РЕШЕНИЕ

№ 126

 

Гр.Кубрат, 05.09.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Районен съдия: Диана Петрова - Енева

 

като разгледа докладваното от съдията частно гр.д. № 526 по описа на КРС за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 62, ал.6 от Закона за кредитните институции.

 

Образувано е по искане от инспектор от състава на Инспектората към Висшия съдебен съвет за разкриване на сведения по реда на чл. 62, ал.6, т.12 от Закона за кредитните институции.

Искането се обосновава с твърдения за образувано производство за проверка за достоверност на декларираното имущество в Декларация по чл. 175в от Закон за съдебната власт(ЗСВ) с вх. № 6521/ 15.05.2017 г., изходяща от Н.П.Г., в качеството й на прокурор към Районна прокуратура - гр. Разград, в хода на която с оглед изясняване на фактическата обстановка е възникнала необходимост от предоставяне на данни за обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на ЗКИ по отношение на трето лице - П.Б.А., ЕГН **********, пост. адрес ***, с който деклараторката се намира във фактическо съжителство на съпружески начала.

Във връзка с горното, представител на Инспектората към Висшия съдебен съвет е счел, че е необходимо разкриване на банкова тайна относно наличността към 31.12.2016 г. по сметките на П.Б.А., ЕГН **********, пост. адрес ***, съгласно приложената към искането справка за банкови сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ: 1/ BG07STS А93000010461705 - разплащателна в лева; 21 040000000012395342 - спестовна в лева; 3/ BG06STSA93000019155833 - разплащателна в лева; 4/ BG55STSA93000022169517 -спестовна в лева; 5/ BG43STSA93000023271847 - разплащателна в лева, 6/ BG43STS А93000023271847 - разплащателна в лева; всички в „Банка ДСК" - ЕАД - град София; и IIBG38BPBI79404042703905 - спестовна в лева в Юробанк България АД.

 

Към искането са приложени необходимите доказателства - Декларация по чл. 175в от Закон за съдебната власт с вх. № 6521/ 15.05.2017 г., изходяща от Н.П.Г., в качеството й на прокурор към Районна прокуратура - гр. Разград, включваща деклариране на данни за фактическо съпружеско съжителство с П.Б.А., ЕГН **********; Справка за банковите сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ от 29.08.2017 г., установяващи необходимостта за постановяване на


разкриването, допустимо в полза на Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, съгласно разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ.

 

С оглед гореизложеното, съдът счита, че следва да се уважи направеното искане от инспектор от състава на Инспекторатът към Висшия съдебен съвет като допустимо и обосновано, поради което:

 

 

 

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване, за нуждите на образувано производство за проверка за достоверност на декларираното имущество в Декларация по чл. 175в от Закон за съдебната власт(ЗСВ) с вх. № 6521/ 15.05.2017 г., изходяща от Н.П.Г., в качеството й на прокурор към Районна прокуратура - гр. Разград, на сведения по чл. 62, ал.6, т.12 от Закона за кредитните институции, отнасящи се до: Предоставяне на справки относно наличността към 31.12.2016 г. по сметките на П.Б.А., ЕГН **********, пост. адрес ***, съгласно приложената към искането справка за банкови сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ:

 

1/ BG07STS А93000010461705 - разплащателна в лева; 21 040000000012395342 -спестовна в лева; 3/ BG06STSA93000019155833 - разплащателна в лева; 4/ BG55STSA93000022169517 - спестовна в лева; 5/ BG43STSA93000023271847 -разплащателна в лева, 6/ BG43STS А93000023271847 - разплащателна в лева; всички в „Банка ДСК"-ЕАД-град София; и 7/BG38BPBI79404042703905 - спестовна в лева в Юробанк България АД.

 

ОПРЕДЕЛЯ 30 - дневен срок за разкриване на банковата тайна, считано от днес.

 

Препис от настоящото решение да се връчи на инспектор от състава на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

 

Решението не подлежи на обжалване.


 

 

                              Районен съдия/П/