МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 177/2017  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Незабавно производство № 290ЗМ – 196/2017 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу М. *** за това, че  на 23.07.2017 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, по ул.„Цар Освободител”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя М.Н.М. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят М.Н.М., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание при редовност в призоваването не се явява и не се представлява.    

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Незабавно производство № 290ЗМ – 196/2017 г. по описа на Районно управление на МВР гр. Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят М.Н.М. е 28–годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование – завършен ХІ клас, безработен.

Подс.М.Н.М. е правоспособен водач на моторно превозно средство и притежава свидетелство за управление на МПС- видно от писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител, приложени на л.12 и л.13 от НП.

На 23.07.2017 г. около 01:40 часа, в гр.Кубрат, обл.Разград, по ул. Цар Освободител подсъдимият М. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108, с поставени регистрационни табели с № 000М676, когато бил забелязан от св.А.А.и св.Н.С.- служители при РУ на МВР гр.Кубрат. Свидетелите спрели водача и при извършената проверка установили, че управляваният от подс.М. лек автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108 е с peг. табели 000М676, които били със срок на валидност до 21.07.2017 год. След справка с дежурния при РУ на МВР- Кубрат било установено, че лекият автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108 няма регистрация в ОД на МВР-Разград. За констатираното полицейският служител - св.А.съставил АУАН № 752779/23.07.2017 г., който бил предявен на подс.М. и подписан от него без възражения. Със съставения АУАН били иззети от св.А.2 броя peг. табели № 000М676, Свидетелството за регистрация на МПС № 000483587 /Разрешение за временно движение/ и контролният талон.

От приложеното на л.9 от НП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат е видно, че по данни от АИС „КАТ” лек автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108 не е регистриран с постоянна регистрация, а именно такава по реда на чл. 22, т. 1 от Наредба № І-45/24.03.2000 г.  - без срок на валидност. Регистрационни табели с номер 000М676 са издадени за лек автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108, без номер на двигател, собственост на подс.М.. Същите са издадени при транзитна регистрация на автомобила от сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Разград, с разрешение за временно движение № 000483587, за придвижване в цялата страна - без ограничение, със срок на валидност от 11.07.2017 г. до 21.07.2017 г. Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № 1-45/24.03.2000г., след изтичане на срока на транзитната регистрация издадените табели с транзитен регистрационен номер не могат да се използват.

Двата броя peг. табели № 000М676 и свидетелството за регистрация на МПС № 000483587 /Разрешение за временно движение/ са приложени като веществени доказателства по делото.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите А.и Славов, протокол за оглед и фотоалбум, справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 752779/23.07.2017 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят М.Н.М. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият М.Н.М. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 23.07.2017 г. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Рено Меган”, с номер на рама VF1EM0U0631422108, което не е регистрирано по надлежния ред. В конкретния случай МПС е било с поставени транзитни табели с № 000М676 със срок на валидност от 11.07.2017 год. до 21.07.2017 год. Безспорно е, че към датата на проверката срокът е бил изтекъл, но собственикът не е направил постъпки да бъдат издадени нови по реда на чл. 1417 от цитираната наредба, а срокът на валидност на транзитните табели с регистрационен номер се посочва в разрешението за временно движение. Съгласно чл. 27, ал. 5 от наредбата след изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер същите не могат да се използват. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, макар че срокът на валидност на транзитните табели с регистрационен номер е изтекъл и без в определения срок да предприеме мерки за постоянната регистрация на автомобила.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че автомобилът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи М.Н.М. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева. 

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, материално и семейно положение, млада възраст, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

С решението си съдът постанови веществените доказателства по делото – 2 броя рег. табели с № 000М676, да бъдат изпратени в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Разград за унищожаване след влизане в сила на решението, а свидетелство за регистрация на МПС с № 000483587 (разрешение за временно движение) - да бъде върнато на М.Н.М., след влизане в сила на решението.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                Председател: /П/ Ал. Великова