-

1.4.2017. 30.4.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 346/2014 ... ...,
...,
...,
...
:
. -
28.4.2017.
2 No 368/2015 ..,
..,
..
...,
...
:
.
12.4.2017.
3 No 554/2015 ... ... :
. -
18.4.2017.
4 No 218/2016 ...,
...,
...
2000 ,
...
:
. -
18.4.2017.
5 No 221/2016 ...,
...
...,
...,
...
:
.
19.4.2017.
27.4.2017.
6 No 358/2016 , ..,
..,
..
...,
...,
...,
...
:
.
21.4.2017.
7 No 495/2016 - , ...,
...
... :
.
12.4.2017.
5.5.2017.
8 No 499/2016 ... ... :
.
21.4.2017.
21.4.2017.
9 No 527/2016 ...,
...
...,
...,
.-..,
...
:
. -
19.4.2017.
27.4.2017.
10 No 581/2016 ... :
.
27.4.2017.
11 No 624/2016 ; .() 655/2014 ... :
. -
18.4.2017.
12 No 21/2017 ... ... :
.
21.4.2017.
13 No 23/2017 ... ... :
. -
19.4.2017.
9.5.2017.
14 No 35/2017 - , ; . ...,
...
...,
...
:
.
11.4.2017.
11.4.2017.
15 No 77/2017 ... :
. -
5.4.2017.
5.4.2017.
16 No 78/2017 ... ... :
.
11.4.2017.
27.4.2017.
17 No 111/2017 - , ; . ... ... :
. -
26.4.2017.
4.5.2017.
18 No 172/2017 ...   :
.
10.4.2017.
10.4.2017.
19 No 178/2017 - ...,
...
  :
. -
26.4.2017.
26.4.2017.
20 No 195/2017 . ... :
. -
5.4.2017.
5.4.2017.
21 No 196/2017 . ...,
...,
...
:
. -
5.4.2017.
5.4.2017.
22 No 198/2017 ; , , . . " ", " " .   :
.
26.4.2017.
23 No 220/2017 . ...,
...,
...,
2013
:
. -
21.4.2017.
21.4.2017.
24 No 221/2017 . ... :
. -
21.4.2017.
21.4.2017.
25 No 230/2017 . ... :
.
24.4.2017.
24.4.2017.
26 No 231/2017 ... ... :
.
24.4.2017.
24.4.2017.
27 No 232/2017 ... ... :
.
24.4.2017.
24.4.2017.
28 No 234/2017 . ... :
.
25.4.2017.
25.4.2017.
29 No 46/2016 . 89 . ... :
. -
5.4.2017.
13.4.2017.
30 No 264/2016 . ... :
.
11.4.2017.
...
11.4.2017.
31 No 288/2016 . ...,
...,
...
:
.
26.4.2017.
...
...
...
9.5.2017.
32 No 6/2017 . ...,
...
:
.
18.4.2017.
...
...
2.5.2017.
33 No 24/2017 ... . :
.
27.4.2017.
34 No 26/2017 ... " " :
.
27.4.2017.
35 No 53/2017 . ...,
...,
...
:
.
11.4.2017.
...
...
...
25.4.2017.
36 No 54/2017 . ... :
.
11.4.2017.
...
26.4.2017.
27.4.2017.
37 No 60/2017 . ... :
.
25.4.2017.
...
25.4.2017.
38 No 65/2017 ... . :
.
18.4.2017.
26.4.2017.
39 No 71/2017 . ...,
...
:
.
25.4.2017.
...
...
9.5.2017.
40 No 73/2017 . ... :
.
25.4.2017.
...
9.5.2017.
41 No 74/2017 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
.
25.4.2017.
...
11.5.2017.
42 No 75/2017 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ...   :
.
25.4.2017.
43 No 78/2017 ... . :
.
25.4.2017.
3.5.2017.
44 No 80/2017 . ... :
.
25.4.2017.
...
9.5.2017.
45 No 81/2017 . ... :
. -
3.4.2017.
...
3.4.2017.
4.4.2017.
46 No 82/2017 .   :
. -
3.4.2017.
3.4.2017.
47 No 83/2017 . 244 . ,
  :
. -
10.4.2017.
10.4.2017.
48 No 86/2017 . ... :
.
13.4.2017.
...
13.4.2017.
2.5.2017.
49 No 89/2017 . ... :
. -
26.4.2017.
...
26.4.2017.
50 No 91/2017 . .. :
. -
21.4.2017.
..
25.4.2017.
24.4.2017.