ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 33/04.10.2016 г.

по НОХД. № 234 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2016 г.

 

 

        Кубратският районен съд на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

        При секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 234 по описа за 2016 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.382, във вр. с чл.381 от НПК,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ и подсъдимият А.О.М., представляван от служебен защитник адв. БАХТИШЕН НАЗМИ от АК гр.Разград, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 234/2016 г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият А.О.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че в периода от началото на 2012 год. до 26.09.2016 год. в с.Бисерци, обл.Разград, чрез другиго - Е.Е.Ю., от с.с. е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством прикачен меден проводник тип „ПВ”, със сечение 2.5 кв. мм. към главен витлов предпазител 63А, който влиза директно в монофазен контакт монтиран в ел. таблото преди средството за търговско измерване (СТИ) от който се захранвали ел. уреди, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия в обитаваната от него къща находяща се в с.Бисерци на ул. „Въча” № 36, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, за което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

         На основание чл.55, ал.3 от НК не налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода”.

 

         На основание чл.301, т.11 от НПК, веществените доказателства по делото: 1 бр. бял на цвят монофазен контакт с прикачен към него бял меден проводник със сечение 2.5 кв.мм., тип „ПВ”, ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО след влизане в сила на определението.

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 234/2016 г. по описа на РС-Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова