МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 181/2017  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Незабавно производство № 290ЗМ – 201/2017 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу С.С.А. *** за това, че на 25.07.2017 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, по ул.„Столетов връх”, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е”, с номер на рама № LEHTCB1208R041423, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя С.С.А. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят С.С.А., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание също се признава виновен, изразява съжаление и моли за наказание в минимален размер. 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Незабавно производство № 290ЗМ – 201/2017 г. по описа на Районно управление на МВР гр. Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят С.С.А. е 24–годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

От приложените на л.9 и л.11 от НП писмо от РУ на МВР – Кубрат и справка за нарушител се установява, че подс.С.С.А. не е полагал изпит и не е придобивал правоспособност за управление на МПС, поради което не притежава свидетелство за управление на МПС.

На 25.07.2017 г. за времето от 08:30 часа до 20:30 часа св.А.А.и св.Г.Г.- служители при РУ на МВР гр.Кубрат били назначен в наряд на територията на гр.Кубрат. Във връзка с изпълнение на служебните си задължения А. и Г.били изпратени да връчат на подс.С.С.А.,*** призовка по ДП № 2903М-277/2016 г. по описа на РУ на МВР-Кубрат с оглед явяването му в качеството на свидетел. Около 17:15 часа на 25.07.2017 г. св.А. и св.Г.се намирали на посочения адрес в град Кубрат. По същото време подсъдимият А. управлявал моторно превозно средство - мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е" с номер на рама № LEHTCB1208R041423, без поставени регистрационни номера на определените за това места по ул. Столетов връх, когато бил забелязан от свидетелите.

Полицейските служители спрели водача и при извършената проверка установили, че управляваният от А. мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е” с номер на рама № LEHTCB1208R041423 е без регистрационен номер на определените за това места. При справка с дежурния при РУ на МВР-Кубрат било установено, че мотопедът няма регистрация в ОД на МВР-Разград и че водачът А. не притежава СУ на МПС. За констатираното св.А. съставил АУАН № 752781/25.07.2017 г., който бил предявен на А. и подписан без възражения.

От  приложеното на л. 13 от НП писмо от Началника на сектор „ПП” е видно, че по данни от АИС „КАТ” мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е" с номер на рама № LEHTCB1208R041423 не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № І-45/24.03.2000 год. издадена от Министъра на вътрешните работи.

С протокол за доброволно предаване подс.А. е предал на разследващият полицай управляваният от него мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е” с номер на рама № LEHTCB1208R041423 ведно с контактен ключ за мотопеда и същите са приложени като веществени доказателство по делото, като мотопедът е оставен на съхранение в РУ на МВР-Кубрат.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите А. и Г., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 752781/25.07.2017 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят С.С.А. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият С.С.А. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 25.07.2017 г. е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е”, с номер на рама № LEHTCB1208R041423, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че автомобилът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи С.С.А. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева. 

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, материално и семейно положение, млада възраст, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

С решението си съдът постанови веществените доказателства по делото - мотопед марка/модел „Рия Ри 50 КТ 12 Е” с номер на рама № LEHTCB1208R041423 ведно с контактен ключ, да бъдат върнати на С.А. след влизане в законна сила на съдебния акт.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: /П/ Ал. Великова