-

1.7.2017. 31.7.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 66/2017 / , ; ... :
.
12.7.2017.
2 No 70/2017 / , ; ... :
.
13.7.2017.
3 No 92/2017 ; 2007 ...,
...,
...,
...,
...
:
. -
27.7.2017.
4 No 155/2017 - , ...,
...
... :
.
4.7.2017.
1.8.2017.
5 No 181/2017 ... ... :
. -
14.7.2017.
6 No 188/2017 ... ... :
.
7.7.2017.
1.8.2017.
7 No 212/2017 ... 2015 :
. -
25.7.2017.
14.8.2017.
8 No 322/2017 ... .. :
. -
14.7.2017.
4.8.2017.
9 No 327/2017 - ...,
...
  :
.
14.7.2017.
14.7.2017.
10 No 353/2017 - ...,
...
  :
.
14.7.2017.
14.7.2017.
11 No 376/2017 ... ... :
.
10.7.2017.
10.7.2017.
12 No 393/2017 ...,
...,
...
... :
. -
19.7.2017.
19.7.2017.
13 No 400/2017 ... ... :
. -
25.7.2017.
9.8.2017.
14 No 400/2017 ... ... :
. -
25.7.2017.
15 No 431/2017 ; ; ; ; . ...   :
.
31.7.2017.
31.7.2017.
16 No 104/2017 . ... :
.
13.7.2017.
...
14.7.2017.
31.7.2017.
17 No 117/2017 . ... :
.
11.7.2017.
...
13.7.2017.
27.7.2017.
18 No 121/2017 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
.
11.7.2017.
...
27.7.2017.
19 No 129/2017 .78 . ... :
.
11.7.2017.
...
13.7.2017.
27.7.2017.
20 No 132/2017 .78 . ... :
.
13.7.2017.
...
14.7.2017.
21 No 149/2017 . ... :
.
3.7.2017.
...
4.7.2017.
4.7.2017.
22 No 151/2017 . 244 . ,
...
  :
.
10.7.2017.

:
26.7.2017
271/2017
26.7.2017.
23 No 155/2017 . 68 ... . :
.
13.7.2017.
13.7.2017.
24 No 157/2017 . ... :
.
13.7.2017.
...
13.7.2017.
25 No 158/2017 . ... :
.
13.7.2017.
...
13.7.2017.
26 No 159/2017 . ...,
...
:
.
14.7.2017.
...
...
24.7.2017.
27 No 159/2017 . ...,
...
:
.
14.7.2017.
...
...
14.7.2017.
28 No 164/2017 . ... :
. -
20.7.2017.
...
25.7.2017.
7.8.2017.
29 No 165/2017 . ... :
. -
20.7.2017.
...
24.7.2017.
7.8.2017.
30 No 167/2017 . ... :
. -
25.7.2017.
...
28.7.2017.
10.8.2017.
31 No 171/2017 . ... :
. -
24.7.2017.
...
24.7.2017.
32 No 176/2017 . ... :
. -
24.7.2017.
...
28.7.2017.
9.8.2017.
33 No 179/2017 . 243 . ,
...
  :
. -
26.7.2017.
34 No 182/2017 . 68-69 . 306, . 1, . 3 ...   :
. -
28.7.2017.
11.8.2017.