МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 183/2017  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Досъдебно производство № 50/2015 г. по описа на ОСлО – ОП - Разград срещу Ю.Х.А. *** за това, че  на 25.05.2014 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, в избирателна секция № 320300007, в проведени избори за членове на Европейския парламент от Република България, упражнил избирателно право, без да има такова право. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя Ю.Х.А. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят Ю.Х.А., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание уведомен, не се явява и се представлява от упълномощен защитник, който моли съда да постанови съдебен акт, с който освободи А. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание на минимума предвиден в закона.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Досъдебно производство № 50/2015 г. по описа на ОСлО – ОП - Разград, приема за установено следното:

Нарушителят Ю.Х.А. е  63–годишен,  с двойно гражданство – българско и турско, женен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Подс.Ю.Х.А. е с двойно гражданство - българско и турско, като през 2014 г. живеел нелегално в Кралство Белгия. Това се установява от приложеното на л. 121 от том ІІ писмо от ДМОПС, от което е видно, че адресната регистрация на А. в гр.Брюксел е била заличена служебно на 12.03.2013 год. Към 2014 год. същият е бил с регистриран  настоящ адрес в държава извън ЕС, а именно Република Турция. Това обстоятелство е препятства правото му да гласува в гр.Брюксел, Кралство Белгия в проведените на 25.05.2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Въпреки това на посочената дата - 25.05.2014 г. - подс.А. се явил в избирателна секция № 320300007 в гр. Брюксел и заявил, че желае да упражни активното си избирателно право на глас при избори за членове на Европейския парламент от Република България. Членовете на секционна избирателна комисия проверили документите на А., като в тях липсвало обстоятелството, че същият е с настоящ адрес в Република Турция. Поради това членовете на секционната избирателна комисия приели, че подс.А. притежава активно избирателно право на глас, след което същият бил вписан под № 431 в списъка на секция № 320300007. Преди да гласува и да бъде вписан в списъка А. представил пред секционната избирателна комисия саморъчно подписана Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1, чл. 375 и §1, т. 2 от Изборния кодекс. А. гласувал със съответната бюлетина за избор за членове на Европейския парламент от Република България, след което положил подпис в списъка с гласоподаватели срещу името си.

От изготвената съдебно-почеркова експертиза е видно, че подписът срещу името Ю.Х.А., ЕГН ********** във фотокопия на избирателен списък на СИК от 2014 г. - секция № 320300007, гр.Брюксел Белгия и декларация по чл. 33, ал. 2 от ИК към същия списък, са положени (изпълнени) от Ю.Х.А..

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите Родоплу, Татар, Мехмед, Ислям и Ахмед, Писмо рег. № А-17046/15.06.2017 год. на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР, избирателен списък на СИК от 2014 г. секция № 320300007, гр. Брюксел, декларация по чл. 33, ал. 2 от ИК, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че в настоящото производство по несъмнен и категоричен начин е доказана обективната съставомерност на извършеното от страна на нарушителя деяние - същият на 25.05.2014 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, на изборите за членове на Европейския парламент от Република България е упражнил избирателно право. А. е гласувал в избирателна секция № 320300007, под № 431 в Списък за гласувалите извън страната при избори за членове на Европейския парламент от Република България. Последното се извежда от цялата доказателствена съвкупност в производството - както от обясненията на нарушителя, дадени пред органите на досъдебното производство, така и от писмените доказателства, а също и от експертното заключение на съдебно-почерковата експертиза.

Безспорно и несъмнено се установява, че е налице и втория елемент от обективната страна на състава по  чл. 168, ал.1 от НК, а именно – нарушителят Ю.Х.А. не е имал правото да избира членове на Европейския парламент от Република България, доколкото не е отговарял на изискванията по чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед легалната дефиниция по § 1, т.2, б. "а" - няма адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на държава – членка на Европейския съюз. В тази насока, както от обясненията на А., така и от писмените доказателства с категоричност се установява, че нарушителят, считано от 12.03.2013 г. е живял на територията на Кралство Белгия неофициално, а настоящият му адрес е в Република Турция, която не е член на ЕС.

От субективна страна съдът намира, че деянието е било извършено от страна на нарушителя при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2, пр.1 от НК - в съзнанието на обвиняемия е имало ясни представи относно елементите от обективната страна на престъпния състав - че упражнява избирателно право, без да има такова право и целял настъпването на несъставомерните обществено опасни последици - да се постигне определен изборен резултат. В тази насока съдебният състав отчете, че от обективно установените редица обстоятелства с категоричност се установява това субективно отношение на обвиняемия, въпреки заявеното от негова страна в обясненията и за незнание отделни фактически обстоятелства, елементи на престъпния състав. Конкретно това се извежда от обстоятелството, че независимо от бездействието на членовете на избирателната комисия, обвиняемият надлежно е попълнил декларация, в която изрично е било отразено, че отговаря на изискванията на закона във връзка с упражненото от него избирателно право, конкретно на тези по чл. 350, ал.1 от Избирателния кодекс, макар да е знаел, че пребивава нелегално в европейската държава.   

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи Ю.Х.А. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 168, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: