О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 160

 

Гр.Кубрат, 20 септември 2017 год.

 

            Кубратският районен съд в публично съдебно заседание на двадесети септември, две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Албена Великова

                                                         СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:  Димитринка Димитрова

                                                                                          Танжу Фетта

 

При секретаря Вера Димова и в присъствието на ПРОКУРОР Пламен Пенчев, като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 150 по описа на съда за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е  по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 25 от НК.

Образувано е  по внесено от Районна прокуратура – Велико Търново и поддържано от Районна прокуратура - Кубрат предложение, с което се прави искане за определяне на общо наказание на Д.С.Д., ЕГН ЕГН: ********** ***, при условията на чл. 25 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК по посочените в същото присъди.

В съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа внесеното предложение.

Ос.Д.С.Д., изразява съгласие да се извърши групиране на наложените му наказания по начина, по който е предложил представителят на районната прокуратура.  Назначеният му служебно от съда защитник пледира за постановяване на съдебен акт, с който се уважи предложението на представителя на държавното обвинение и определяне едно общо наказание на осъденото лице по присъдите посочени в същото.

Съдът, като взе предвид становището на прокурора и осъдения, след като се запозна с приложените бюлетини за съдимост, съобрази следното:

Ос.Д.С.Д. е осъждан с влезли в законна сила присъди както следва: 

1/С влязла в сила на 04.04.2017 г. Присъда № 21/17.03.2017 г. по НОХД № 2154/2016 г. по описа на PC – Велико Търново, за извършено в периода от 10.07.2016 г. до 29.07.2016 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 2 и т. 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. чл.  26, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, му е наложено наказание осем месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал.1 вр. чл. 69, ал.1 от НК е отложено изтърпяването му за изпитателен срок от две години.

2/С влязла в сила на 30.09.2016 г. Присъда № 46/14.09.2016 г. по НОХД № 177/2016 г. по описа на PC- Трявна, за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 4 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 вр. чл. 26, ал.1 от НК е осъден на обществено порицание, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред колектива на ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр. Завет.

3/С влязла в сила на 09.11.2016 г. Присъда № 27/24.10.2016 г. по НОХД № 131/2016 г. по описа на Районен съд - Дряново, за извършено в периода от 17.09.2015 г. до 13.01.2016 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, е осъден на пробация, със следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 от НК: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност на срещите два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

4/С влязла в сила на 29.11.2016 г. Присъда № 58/14.11.2016 г. по НОХД № 398/2016 г. по описа на Районен съд - Севлиево, за извършено в периода от неустановена дата през месец ноември 2015 г. до 15.12.2015 г. в гр.Севлиево престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, т.4 и т.5 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т. 3 от НК е осъден на пробация, със следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца, на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК.

С влязло в сила на 03.01.2017 г. Определение № 221/19.12.2016 г. по ЧНД № 508/2016 г. по описа на Районен съд - Севлиево му е определено едно общо наказание за изтърпяване пробация, със следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година при периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година, по Присъда № 46/14.09.2016 г. по НОХД № 177/2016 г. по описа на PC Трявна, влязла в законна сила на 30.09.2016 г.; по Присъда № 27/24.10.2016 г. по НОХД № 131/2016 г. по описа на PC Дряново, влязла в законна сила на 09.11.2016 г. и Присъда № 58/14.11.2016 г. по НОХД №398/2016 г. по описа на PC Севлиево, влязла в законна сила на 29.11.2016 г., на основание чл.25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК.

На основание чл.23, ал.2 от НК към определеното общо най-тежко наказание, е присъединено и наказанието обществено порицание, наложено му с Присъда № 46/14.09.2016 г. по НОХД № 177/2016 г. по описа на PC- Трявна, влязла в законна сила на 30.09.2016 г.

На основание чл.25, ал.2 от НК приспада от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието по която и да е от присъдите до привеждане в изпълнение на настоящото определение.

5/С влязла в сила на 02.12.2016 г. Присъда № 626/16.11.2016 г. по НОХД № 929/2016 г. по описа на Районен съд - Габрово, за извършено в периода от 15.12.2015 г. до 31.12.2015 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК, е осъден на четири месеца лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание е отложено за изпитателен срок от две години, считано от влизане в сила на присъдата.

6/С влязла в сила на 14.12.2016 г. Присъда № 34/28.11.2016 г. по НОХД № 148/2016 г. по описа на Районен съд -Дряново, за извършено на 03.08.2016 г. престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 от НК е осъден на пробация, изразяваща се в пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 от НК: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на срещите два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

 7/ С влязла в сила на 15.06.2017 г. Присъда № 27/30.05.2017 г. по НОХД № 68/2017 г. по описа на PC – Кубрат, за извършено 05.10.2016 г. престъпление по чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вp. с чл. 63, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, му е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал.1 вр. чл. 69, ал.1 от НК е отложено изтърпяването му за изпитателен срок от една година.

Въз основа на изложената фактическа обстановка, съдът намира, че групирането на наказанията на осъденото лице по влезли в сила присъди, следва да се извърши по следния начин:

Видно от приложената справка за съдимост деянията по присъди по НОХД № 2154/2016 г. по описа на PC – Велико Търново, НОХД № 131/2016 г. по описа на Районен съд – Дряново, НОХД № 398/2016 г. по описа на Районен съд - Севлиево, НОХД № 929/2016 г. по описа на Районен съд – Габрово, НОХД № 148/2016 г. по описа на Районен съд –Дряново и НОХД № 68/2017 г. по описа на PC – Кубрат са извършени от ос.Д.С.Д. преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях поради което и на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК наказанията по тези присъди следва да бъдат групирани, като на ос.Д. бъде определено едно общо най-тежко наказание, а именно лишаване от свобода за срок от осем месеца, като на основание чл. 69, ал. 1 във вр. с чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от две години.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК следва да се приспадне от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по посочените присъди до влизане в сила на определението.

Деянието по присъда по НОХД № 68/2017 год. по описа на РС-Кубрат е извършено след влизане в законна сила на Присъда № 46/14.09.2016 г. по НОХД № 177/2016 г. по описа на PC- Трявна,  с която е наложено наказание „обществено порицание”, поради което това наказание следва да бъде изтърпяно отделно. Същото към датата на постановяване на настоящото определение е изтърпяно от осъденото лице.

Мотивиран така и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                         

 ГРУПИРА наказанията на ос.Д.С.Д., ЕГН ********** ***, наложени по присъди по НОХД № 2154/2016 г. по описа на PCВелико Търново; НОХД № 177/2016 г. по описа на PC Трявна; НОХД № 131/2016 г. по описа на PC Дряново; НОХД № 398/2016 г. по описа на PC Севлиево; ЧНД № 508/2016 г. по описа на PC Севлиево; НОХД № 929/2016 г. по описа на PC Габрово, НОХД № 148/2016 г. по описа на PC-Дряново и по НОХД № 68/2017 г. по описа на РС-Кубрат, като ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО наказание, а именно: осем месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 вр. чл.69, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от две години.

ПРИСПАДА от общото наказание, на основание чл. 25, ал. 2 от НК, изтърпяната част от наказанията по горепосочената съвкупност.

ПОСТАНОВЯВА наказанието обществено порицание, наложено на ос. Д.С.Д. с влязла в сила на 30.09.2016 г. Присъда № 46/14.09.2016 г. по НОХД № 177/2016 г. на PC Трявна да бъде изтърпяно отделно.

ПРИСПАДА, на основание чл. 25, ал.2 от НК, изтърпяното изцяло наказание обществено порицание по присъда по НОХД № 177/2016 г. на PC Трявна.       

Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен  срок от днес пред Окръжен съд гр. Разград.

              

            

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

        СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /П/ Д. Димитрова                 2. /П/ Т. Фетта