МОТИВИ  КЪМ ПРИСЪДА № 39/ 19.10.2016 г., постановена по НОХД № 221/ 2016 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

Производството е образувано по внесен, от Районна прокуратура – гр.Кубрат, обвинителен акт, с който  е повдигнато обвинение срещу:

1. М.З.И. – родена на ***г***, постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неомъжена, осъждана, безработна, ЕГН **********, за това, че на 13.02.2013г. в гр.Кубрат, обл.Разград, действайки в съучастие с непълнолетния В.П.И. и Н.П.И., като извършител е отнела чужди движими вещи - пари - сумата от 180,00 лв. - маловажен случай, от владението на Т.И.С. от с. гр., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои -  престъпление по  чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

ІІ. Н.П.И. - роден на ***г. в гр.Исперих, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за това, че на 13.02.2013г. в гр. Кубрат, обл.Разград, действайки в съучастие с непълнолетния В.П.И. и М.З.И., като помагач е отнел чужди движими вещи - пари - сумата от 180,00 лв.- маловажен случай, от владението на Т.И.С. от с. гр., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои -  престъпление по  чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 4 от НК.   

 

ІІІ. В.П.И. - роден на ***г. в гр.Исперих, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за това, че на 13.02.2013г. в гр.Кубрат, обл.Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в съучастие с Н.П.И. и М.З.И., като помагач е отнел чужди движими вещи - пари - сумата от 180.00 лв. - маловажен случай, от владението на Т.И.С. от с. гр. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по  чл.194, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 във вр. с чл. 63, ал.1, т.4 и т.5 от НК.

 

 

Представителят на КРП, поддържа обвиненията така, както са били повдигнато с обвинителния акт. Заявява, че от събраните на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие доказателствени материали, по безспорен начин, се  установяват извършването на деянията и  авторството на подсъдимите. Предлага на подсъдимите М.И. и Н.И. да бъдат наложени наказания глоба в размер на 300.00 лева за първата и 100.00 лева за втория, както и наказание обществено порицание за третия от тях, участвал в извършването на престъплението, за което му е повдигнато обвинение като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си.

        В хода на проведеното съкратено съдебното следствие по реда на Глава 27-ма НПК, в хипотезата на чл. 371, т.1 НПК, подсъдимите, участващи лично в производството, признават, че са участвали в извършването на кражбата – прикривана от вторите двама първата от тях бръкнала в джоба на свидетелката и пострадала С., и взела намерената сума пари в размер на 180.00 лева. И тримата подсъдими, като признават фактите и обстоятелствата, твърдяни срещу тях с обвинителния акт, както и вината си за извършването на престъпленията, предмет на обвинението, излагат съображения за налагане на наказания близки до минималните размери. 

           По реда на чл. 373, ал. 3, във вр. с чл. 372, ал.4 НПК, приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, въз основа на направените самопризнания и на гласните и писмени доказателства, събрани в досъдебното производство, изцяло подкрепящи обвиненията.  

            От фактическа страна:

            Подсъдимата М.З.И. е родена на ***г***, постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неомъжена, осъждана, безработна, ЕГН **********.

            Видно от приложената за нея Справка за съдимост рег. № 125/ 09.04.2013 г. – л.. 20 ДП № 47/ 2013 г. на РУ на МВР – гр. Кубрат, тя е осъждана, като пълнолетна, с вл. в сила на 14.02.2009 г. Присъда № 19/ 29.01.2009 г., постановена по нохд № 2902/ 2008 г. по описа на РС – гр. Русе, с която е призната за виновна за извършване на престъпление по чл. 216, ал.1 НК – за унищожаване противозаконно на чужда движима вещ,  и осъдена на наказание пробация.

          Подсъдимият  Н.П.И. е роден на ***г. в гр.Исперих, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********.

 Подсъдимият В.П.И. е роден на ***г. в гр.Исперих, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********.

 

        На 13.02.2013 г. св. Т.С. посетила магазин „Пацони” в гр. Кубрат, придружена от съпруга си – св. Й. С.. По същото време в магазина били и подсъдимите; наредили се на опашка пред една от касите, а пред тях била св. Т. С.. Докато тя плаща подс. М. И. видяла къде връща остатъка от парите, извадени, за да плати сметката си, и решила да ги вземе. Дала знак на подс. В.И., намигайки му, да се приближи към нея, което той направил. В същото време издърпала подс. Н.И. към себе си , като по този начин и двамата я прикрили, за да може тя да бръкне в джоба на св. Т. С. и да вземе оставения в него остатък от парите. След като подс. М. И. взела от джоба на св. Т. С. парите, тримата заедно напуснали магазина и се прибрали в дома си в гр. Завет.

         Като се прибрала в дома си св. Т. С. установила липсата на парите от джоба си и се върнала в магазина, за да говори с охранителите в същия. Св. В.М., който работел като охрана в магазина, по нейна молба прегледал записите от камерата, обслужваща касата, на която тя пазарувала и видял трите лица, които са я извършили, намерени в последствие в град Завет.

        При извършване на проверка на фактите, видно от обясненията на лицата, те са дали подробни обяснения за това как първата от тях е видяла къде оставя парите си св. Т. С., как взела решение да ги вземе, като използва помощта на другите двама подсъдими. Парите си разпределили и използвали за да платят собствените си разходи.

         Извършвайки престъплението в съучастие подс. М. И. е действала като извършител, а подсъдимите Н. И. и В. И. са действали като помагачи – улеснили са М. И. да извърши отнемането, прикривайки я с телата си.

         При извършване на разследването възстановили на пострадалата сумата 60.00 лева, а в съдебно заседание е върната на Т. С. разликата от 120.00 лева, всички покриващи причинената й щета.

         Видно от изготвената съдебно психиатрична експертиза, подс. В.И., макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното от него деяние, и да ръководи постъпките си.

          Видно от изготвената съдебно техническа експертиза на приложеното веществено доказателство1 бр. ДВД диск със запис на видеокамери в магазин „Пацони” от 13.02.2013 г., записът е с лошо качество и ниска резолюция, поради което не могат да се идентифицират лицата, заснети от тях, но могат да служат за разпознаването им от хора, които ги познават.

            По доказателствата:       

           Описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на следните доказателства, които съдът кредитира изцяло: обясненията на подсъдимите, показанията на свидетелите и заключенията на вещите лица. Те са без противоречия и допълващи се, поради което анализът им обосновава изводите на съда, относно осъществилите се факти, както те се твърдят от представителя на обвинението.

  Анализът на изброените доказателства обосновава у съда извода, че подсъдимите са осъществили престъпленията, за които са повдигнати обвинения срещу тях.

         Подсъдимите са наказателно отговорни. Осъществили са изпълнителното деяние на престъплението кражба, като първата е отнела чужди движими вещи – 180.00 лева владението на Т.И.С. от с. гр., без нейно съгласие, а вторите са я подпомогнали – прикривайки я, като и тримата са имали намерението за противозаконно им  присвояване.  Подсъдимите са установи своя фактическа власт върху вещите и са се разпоредили с тях. По този начин престъплението е довършено и е настъпил съставомерния резултат.

         Престъплението е съставомерно и от субективна страна и за тримата подсъдими, действали при условията на пряк умисъл. Всеки от тях е знаел, че първата отнема вещи, които са чужда собственост, съзнавали са, че отнемането не е въз основа на закона и са имали намерение за присвояването им, като са съзнавали общественоопасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на общественоопасните последици и са искали настъпването на тези последици – да си присвоят предмета на престъплението, за да се разпоредят след това с него в свой интерес.             

        Предвид изложеното, съдът   признава подсъдимите за виновни в извършването на посочените по – горе престъпления.

         Признавайки подсъдимите за виновни в извършването на престъпление по  чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК,  съдът следва да наложи наказания, при индивидуализацията на които, на основание чл.54 от НК, взе предвид степента на обществена опасност на конкретните деяния, данните за личността на извършителите, както и следните смекчаващи отговорността обстоятелства –  признание за виновност, изразено на предварителното производство и в хода на съдебното производство, обясненията, чрез които са спомогнали за разкриване на обективната истина; при липсата на твърдени от обвинението отегчаващи отговорността обстоятелства – за предишното осъждане под. М. И. е реаб.по право, и прие, че за да са справедливи и съответни на извършеното, наказанията следва да бъдат определени към минималния размер на  предвидената в специалната норма на по – леко квалифицираната кражба чл.194, ал. 3  НК – глоба в размер на 300.00 /триста/ лева за извършителката на кражбата – подс. М. И.; глоба в размер на 150.00 лева за помагача – подс. Н. И., и наказание обществено порицание за непълнолетния помагач – подс. В. И.. 

            Съдът възложи на всеки един от подсъдимите, разпределени по равно между тях, направените деловодни разноски за вещо лице в досъдебното и съдебното производство.

            Воден от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

                                                                          Районен съдия: