МОТИВИ  КЪМ  РЕШЕНИЕ  ПО  АНД № 226/2016г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ

 

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Досъдебно производство № 169/2016г. по описа на Районно управление на МВР гр. Кубрат срещу  А.Н.С. ***, за това, че през периода от 01.10.2015 год. до 16.07.2016 год. в гр.Завет, обл.Разград, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак е заживял съпружески с лице от женски пол - Е.Г.В. – 15-годишна, ненавършила 16-годишна възраст. Внесено е и постановление от  същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя А.Н.С. с налагане на административно наказание за извършеното от всеки от тях престъпление по  чл.191, ал.1 от НК, предвид наличието на основанията на чл.78а от НК.

         Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат поддържа внесеното Постановление, пледирайки, че извършването на престъплението по чл.191, ал.1 от НК е доказано по несъмнен начин, както и че са налице материалноправните предпоставки за приложение на чл.78а от НК, поради което моли съда да освободи нарушителя А.Н.С. от наказателна отговорност като им наложи административно наказание глоба ориентирана около минималния размер.

         Нарушителят А.Н.С., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признава виновен по вмененото му обвинение. Моли за налагане на минималното предвидено в закона наказание.  

         Съдът, след като прецени на основание чл.378 ал.2 от НПК събраните по Досъдебно производство № 169/2016г. по описа на Районно управление на МВР гр. Кубрат доказателства, приема за установено следното:

         Нарушителят А.Н.С. е 21–годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.       

         На неустановен ден и дата през 2015г. нарушителят А.Н.С. се запознал с непълнолетната св.Е.В. - 15 годишна от с.Зетьово, обл.Стара Загора. А. и Е. се запознали чрез социалната мрежа „Фейсбук”. Двамата започнали да си комуникират чрез интернет и по телефон. След запознанството си, в началото на месец октомври 2015г. двамата решили да заживеят заедно на семейни начала, като в началото на 01.10.2015г. установили фактически отношения на съпружески начала.

А. и Е. обитавали дома на родителите на нарушителя, находящ се в гр.Завет. Двамата заживели в едно домакинство, с обща издръжка и грижи за бита, паричните средства за които били осигурявани от родителите на подсъдимия. Св.В. се грижела за домакинството, както и за всички други обвързаности присъщи на брачната връзка. Нарушителят С. съзнавал ниската възраст на св.В. и знаел, че тя е на 15 години. В резултат на съпружеското им съжителство св.В. забременяла. На 07.05.2016г. св.Е.В. родила дете от подс.С. - Х.Е.Г.

Впоследствие настъпило неразбирателство между нарушителя и свидетелката и след 16.07.2016г. св.В. се прибрала с детето си в дома на родителите си в с.Зетьово, обл.Стара Загора.

През периода от 01.10.2015г. до 16.07.2016г. подс.С. не сключил граждански брак със св.В., видно от приложеното по досъдебното производствно писмо от Община Завет – (л.50), но живял с нея на съпружески начала.

         По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.378, ал.2 от НПК, писмени доказателства: признанията на нарушителите и показанията на свидетелите В., Н., М., И., К., Т., И. и М., намиращи се  по ДП, писмо от Община гр.Завет, удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0223/14.05.2016г. на Община Разград, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло обясненията на подсъдимия, дадени  на ДП, и показанията на свидетелите, приобщени по реда на чл.283 от НПК към делото. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят А.Н.С. с действията си е осъществил състава на престъпление по чл.191, ал.1 от НК, тъй  като   през периода от от 01.10.2015 год. до 16.07.2016 год. в гр.Завет, обл.Разград, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак е заживял съпружески с лице от женски пол - Е.Г.В. – 15-годишна, ненавършила 16-годишна възраст.

 От обективна страна деянието е осъществено чрез действие  изразяващо се в  установяване на фактическо съжителство между субекта на престъплението – пълнолетно лице от мъжки пол и пострадалата, наподобяващо отношенията, които възникват при сключване на брак. Това съжителство е осъществено със съдействието на свидетелката и тя е участвала доброволно в същото. Касае се за едно продължено престъпление, тъй като с него се създава едно трайно престъпно състояние, което продължава до неговото прекратяване. В случая фактическото съжителство е продължило от месец октомври 2015г. до 16.07.2016г. По безспорен начин се установява, а именно чрез приложените писмени доказателства, че подсъдимият и свидетелката не са сключили граждански брак.

От субективна страна осъществил деянието при пряк умисъл, тъй като съзнавал, че свидетелката не е навършила 16-годишна възраст, предвиждал е установяването на фактическите отношения и ги е желаел.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл.78а от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, или пробация, както и обществено порицание, нарушителите са пълнолетни, не са осъждани за престъпление от общ характер, не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и нарушителят не е действал в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи А.Н.С. от наказателна отговорност за престъплението по чл.191, ал.1 от НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК, му наложи административно наказание глоба в полза на държавата в размер на  1 000.00 лева.

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, съдействието, което нарушителят оказва за разкриване обективната истина, признанието за виновност, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, на минимума предвиден в закона.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                                      Председател: /П/ Ал. Великова