О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

235

 

08.09.2017 г., гр. Кубрат

 

 

 

          Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание на осми септември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при секретаря ........... и в присъствието на прокурора  ..................... като разгледа докладваното от съдията Диана Петрова – Енева гр.д. № 498 описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

     Производството по делото е по молба за защита от домашно насилие по чл. 7 и сл. от ЗЗДН, приключило с обявено в съдебно заседание от 23.08.2017 г. Решение № 121/ 23.08.2017 г., преписи от които са връчени на страните на 30.08.2017 г..

      С молба вх. № 2281/ 05.09.2017 г. молителката по делото -  Н.Е.М., ЕГН ********** с пост. адрес ***, община съща, лично и като законен представител на малолетните си деца Н.Н.М., ЕГН ********** и Н.Н.М., ЕГН **********, заявява на основание чл. 233, изр. 1-во ГПК отказ изцяло от предявената молба, моли да бъде прекратено производството по делото и да бъде обезсилено постановеното по него решение

       Съдът, приема заявения отказ от исковите претенции, направен след постановяване на първоинстанционното решение, но преди влизането му в сила, за надлежно и своевременно заявен от ищцовата страна, поради което подлежащ на приемане от съда по реда на чл. 249 ГПК. Действително чл. 246 ГПК съдържа забрана съдът сам да отменя или изменя постановеното от него решение, след като то е обявено, но когато след постановяването  и преди влизането му в сила страните заявят, че са се спогодили и искат прекратяване на делото, съдът дължи да обезсили постановеното решение и да прекрати производството по делото, съгласно разпоредбата на чл. 249 ГПК, т.е. действията на съда са последица от изявленията и на двете страни по делото, съставляващи оттегляне на исковата претенция от ищеца и съответно – изрично изразено от ответника съгласие с заявеното от ищеца оттегляне. При отказ от иска, направен след постановяването на решението и преди подаване на жалба, по аргумент от по – силното основание от чл. 249 ГПК, съдът следва да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството, тъй като за отказ от иск съгласието на ответника не е необходимо; при това отказът от иск може да бъде направен във всяко положение на делото, докато то е висящо, а последиците от надлежно заявения отказ от иск са по – силни от последиците на оттегляне на иска.  Приемането от съда, пред който делото е висящо, на заявения преди влизане на обявеното по делото решение в сила отказ от защита не нарушава установената в чл. 246 ГПК забрана, защото обезсилването на решението и прекратяването на производството от постановилия го съд в хипотезата на чл. 249 ГПК, която е приложима и при отказ от иска, не съставлява отменяне или изменяне на решението от постановилия го съд по см. на чл.246 ГПК.           Предвид изложеното, при наличието на надлежно заявен отказ от защита съдът приема, че е валидно десезиран от спора, поради което обявеното по делото, не влязло в законна сила, решение следва да се обезсили и производството по делото да се прекрати.

           Ето защо, на основание чл. 233, във вр. с чл. 249 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

        ОБЕЗСИЛВА Решение № 121/ 23.08.2017 г., обявено на 23.08.2017 г. по гр. дело № 498/ 2017 г. по описа на РС – гр. Кубрат, не влязло в законна сила.

        ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 498/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат, поради  заявен от молителката Н.Е.М., ЕГН ********** с пост. адрес ***, община съща, лично и като законен представител на малолетните си деца Н.Н.М., ЕГН ********** и Н.Н.М., ЕГН **********, отказ от искането за защита,  предявено срещу Н.А.М., ЕГН ********** ***.

        Осъжда Н.Е.М., ЕГН ********** с пост. адрес ***, община съща, да заплати по сметка на РС – Кубрат дължимата държ.такса в размер на 30.00 (тридесет) лева.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС – Разград, чрез РС –  Кубрат, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис.

 

                                                                           Районен съдия: /П/