-

1.1.2017. 31.1.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 70/2015 - ...,
...,
...
:
.
19.1.2017.
2 No 368/2015 ..,
..,
..
...,
...
:
.
17.1.2017.
3 No 481/2015 ... ... :
.
20.1.2017.
4 No 482/2015 ...,
...,
...
... :
.
24.1.2017.
5 No 445/2016 - , ; . ... ... :
.
4.1.2017.
7.2.2017.
6 No 518/2016 ... ... :
.
17.1.2017.
7.2.2017.
7 No 519/2016 ... ... :
. -
11.1.2017.
23.1.2017.
8 No 529/2016 ...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...,
...
:
.
16.1.2017.
2.2.2017.
9 No 533/2016 ...,
...
... :
.
5.1.2017.
20.1.2017.
10 No 538/2016 ... . :
.
31.1.2017.
11 No 7/2017 - . ... :
.
5.1.2017.
5.1.2017.
12 No 18/2017 . ... :
.
17.1.2017.
17.1.2017.
13 No 19/2017 . ...,
...,
...
:
.
17.1.2017.
17.1.2017.
14 No 20/2017 . ...,
...
:
.
17.1.2017.
17.1.2017.
15 No 26/2017 ... ... :
.
18.1.2017.
18.1.2017.
16 No 38/2017 ; ; ; ; . ...   :
.
24.1.2017.
24.1.2017.
17 No 39/2017 ... ... :
.
25.1.2017.
25.1.2017.
18 No 121/2016 . ...,
...,
...,
...
:
.
24.1.2017.
...
...
...
...
3.2.2017.
19 No 153/2016 ... , :
.
4.1.2017.
20 No 258/2016 ... . :
. -
5.1.2017.
24.1.2017.
21 No 268/2016 2013 - :
. -
5.1.2017.
22 No 299/2016 . ... :
.
31.1.2017.
...
14.2.2017.
23 No 312/2016 . ...,
...
:
.
31.1.2017.
...
...
31.1.2017.
24 No 313/2016 . ...,
...
:
. -
4.1.2017.
...
...
4.1.2017.
25 No 1/2017 . ...,
...
:
.
10.1.2017.
...
...
17.1.2017.
26 No 4/2017 . ... :
.
12.1.2017.
...
17.1.2017.
30.1.2017.
27 No 8/2017 . ... :
.
17.1.2017.
...
17.1.2017.
28 No 10/2017 . ... :
.
13.1.2017.
...
13.1.2017.
16.1.2017.
29 No 15/2017 .   :
.
17.1.2017.
17.1.2017.
30 No 16/2017 . ... :
.
17.1.2017.
...
17.1.2017.
31 No 18/2017 . ... :
.
26.1.2017.
...
26.1.2017.
32 No 21/2017 . ... :
.
30.1.2017.
...
30.1.2017.
33 No 23/2017 . ... :
.
25.1.2017.
...
26.1.2017.
26.1.2017.
34 No 25/2017 . ... :
.
31.1.2017.
...
1.2.2017.
1.2.2017.