - 9 622.45 евро и 16 905.02 щатски долара (левова равностойност 42 420.87 лева - четиридесет и две хиляди четиристотин и двадесет лева, осемдесет и седем ст.), с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.210, ал.1, т.5 във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК го осъжда на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ОСЪЖДА С.З.П. да заплати в полза на ОД на МВР – гр.Разград сумата 272.68 (двеста седемдесет и два лева, шестдесет и осемстот.) лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд – гр.Кубрат сумата 596.20 (петстотин деветдесет и шест лева, двадесет стот.) лева – разноски на съдебното следствие .

 

ОСЪЖДА В.Н.В. да заплати в полза на ОД на МВР – гр.Разград сумата 272.68 (двеста седемдесет и два лева, шестдесет и осемстот.) лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд – гр.Кубрат сумата 596.20 (петстотин деветдесет и шест лева, двадесет стот.) лева – разноски на съдебното следствие.

 

На основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК веществените доказателства по делото: преносим компютър „HP Compaq" със сериен № CND42901GW; мобилен телефон „Нокия 1800” с IMEI 353768045556631 и монтирана в него СИМ-карта; мобилен телефон „Нокия 5130-с” с IMEI 358229036090960 и монтирана в него СИМ-карта, да се ОТНЕМАТ в полза на държавата, след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото - 2 бр.оригинали на документи за получени парични преводи, предоставени от РУМ-Румен Димитров” ЕООД - гр.Силистра; 18 бр. оригинали на документи за получени парични преводи предоставени от „РУМ-Румен Димитров” ЕООД - гр.Силистра, да бъдат ВЪРНАТИ на „Рум-Румен Димитров” ЕООД – гр.Силистра след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото - 1 бр. на документ за получен паричен превод, предоставен от „Геел” ЕООД - гр.Силистра; 3 бр. оригинали на документи за получени парични преводи, предоставени от „Геел” ЕООД - гр.Силистра, да бъдат ВЪРНАТИ на „Геел” ЕООД – гр.Силистра след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото - 1 бр. оригинал на документ за получен паричен превод предоставен от ЕТ „Мариела Радева” - гр.Русе; 1 бр.оригинал на документ за получен паричен превод, предоставен от ЕТ „Мариела Радева” - гр.Русе, да бъдат ВЪРНАТИ на ЕТ „Мариела Радева” – гр.Русе след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото - 11 бр. оригинали на документи за получени парични преводи, предоставени от ЦКБ АД - гр.София, да бъдат ВЪРНАТИ на ЦКБ АД – гр.София след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото: 1 бр.автобусен билет, на името на HABIBE HASAN MEHMED, 1 бр.тетрадка със спирала, черна на цвят, с картинка на риба, ДА СЕ УНИЩОЖАТ след влизане в сила на присъдата.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: /П/ Ал. Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1. /П/ М. Т.        2./П/ А. И.