МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 212/2017  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Незабавно производство № 290ЗМ – 249/2017 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу Б.М.Б. *** за това, че на 01.09.2017 г. в с. Беловец, общ. Кубрат, обл. Разград по ул.„Странджа” е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „KYMCO”, модел AGILITY 125 с номер на рама LC2U6200051400127, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя Б.М.Б. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят Б.М.Б., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание уведомен, не се явява.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Незабавно производство № 290ЗМ – 249/2017 г. по описа на Районно управление на МВР гр. Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят Б.М.Б. е  34–годишен, с българско гражданство, женен, неосъждан, с начално образование, безработен.

От приложените на л.20 и л.22 от НП писмо от РУ на МВР – Кубрат и справка за нарушител се установява, че подс.Б.М.Б. е неправоспособен водач на МПС.

 На 01.09.2017 г. около 11:00 часа св.Павел Ганчев и св.Станимир Крумов - служители при РУ на МВР гр.Кубрат във връзка с изпълнение на служебните си задължения се намирали в с.Беловец. По същото време по ул. Странджа подсъдимият Б. управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, марка „KYMCO”, модел AGILITY 125 с номер на рама LC2U6200051400127, без поставен регистрационен номер на определените за това места. Св. Ганчев спрял за проверка водача и констатирал, че подс.Б. не притежава СУМПС. След справка с ОДЧ при РУ на МВР- Кубрат, било установено, че Б. не притежава СУ на МПС и че управляваният от него мотоциклет, марка „KYMCO”, модел AGILITY 125 с номер на рама LC2U6200051400127 няма регистрация в ОД на МВР-Разград, т. е.  не е регистриран по реда на Наредба № І-45/24.03.2000 год.  Тогава св. Ганчев извикал колегата си - св.Крумов, който в същото време бил на друго място в с.Беловец и го уведомил за констатираното при проверката. Св.Ганчев съставил на Б. АУАН № 448517/22.08.2017 г., който бил подписан от нарушителя без възражения.

От приложеното на л.23 по НП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат е видно, че по данни от АИС „КАТ” мотоциклет, марка „KYMCO”, модел AGILITY 125 с номер на рама LC2U6200051400127 не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № І-45/24.03.2000 г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

С протокол за доброволно предаване подс.Б. е предал на разследващият полицай управляваният от него мотоциклет, марка „KYMCO”, модел AGILITY 125 с номер на рама LC2U6200051400127, който след приключване на разследването бил върнат на собственика. 

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите Ганчев и Крумов, справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 448517/22.08.2017 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят Б.М.Б. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият Б.М.Б. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 22.08.2017 г. е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „KYMCO”, модел AGILITY 125 с номер на рама LC2U6200051400127, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотоциклетът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи Б.М.Б. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева. 

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                              

                                         Председател: