Мотиви към Решение № 60/03.10.2016г. по АНД № 236 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2016 г.

 

 

Постъпила е полицейска преписка рег. № 290000-3969/03.10.2016г. по описа на Районно управление на МВР гр.Кубрат, ведно с Акт за констатиране проява на дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) на Районно управление на МВР гр.Кубрат.

Нарушител е: 

А.Д.М. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН  **********.

Актосъставителят Й.С.Й. – полицейски инспектор при Районно управление на МВР гр.Кубрат, поддържа акта, както е съставен и предявен. 

В съдебно заседание нарушителят А.Д.М. се признава виновен по предявеното му с акта обвинение и изразява съжаление за случилото се.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, както и доводите на нарушителите, намира следното:

От фактическа страна:

На 03.10.2016г. след полунощ, на пейка в района на автогарата в град Кубрат били Т. А., Т. А., Г.А. – съжителстваща с Т. и свидетелят И.Д.Б.. Скоро при тях дошъл с туба вино и свидетелят В.Т.Н. и започнали да се черпят. Около 01:30 часа при тях дошъл и нарушителя А.Д.М., когото компанията познавала с турското име Ш.. Последният бил във видимо нетрезво състояние и опитал да погали присъстващото там момиче Гергана. Тя се дръпнала и развикала, но нарушителят извадил ножа си, размахал го и започнал да се заканва и заплашва със саморазправа. Скоро след това св.Найденов решил да се прибира в дома си, станал и направил няколко крачки, след което усетил удар отзад в областта на тила. Когато се обърнал видял нарушителя М., който отново го ударил, а свидетелят паднал на земята. Нарушителят извадил отново ножа си и го насочил към св.Найденов, който опитал да се предпази с ръка, при което получил порезна рана в областта на китката. Братята близнаци Т. и Т. се намесили и предотвратили разрастването на конфликта, а няколко минути след това дошли патрулиращите полицейски служители.

След събиране на всички доказателства по преписката актосъставителят Й.С.Й. съставил Акта за проява на дребно хулиганство, който нарушителят подписал без  възражения.

Тази фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на приобщените по реда на чл.281, ал.5 във вр. с ал.1 т.5 от НПК показания, депозирани от свиделите В.Н. и И.Б., от обясненията на нарушителя и писмените доказателства.   

По доказателствата:

Съдът прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, по реда на НПК.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, относно датата, мястото и начина на извършване на противообществената проява от нарушителя А.Д.М., които потвърждават установената фактическа обстановка по делото.

От правна страна:

Съдът счита, че А.Д.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение хулиганство.

От обективна страна, нарушителят А.Д.М. е осъществил признаците на изпълнителното деяние, като на процесната дата и място е извършил непристойна проява, изразяваща се в предизвикване на скандал, употреба заплахи, закани с нож на публично място, както и  нанасяне на удари на В.Т.Н..

От субективна страна, деянието е извършено от нарушителя при форма на вината пряк умисъл. Деецът е предвиждал настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им. 

Съдът счита, че така извършената противообществена проява води до нарушаване на обществения ред и спокойствие.

По наказанията:

Съдът намира, че извършената от нарушителя А.Д.М. проява се отличава със значително по-ниска степен на обществена опасност и не осъществява признаците на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, но е с висока степен на обществена опасност за деяние, квалифицирано като дребно хулиганство. При определяне на наказанието, съдът взе предвид отегчаващите и смекчаващите обстоятелства. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът приема незачитането на моралните и етични норми на общуване между хората на публично място. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема чистото съдебнто минало и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина по делото.

При определяне на наказанието, съдът взе предвид баланса между смекчаващите и отегчаващите обстоятелства, като определи наказанието при превес на отегчаващите такива, а именно „Задържане в структурно звено на МВР” за срок от  десет денонощия.  

Водим от изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                 Председател: /П/ Ал. Великова