О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

 № 255

 

25.09.2017 г., гр. Кубрат

 

 

          Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание, на двадесет и пети септември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при секретаря ........... и в присъствието на прокурора  ..................... като разгледа докладваното от съдията Диана Петрова – Енева гр.д. № 481 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по искове с правно основание чл. 415, ал.1, във вр. с чл. 422 ГПК - предявени искови претенции за установяване вземанията на ищцовото дружество срещу двама ответници в изпълнение на договор за далекосъобщителни услуги за плащане на цена на потребени далекосъобщителни услуги в размер на 1.49 лева, както и за плащане на договорена неустойка по същия в размер на 130.50 лева, с искане за присъждане на разноските, направени от ищеца в заповедното и в установителното производство.

        С Разпореждане № 1194/ 16.08.2017 г. съдът е констатирал нередовности на искова молба вх. № 2050/ 14.08.2017 г., образувана в гр. дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – гр. Кубрат,  и е дал указания за отстраняването им, както следва: в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това, да: 1/ внесе дължимите държавни такси в размер на 25.00 лева – за установяване на вземането срещу ответниците в изпълнение на договор за далекосъобщителни услуги, претендирано в размер на общо 1.49 лева; и 50.00 лева – за  установяване на вземането срещу ответниците за плащане на договорена неустойка по същия, претендирано в размер на общо 130.50 лева, и представи на съда платежния документ; 2/ уточни искането си - претендира ли установяване на вземания срещу двама ответници – В. Й. К.от гр. ******и С.Й.И. ***, или единствено срещу  втория от посочените.

        С молба вх. № 2223/ 30.08.2017 г., за отстраняване на нередовности по искова молба вх. № 2050/ 14.08.2017 г.образувана в гр. дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – гр. Кубрат, ищцовото дружество, не представя на съда платежен документ за довнасяне на дължимата д.такса и не ангажира становище претендира ли установяване на вземания срещу двамата ответници, посочени в петитума на исковата молба, но като заявява признание, че длъжникът С.Й.И. е „заплатил паричното задължение по издадената Заповед за изпълнение по ч.гр.дело № 351/ 2017 г.”, и счита, че поради това няма правен интерес от предявяването и воденето на установителен иск срещу него, подава заявление по чл. 232 ГПК - за оттегляне на исковата молба и прекратяване производството по делото; и искане за издаване на изпълнителен лист за присъдените в тежест на ответника на направените от ищцовото дружество разноски  в размер на 25.00 лева – държавна такса, и 180.00 лева – платено адв.възнаграждение по Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.дело № 351/ 2017 г.

          По същата, с Разпореждане № 1285/ 31.08.2017 г., съдът е констатирал, че указаните нередовности не са отстранени, и е дал последна възможност на ищцовото дружество, в 1-седмичен срок от получаване на съобщението за това, да отстрани констатираните с Разпореждане № 1194/ 16.08.2017 г. нередовности на искова молба вх. № 2050/ 14.08.2017 г.образувана в гр. дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – гр. Кубрат, указвайки, че ако не направи това - исковата молба ще бъде върната. 

         Със същото е указал на ищцовото дружество, че на оттегляне по реда на чл. 232 ГПК подлежи редовна искова молба, а нередовната такава подлежи единствено на връщане по реда на чл. 129, ал. 3 ГПК, както и че не е налице основание за издаване в производството по докладваното гр.дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – гр. Кубрат на Изпълнителен лист, въз основа на Заповед  № 964/ 07.07.2017 г., постановена по ч.гр. дело № 351/ 2017 г. на РС – Кубрат.

С докладваната молба вх. № 2392/ 20.09.2017 г., за отстраняване на нередовности по искова молба вх. № 2050/ 14.08.2017 г.образувана в гр. дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – гр. Кубрат, ищцовото дружество, отново не представя на съда платежен документ за довнасяне на дължимата д.такса, като заявява, че: 1/ внесената на 10.08.2017 г. в размер на 25.00 лева държавна такса е достатъчна за установяване на вземането на ищцовото дружество срещу ответника С.Й.И. в изпълнение на сключен между тях договор за далекосъобщителни услуги за плащане на цена на потребени далекосъобщителни услуги в размер на 1.49 лева; 2/ за дружеството не представлява интерес установяване на вземането му срещу  ответника С.Й.И. за плащане на договорена неустойка по същия за предсрочното му прекратяване в размер на 130.50 лева, с оглед на което и на основание чл. 233 ГПК се отказва от същата; 3/ конкретизира, че претендира установяване на вземания единствено срещу ответника С.Й.И. ***, но не е срещу погрешно посочения в петитума на исковата молба В. Клатугерски; 4/ като посочва момент на погасяване на претендираните за установяване задължения от ответника С.Й.И., а именно – 08.03.2017 г., и счита, че с поведението си той е дал повод за завеждане на делото, претендира за прекратяване на производството по него и за присъждане на направените от ищеца разноски в тежест на посочения ответник.  

        Въз основа на изложеното, съдът счита, че:

1/ производството по делото по отношение на предявения срещу ответника С.Й.И. иск за установяване на вземане на ищцовото дружество срещу него за плащане на договорена неустойка по договор за далекосъобщителни услуги за предсрочното му прекратяване в размер на 130.50 лева следва да бъде прекратено на основание чл. 129, ал.3 ГПК, тъй като ищецът не е поправил констатираните с Разпореждания № № 1194/ 16.08.2017 г. 1285/ 31.08.2017 г. нередовности – не внасяне на държ.такса, дължима за предявяването му, в размер на 50.00 лева;

2/ производството по делото по отношение на предявения срещу ответника С.Й.И. иск за установяване на вземане на ищцовото дружество срещу него за плащане на цена на потребени далекосъобщителни услуги в размер на 1.49 лева, в изпълнение на сключен между тях договор за далекосъобщителни услуги, следва да бъде прекратено на основание чл. 232 ГПК – поради оттегляне на исковата претенция в тази й част;

3/ искането за присъждане на направените от ищеца разноски  по делото, вкл. и в заповедното производство по ч.гр.дело 351/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат – 25.00 лева, платена държавна такса, и 180.00 лева, платен адвокатски хонорар, е неоснователно.

         Именно с оглед посочения от ищеца момент на доброволно осъществено от ответника плащане на задълженията му – 08.03.2017 г., той не е дал повод за образуване срещу него по – късно на заповедно производство на 26.06.2017 г. – дата на образуване на ч.гр.дело № 351/ 2017 г. на РС - Кубрат, а още по-малко следва да се счита за даден от него повод за образуването на исковото производство подаването на Възражение с вх. № 1695/ 06.07.2017 г.

          Воден от изложеното,  съдът

      

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат по отношение на предявения срещу ответника С.Й.И., ЕГН ********** ***, иск за установяване на вземане на ищцовото дружество – „Мобилтел” – ЕАД, ЕИК 131468980, срещу него за плащане на договорена неустойка по договор за далекосъобщителни услуги за предсрочното му прекратяване в размер на 130.50 лева,  на основание чл. 129, ал.3 ГПК, поради непоправяне на констатирани нередовности.

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 481/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат по отношение на предявения срещу ответника С.Й.И., ЕГН ********** ***, иск за установяване на вземане на ищцовото дружество – „Мобилтел” – ЕАД, ЕИК 131468980, срещу него за плащане на цена на потребени далекосъобщителни услуги в размер на 1.49 лева, в изпълнение на сключен между тях договор за далекосъобщителни услуги, на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на исковата претенция в тази й част.

         Оставя искането на „Мобилтел” – ЕАД, ЕИК 131468980, за присъждане на направените от дружеството  разноски  по делото, вкл. и в заповедното производство по ч.гр.дело 351/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат – 25.00 лева, платена държавна такса, и 180.00 лева, платен адвокатски хонорар, без уважение, като неоснователно.  

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му, чрез връчване на препис,  пред Окръжен съд –  Разград.

       

                                                                                Районен съдия:/П/ Д. Петрова-Енева