Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 9

гр.Кубрат, 20.01.2017г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на двадесети януари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 481 по описа на КРС за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.247, ал.1, предл. второ от ГПК – поправка на допусната очевидна фактическа грешка.

Делото е образувано по искова молба на Ш.А.М., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своята майка С.С.А., ЕГН **********,*** и има предмет – съдебна делба на съсобствен с Н.Е.М., ЕГН ********** ***,  я недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с.Горичево, общ.Кубрат, ЕКАТТЕ 16105, начин на трайно ползване –  НИВА с площ 37.298 дка, трета категория, находящ се в местността „АКБОРУН”, съставляващ имот № 235035.

С Решение № 176/27.10.2016 год. е извършена съдебна делба на процесния имот, а също така е уважена претенцията на ищцата по сметки. С Определение № 332/7.12.2016г. е изменено така постановеното решение в частта относно присъдените разноски.

На 4.01.2017 год. е постъпила молба от пълномощника на ищцата, в която депозира искане за откриване на производство за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при изписване на ЕГН-р и фамилното име на законния представител на ищцата. 

Съдът, след като се запозна с депозираната молба, намира следното:

Молбата е основателна.

Видно от приложеното към молбата удостоверение за раждане на ищцата Ш.А.М., издадено въз основа на Акт за раждане № 1211/21.08.2000г. на Община Русе, майката е записана с имена С.С.А.. с ЕГН-р **********, а не записаните погрешно в решението, определението и издадения изпълнителен лист фамилно име Асенова и ЕГН-р **********. От изложеното следва, че в постановените по гр. дело № 481/2015г. по описа на РС-Кубрат Решение № 176/27.10.2016 год., Определение № 332/7.12.2016г. и издадения въз основа на същите изпълнителен лист, е допусната грешка при изписване фамилното име и ЕГН-р на законния попечител, която следва да се поправи и вместо фамилно име Асенова се чете А. и вместо ЕГН ********** се чете  ЕГН **********.

Водим от гореизложеното и на основание чл.247, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка при постановяване на Решение № 176/27.10.2016 год.., Определение № 332/7.12.2016г. и издадения въз основа на същите изпълнителен лист по гражданско дело № 481/2015г. по описа на РС-Кубрат, като навсякъде фамилното име и ЕГН на майката и законна попечителка на ищцата Ш.А.М. вместо „С.С.А.” се чете „С.С.А..”  и вместо ЕГН-р ********** се чете „ЕГН **********”.

Решението подлежи на обжалване  в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя с връчване на препис, пред ОС – Разград.

 

                                      Председател: /п/