Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 7

 

Гр. Кубрат, 17.01.2017 год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                      Председател: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 368 по описа на КРС за 2015  година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.341 и сл. от ГПК  - съдебна делба на съсобствен недвижим имот във фазата по извършването й.

С Решение № 18/29.01.2016 год., влязло в законна сила на 11.03.2016 год., по делото е допусната съдебна делба между между  Н.М. (Н. М.Ч.), род. на ***г. в гр.Завет, Н.Ч. (Н.М. А.), род. на ***г. в с.Тетово, М.Ч. (М.М. А.), род. на ***г. и С.М.М., ЕГН ********** *** на следния недвижим имот:  нива в землището на село Беловец, ЕКАТТЕ 40422, с площ 20.936 дка, трета категория, в местносттаЯмача”, съставляваща имот № 169017 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000009 – Полски път на Община Кубрат, имот № 000079 – Полски път на Община Кубрат, имот № 169018 – Овощна градина на С.И.Д. и имот № 000002 – Др. воден терен на МЗГ-ХМС. Ограничения при ползване на имота: Хидромелиоративните съоръжения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, при права: по 1/6 ид. части за Н.М. (Н. М.Ч.), Н.Ч. (Н.М. А.) и М.Ч. (М.М. А.) и 3/6 ид. части за С.М.М..

С влязло в законна сила Решение № 158/27.09.2016г., е обявен на страните окончателния разделителен протокол по допуснатата с горецитираното съдебно решение делба, с който от делбения имот са обособени два равни по големина и стойност реални дяла, съобразно броя на съделителите.

В първото съдебно заседание след допускане на делбата ищците чрез процесуалния си представител са предявили претенции по сметките, с които претендират ответникът С.М.М. да им заплати, съобразно дяловете им, обезщетение в размер по 40.00 лева на декар за стопанските 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013г., ведно със законната лихва за закъснялото плащане от падежа на всяка една от главниците – 01.10. на съответната стопанска година по смисъла на Закона за арендата в земеделието до датата на подаване на исковата молба, както и по 50.00 лева на декар за стопанските 2013/2014 и 2014/2015 година, ведно със законната лихва за закъснялото плащане от падежа на всяка една от главниците – 01.10. на съответната стопанска година по смисъла на Закона за арендата в земеделието, до датата на подаване на исковата молба, както и законната лихва върху посочените суми за обезщетение по чл.30, ал.3 от ЗС за периода от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумите; претендират и обезщетение в размер на законната лихва за всяко закъсняло плащане от падежа на всяка една от главниците  - 01.10. на съответната стопанска година по смисъла на Закона за арендата в земеделието, до датата на подаване на исковата молба.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съобразени с доводите на страните, съдът намери следното:

По извършване на делбата

По делото е извършена съдебно-техническа и оценителна експертиза, въз основа на която е съставен разделителен протокол, съобразен с желанието на ищците да получат общ дял от съсобствеността. Съставянето и обявяването за окончателен на изготвения от вещото лице разделителен протокол предполага извършване на делбата чрез теглене на жребие, защото така образуваните два дяла са равни.

В съдебно заседание на 21.12.2016г., в рамките на което се яви само процесуалният преставител на ищците, се пристъпи към тегленето на жребие, при което пълномощникът изтегли дял първи от окончателния разделителен протокол. С оглед на това делбата на процесния имот следва да се извърши, като на ищците се постави в общ дял имота представляващ дял първи, а на ответника – дял втори от окончателния разделителен протокол.

По претенцията по сметки по чл.346 ГПК

В преклузивния срок на чл. 346 от ГПК е предявена претенция от ищците против ответника с правно основание чл. 30, ал.3 от ЗС.  Претендират за всяка от стопанските 2010/2011г., 2011/2012г., 2012/2013г., 2013/2014г. и 2014/2015г. сума в размер на 2 302.96 лева, получени доходи от наем/рента на съсобствената им земеделска земя, считано от 2010 г. до 2015 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане, като претендират и законна лихва върху главницата за всяка стопанска година считано от 1.10.2011г. до датата на подаване на исковата молба.  Ответникът С.М.М. не е оспорил сумите и не е възразил.

За установяване размера на претенцията си по сметките по инициатива на ищците са допуснати и изготвени съдебно-оценителна и допълнителна съдебно-оценителна експертизи. Вещото лице е изготвило два варианта на претенцията на ищците – на база пазарен месечен наем на процесния имот  за 2010г. – 2015г. и на база минимално арендно плащане за ползване на декар земеделска площ в същия период и дава заключение, че  и при двата варианта дължимото на ищците обезщетение е в размер на общо 1884.24 лева или по 628.08 лева за всеки от тях. Доколкото обаче процесната нива е била арендувана от ЗК „Единство” с.Беловец, която е заплащала по-висока рента, с допълнителната съдебно-оценителна експертиза експертът изчислява, че дължимото обезщетение на ищците на база реално платеното от арендатора за процесния период на ответника, възлиза на 681.85 лева. Законната лихва за закъсняло плащане за всяка стопанска година считано от 04.09.2010г. до 03.09.2015г. възлиза на 119.95 лева за всеки от ищците. Съдът кредитира изцяло и двете експертизи, като обосновани, компетентно извършени и неоспорени от страните.

Доколкото исканията по сметките касаят неплатена на трима от  съделителите рента, съобразно правата им в съсобствеността, съдът намира,   че ответникът дължи процесните суми, защото като съсобственик е ползвал чрез другиго – сключил е договор за аренда за целия съсобствен имот и е събирал гражданските плодове от ползването - рентата, без да заплаща припадащата се част от нея на останалите съсобственици. Според чл. 3, ал.4 от Закона за арендата в земеделието, когато договорът за аренда е сключен само от някой от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно  чл. 30, ал. 3 от ЗС. При последния иск, за разлика от чл. 31, ал.2 от ЗС, не е необходимо да е налице писмено искане до ползващия имота съсобственик.

Предвид изложеното съдът намира, че следва да присъди на ищците исканото обезщетение въз основа на допълнителната съдебно-оценителна експертиза, тъй като тя е изготвена на база реално платените аренди за процесната земя на ответника. Последният е получил съответните суми за отдадената на ЗК „Единство” с.Беловец нива, но не е платил припадащата се част на ищците. Ето защо претенцията на последните е основателна и доказана и ответникът следва да заплати на всеки от ищците по 681.85 лева или общо 2 045.55 лева – обезщетение по чл.30, ал.3 от ЗС, ведно със законната лихва считано от подаване на исковата молба в съда, както и по 119.95 лева на всеки от тях или общо 359.85, представляваща законна лихва за закъсняло плащане върху главниците за всяка стопанска година, считано от 04.09.2010г. до 03.09.2015г.

Съгласно чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съделителите следва да заплатят държавна такса, която е 4% върху стойността на дела им. Според чл. 10 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, за подобрения, искани във форма на възражение, се събира такса 4% върху признатите с решението суми, но не по-малко от 20 лева.

С оглед стойността на дела си, ищците общо и ответникът следва да заплатят по сметка на РС гр.Кубрат държавна такса в размер на 418.72 лева, а ответникът следва да заплати и държавна такса върху уважения размер на претенцията по сметки в размер на 96.22 лева.

Ищците са направилиа и искане за присъждане на сторените по делото разноски, за което представят списък и претендират присъждане на сторени такива, както следва: 106.18 лева – платена държавна такса по иска по чл.26, ал.1 от ЗЗД, 415.00 лева – минимално адвокатско възнаграждение от заплатеното общо 1000.00 лева за иска по чл.26, ал.1 от ЗЗД; 177.00 лева –  възнаграждения на вещите лица съобразно правата им ведно със сумата 14.00 лева – такса за изработване проект за делба. Искането е изцяло основателно и доказано, поради което ответникът съразмерно на дела си  следва да заплати общо на ищците сумата 698.18 лева – сторени разноски по производството.  

Водим от изложеното и на основание чл.353 ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОСТАВЯ  в ОБЩ ДЯЛ на Н.М. (Н. М.Ч.), род. на ***г. в гр.Завет, Н.Ч. (Н.М. А.), род. на ***г. в с.Тетово, М.Ч. (М.М. А.), род. на ***г., при равни права, описания в Дял първи недвижим имот, находящ се в землището на село Беловец, ЕКАТТЕ 03575, община Кубрат, обл. Разградска, а именно:

         НИВА, представляваща поземлен имот № 169040, от картата на възстановената собственост, в местността „ЯМАЧА” с площ 10.468 дка, трета категория, в землището на с.Беловец, ЕКАТТЕ 03575 при граници и съседи:

         № 169044, нива, Н.С.М.;

         № 000002, друг воден терен на МЗГ - ХМС;

         № 169018, овощна градина на А.И.Д.;

         № 000079, полски път на Община гр.Кубрат,

Ограничения при ползване на имота: Хидромелиоративните съоръжения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок

         на стойност 10 468.00 (десет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева, нула стот.) лева.  

 

ПОСТАВЯ  в ДЯЛ  на С.М.М., ЕГН ********** ***, описания в Дял втори недвижим имот, находящ се в землището на село Беловец, ЕКАТТЕ 03575, община Кубрат, обл. Разградска, а именно:

 НИВА, представляваща поземлен имот № 169044, от картата на възстановената собственост, в местността „ЯМАЧА” с площ 10.468 дка, трета категория, в землището на с.Беловец, ЕКАТТЕ 03575 при граници и съседи:

         № 169040, нива, Н.С.М.;

         № 000079, полски път на Община гр.Кубрат;

         № 000009, полски път на Община гр.Кубрат;

         № 000002, друг воден терен на МЗГ – ХМС,

Ограничения при ползване на имота: Хидромелиоративните съоръжения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок

         на стойност 10 468.00 (десет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева, нула стот.) лева. 

 

ОСЪЖДА, на основание чл.346 ГПК във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС, С.М.М., ЕГН ********** *** да заплати общо на Н.М. (Н. М.Ч.), род. на ***г. в гр.Завет, Н.Ч. (Н.М. А.), род. на ***г. в с.Тетово, М.Ч. (М.М. А.), род. на ***г.,  сумата 2 045.55 (две хиляди четиридесет и пет лева, петдесет и пет стот.) лева, представляваща обезщетение съразмерно на правата им в съсобствеността за ползите от които са лишени за периода от стопанската 2010/2011 год. до 2014/2015 год. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.09.2015г. до окончателното плащане, както и сумата 359.85 (триста петдесет и девет лева, осемдесет и пет стот.) лева, представляваща обезщетение в размер на законната лихва за закъснялото плащане от падежа на всяка една от главниците считано от 1.10. на съответната стопанска година по смисъла на Закона за арендата в земеделието до датата на подаване на исковата молба в съда – 3.09.2015 год.

ОСЪЖДА, на основание чл.355 от ГПК, С.М.М., ЕГН ********** *** да заплати общо на  Н.М. (Н. М.Ч.), род. на ***г. в гр.Завет, Н.Ч. (Н.М. А.), род. на ***г. в с.Тетово, М.Ч. (М.М. А.), род. на ***г., съответно на дела му,  направените от ищците разноски по извършване на делбата в размер на 698.18 (шестстотин деветдесет и осем лева, осемнадесет стот.) лева.

ОСЪЖДА Н.М. (Н. М.Ч.), род. на ***г. в гр.Завет, Н.Ч. (Н.М. А.), род. на ***г. в с.Тетово, М.Ч. (М.М. А.), род. на ***г., да заплатят общо по сметка на РС – Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия им се дял в размер на 418.72 (четиристотин и осемнадесет лева, седемдесет и две стот.) лева.

ОСЪЖДА С.М.М., ЕГН ********** ***   да заплати  по сметка на РС –Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял в размер на 418.72 (четиристотин и осемнадесет лева, седемдесет и две стот.) лева.

ОСЪЖДА С.М.М., ЕГН ********** ***  да заплати  по сметка на РС –Кубрат държавна такса върху присъденото обезщетение в размер на  96.22  (деветдесет и шест лева, двадесет и две стот.) лева.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

           Председател: /П/ Ал. Великова