РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

№ 1379

 

гр. Кубрат, 19.09.2017 год.

 

 

          Съдия докладчикът ДИАНА ПЕТРОВА – ЕНЕВА, като установих, че не са отстранени нередовностите, констатирани с Разпореждане № 1293/ 01.09.2017 г., връчено лично на оспорващата на 08.09.2017 г., на постъпилата с вх. № 2237/ 31.08.2017 г. жалба на В.Е.Ч. ***, срещу отказ на ОбщС по земеделие – Завет за извършване на регистрация по подадено от жалбоподателката заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имоти – ниви, находящи се в землището на Община – Завет,  образувана в гр. дело № 520/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат, изпратена по подсъдност за разглеждане от РС – Кубрат с Определение № 68/ 28.08.2017 г., постановено по адм.дело № 137/ 2017 г. на Административен съд – Разград,  в срока за това – изтекъл на 15.09.2017 г., на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, 

 

Р А З П О Р Е  Д И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилата с вх. № 2237/ 31.08.2017 г. Жалба на В.Е.Ч. ***, срещу отказ на ОбщС по земеделие – Завет за извършване на регистрация по подадено от жалбоподателката заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имоти – ниви, находящи се в землището на Община – Завет,  и ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното за разглеждането й гр. дело № 520/ 2017 г. по описа на РС – Кубрат.

 Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - Разград в 7-дневен срок от съобщаването му на оспорващата страна.

 

                                                                Районен  съдия: /П/ Д. Петрова-Енева