-

1.11.2017. 30.11.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 192/2014 .. ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
,
...,
..,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
. -
10.11.2017.
2 No 264/2017 ... :
. -
17.11.2017.
3 No 288/2017 - , ...,
...
... :
.
3.11.2017.
23.11.2017.
4 No 310/2017 ... :
.
9.11.2017.
5 No 318/2017 - , ; . ... ...,
" ", " " .,
...
:
.
24.11.2017.
6 No 360/2017 ... ... :
. -
7.11.2017.
7 No 386/2017 ... :
.
6.11.2017.
28.11.2017.
8 No 429/2017 - , ... ... :
.
24.11.2017.
9 No 435/2017 ... ... :
. -
7.11.2017.
10 No 478/2017 ... :
.
9.11.2017.
24.11.2017.
11 No 485/2017 ... :
. -
14.11.2017.
12 No 490/2017 ... ... :
.
29.11.2017.
13 No 494/2017 ... ... :
.
29.11.2017.
14 No 495/2017 ... ... :
. -
7.11.2017.
7.11.2017.
15 No 497/2017 ... ... :
. -
29.11.2017.
16 No 509/2017 ... ... :
. -
7.11.2017.
6.12.2017.
17 No 511/2017 ... ...,
" ", " " .
:
.
2.11.2017.
20.11.2017.
18 No 512/2017 ... ... :
.
29.11.2017.
19 No 513/2017 ... ... :
. -
7.11.2017.
24.11.2017.
20 No 514/2017 ... ... :
. -
22.11.2017.
21 No 522/2017 ; , , . . ...,
...
  :
. -
7.11.2017.
30.11.2017.
22 No 561/2017 ...,
...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
. -
21.11.2017.
23 No 575/2017 - ...,
...
  :
.
24.11.2017.
24.11.2017.
24 No 576/2017 - ...,
...
  :
. -
7.11.2017.
7.11.2017.
25 No 591/2017 .. ... :
. -
30.11.2017.
26 No 596/2017 ; ... ... :
.
1.11.2017.
27 No 597/2017 - , ; . ... ... :
.
30.11.2017.
28 No 606/2017 ... ... :
. -
29.11.2017.
29 No 615/2017 - , ; . ...,
...
... :
. -
29.11.2017.
30 No 652/2017 ; ; ; ; . ...   :
.
7.11.2017.
7.11.2017.
31 No 665/2017 ; ; ; ; . ...   :
.
2.11.2017.
2.11.2017.
32 No 685/2017 . ... :
.
8.11.2017.
8.11.2017.
33 No 693/2017 ; ; ; ; . ...   :
.
21.11.2017.
21.11.2017.
34 No 703/2017 ; , , . . " " - .   :
. -
29.11.2017.
35 No 704/2017 ... ... :
. -
22.11.2017.
6.12.2017.
36 No 705/2017 ; ; ; ; . ...   :
. -
22.11.2017.
22.11.2017.
37 No 707/2017 ; ; ; ; . ...   :
. -
17.11.2017.
17.11.2017.
38 No 717/2017 ; ; ; ; . ...   :
.
24.11.2017.
24.11.2017.
39 No 725/2017 ... ...,
...
:
.
29.11.2017.
29.11.2017.
40 No 77/2017 . ... :
.
28.11.2017.
...
41 No 172/2017 ... :
. -
10.11.2017.
42 No 174/2017 ... :
. -
10.11.2017.
43 No 200/2017 .78 . ...,
...
:
.
8.11.2017.
...
...
20.11.2017.
24.11.2017.
44 No 209/2017 ... . :
. -
13.11.2017.
4.12.2017.
45 No 216/2017 . ...,
...
:
.
28.11.2017.
...
...
28.11.2017.
46 No 231/2017 . ... :
.
29.11.2017.
47 No 232/2017 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
.
7.11.2017.
...
23.11.2017.
48 No 243/2017 . ... :
.
8.11.2017.
...
8.11.2017.
49 No 245/2017 .78 . ... :
.
8.11.2017.
...
20.11.2017.
24.11.2017.
50 No 257/2017 . ... :
.
8.11.2017.
16.11.2017.
51 No 258/2017 . ... :
.
8.11.2017.
16.11.2017.
52 No 259/2017 . ... :
.
8.11.2017.
16.11.2017.
53 No 260/2017 .78 . ... :
.
21.11.2017.
...
24.11.2017.
7.12.2017.
54 No 261/2017 .78 . ... :
.
21.11.2017.
...
24.11.2017.
7.12.2017.
55 No 265/2017 .78 . ... :
.
28.11.2017.
...
56 No 266/2017 . ... :
.
28.11.2017.
...
28.11.2017.
57 No 269/2017 . ... :
.
30.11.2017.
...
30.11.2017.
58 No 270/2017 .   :
.
2.11.2017.
2.11.2017.
59 No 271/2017 . .. :
.
7.11.2017.
..
20.11.2017.
23.11.2017.
61 No 282/2017 . ... :
. -
16.11.2017.
...
17.11.2017.
17.11.2017.
62 No 283/2017 .   :
. -
16.11.2017.
16.11.2017.
63 No 286/2017 , . ... :
. -
22.11.2017.
...
22.11.2017.
64 No 287/2017 . ... :
. -
22.11.2017.
...
22.11.2017.
65 No 288/2017 .   :
. -
20.11.2017.
20.11.2017.
66 No 289/2017 . ... :
. -
24.11.2017.
...
24.11.2017.
67 No 294/2017 . 243 . ,
...
  :
. -
24.11.2017.
68 No 298/2017 .   :
.
29.11.2017.
29.11.2017.