Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 58

 

гр. Кубрат, 12.09.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на дванадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

       При секретаря Вера Димова и в присъствие на районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа ЧНД № 192 по описа за 2017 година, докладваното от ПРЕДСАДАТЕЛЯ, на основание чл. 155 от Закона за здравето,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

НАСТАНЯВА на задължително лечение на психично заболяване лицето С.Г.П., ЕГН **********,***, Разградска област, ул. Църковна № 2, в Държавна психиатрична болницагр. Бяла за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 28.07.2017 г.

НАЗНАЧАВА за лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на осв. С.Г.П. неговата майка Костадинка Тошева Кръстева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съдРазград.

ПОСТАНОВЯВА незабавно изпълнение на решението.

Препис от настоящото решение след влизането му в законна сила да се изпрати на лечебното заведение – ДПБ – гр. Бяла за изпълнение, съгласно чл. 165 от ЗЗ.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

МОТИВИ към Решение58/12.09.2017 год. по ЧНД № 192/2017 год. по описа на Районен съд  Кубрат

 

Производството е с правно основание чл.155 и сл. във вр.с чл.146 ЗЗ.

Образувано е по предложение на Районна прокуратурагр. Кубрат за настаняване за задължително лечение на лицето С.Г.П. ***, със снета самоличност, поради това, че страда от психично заболяване и отказва да се лекува доброволно.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратураКубрат поддържа внесеното предложение и пледира за постановяване на решение, с което освидетелстваният да бъде настанен за задължително лечение в ДПБ – гр. Бяла, тъй като са налице условията на чл.155 във вр.с чл.146 от ЗЗ.

Освидетелстваният С.Г.П. изразява становище, че се чувства добре здравословно, приема доброволно предписаните му медикаменти и не желае да се лекува в специализираната психиатрична болница, защото е оздравял. Назначеният му служебно защитник заявява, че освидетелстваният и представляван от него С.Г.П. е лице с психическо разстройство, страдащо от заболяване, посочено в разпоредбата на чл.146 от ЗЗ – „Параноидна шизофрения”; че това заболяване, видно от показанията на разпитаните  свидетели и вещо лице,  не е овладяно,  поради което П. представлява опасност както за себе си, така и за околнитеблизки и съседи. Поради това счита, че е в интерес както на осв.П., така и на околните, той да бъде настанен за задължително лечение в специализирана психиатрична болница.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното: С.Г.П. не е регистриран като психично болен в регистрите на Диспансерно психиатрично отделениегр. Разград. Провеждал е на два пъти лечение в Център за психично здраве гр. Русе през м. март 2010 год. и през  м. декември 2011 год. с диагнозапараноидна шизофрения”. Злоупотребявал с алкохол, ставал много агресивен. Впоследствие заживял на семейни начала с жена, като от съжителството имат родени две деца. През 2016 год. тя и децата го напуснали, а той не могъл да преодолее раздялата. Живеел при майка сисв. Кръстева, която полагала грижи за него и се опитвала да контролира приема на назначените му медикаменти. Впоследствие обаче той станал неконтролируем и отказвал приема им, в резултат на което започнали и кризите. Станал раздразнителен, викал в продължение на час, изолирал се и не общувал с никого, не се хранел и отказвал да проведе лечение. Седмица преди хоспитализацията му в ДПБ- Бяла направил опит да се обеси, а на 28.07.2017 год. направил опит да се самоубие като се прободе с нож в гърлото, а след това да си пререже вените. Св. Кръстева сигнализирала органите на полицията и П. бил незабавно настанен на принудително лечение в ДПБ – гр. Бяла. 

От заключението на вещото лице  се установява, че заболяването диагностицирано катоШизофрения параноидна формаепизодично протичане”. Влошаването на състоянието му се преценява от експерта като пореден психотичен срив на шизофренната психоза (започнала подмолно със социална изолация, халюцинаторни изживявания и постепенно развитие на богата налудна система. Поведението му е изцяло болестно мотивирано с високо автоагресивна зареденост по психотични мотиви. При освидетелствания липсва критичност към състоянието и заболяването, не осъзнава необходимостта от провеждане на лечение и не е в състояние да изразява информирано съгласие за лечение. Съгласно критериите за оценка на риска при психичноболните, хипотетичния риск от извършване на общественоопасно деяние по болестни мотиви според експерта е висок.Уместно е приложение на задължително лечение в затворено психиатрично заведение от типа на ДПБ – Бяла. Изслушан в съдебно заседание експертът психиатър сочи, че при освидетелствания П. от постъпването му на 28.07.2017 год. до сега има подобрение на психичното му състояние, приема медикаментите, не нарушава режима, но към този момент не е налице пълноценна ремисия. Поради това според вещото лице освидетелствания следва да продължи лечението си, но за по-кратък срок като тримесечен такъв начиная от постъпването му.

Заключението на съдебнопсихиатричната експертиза съдът възприема изцяло, тъй като същото е относимо, компетентно извършено, обосновано и неоспорено от страните. Състоянието на освидетелствания С.Г.П. носи сериозен риск за околните и за самия него, поради което се налага към него да бъдат предприети мерки за задължително лечение в затворено специализирано психиатрично заведение, от типа на ДПБ – гр. Бяла, за срок от три месеца считано от постъпването му на 28.07.2017 год. 

 Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията на чл.155 във вр. с чл. 146 от ЗЗ и направеното предложение на Районна прокуратурагр. Кубрат е основателно и доказано, поради което С.Г.П. следва да бъде настанен на задължително лечение в ДПБ – гр. Бяла за срок от три месеца считано от 28.07.2017 год.

Мотивиран от гореизложеното съдът постанови решението си.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова