О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

№ 257

 

Гр.Кубрат, 26.09.2017 г.

 

Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

             Председател: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 521 по описа на РСКт за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производство с правно основание чл. 145 – чл. 178 от АПК.

Делото е образувано по Жалба вх. № ПО-04-КТ-1/24.08.2017 г. подадена от В.Е.Ч. *** срещу отказа на ОСЗ – Кубрат за извършване на регистрация по подадено заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имоти – ниви, находящи се в землището на Община – Кубрат.

С Молба вх. № 2413/25.09.2017 год. В.Е.Ч. заявява, че оттегля изцяло подадената срещу ОС по земеделие гр. Кубрат жалба.

Съдът, въз основа на депозираната молба, намери следното:

По аргумент от разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по  чл. 159, т. 8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал. 3 на чл. 155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В контекста на изложеното, молбата на В.Е.Ч. е подадена своевременно, от надлежна страна, при спазване на формалните изисквания на чл. 155, ал. 3 от АПК (молбата е подадена извън съдебно заседание, в писмена форма и е подписана), поради което следва да бъде уважена.

Мотивиран така, Кубратският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № ПО-04-КТ-1/24.08.2017 год.   срещу отказа на ОСЗ – Кубрат за извършване на регистрация по подадено заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имоти – ниви, находящи се в землището на Община – Кубрат.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по гражданско дело № 521/2017 год. по описа на РС-Кубрат.

           Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд – Разград в 7-дневен срок от съобщаването му на оспорващата страна.

 

                                     Председател:/П/ Ал. Великова