Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

6

 

Гр. Кубрат, 11.01.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично заседание на деветнадесети декември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Председател: Албена Великова

 

при  секретаря Вера Димова  като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  524 по описа на РСКт за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по обективно съединени искове с правно основание чл.124, ал.1, предл. второ от ГПК, предявени по реда на чл.422 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 и чл. 92, ал.1 ЗЗД.

Ищецът„ТЕЛЕНОР - БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к.„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6 представлявано от Оле Бьорн Шулстъд – изпълнителен директор чрез пълномощник адв. Здравко Йорданов Цанев от САКтвърди, че в изпълнение на сключени договори за предоставяне на мобилни услуги: Договор за фиксирани услуги № 610269711/23.05.2014 г. и Договор за мобилни услуги № 610270001/23.05.2014 г. с ответника С.И.Г., е предоставил утоворените мобилни услуги, описани в издадените фактури № 7219461538/10.01.2015 г., № 7220802662/10.02.2015 г. и № 7223627064/10.04.2015 г.,  като потребителят се задължил да заплати стойността им, но не изпълнил задължението си. Поради това ищецът подал заявление срещу длъжника, въз основа на което била издадена Заповед209/30.06.2017 г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК по ч. гр. дело359/2017 г. по описа на РС Кубрат. Поради това, че ответникът е възразил по реда на чл.420 от ГПК срещу така издадената заповед, ищецът моли съда да приеме за установено по отношение на  С.И.Г., че тя му дължи претендираната сума 292.12 леваглавница, представляваща стойността на предоставените и незаплатени мобилни услуги по описаните по-горе фактури, ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изпълнение, като претендира и сторените разноски в настоящото и в заповедното производство.

Ответникът С.И.Г., ЕГН ********** *** в срока по чл. 131 от ГПК не представя писмен отговор. В съдебно заседание се явява лично и заявява, че не дължи плащане на претендираните от ищцовото дружество суми, тъй като преди да изтече договора й с мобилния оператор, телефонът й бил спрян и номерът предоставен на друг абонат.

Съдът след като съобрази  събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 вр. чл. 12 ГПК, намира  следното:

Между потребителя С.И.Г. и „ТЕЛЕНОР - БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. Софияпредишно наименование „Космо България Мобайл ЕАД) са сключени два договора. Първият е Договор за мобилни услуги610269711/23.05.2014 г., съгласно който й е предоставен фиксиран телефонен номер 084249260 и стационарен телефонен апарат ТА 8055G White. Договорът е срочен, като първоначално предвидения срок на действието му е 24 месеца, считано от датата на сключването му. Вторият Договор е за мобилни услуги 610270001/23.05.2014 г., отново срочен – 24  месеца считано от датата на сключването му.

Длъжникът не е изпълнил свои парични задължения, начислени му в 2 бр. фактури, издадени в периода м. януари 2015г. - м. април 2015г.

Фактура7219461538/10.01.2015 г. е издадена за отчетния период 10/12/2014-09/01/2015 и включва следните задължения на клиента за посочения период: разговори, данни, съобщения и др. таксувани услуги на стойност 17.75 лева; месечна такса в размер на 19.99 лева и след приспадане на 0.84 лв. отстъпка се образува сума 36.90 лв. без ДДС или 44.28 лв. с ДДС към която е прибавено задължение от предходен период с ДДС в размер на 50.02 лева. Общата сума, начислена във фактурата, е 94.30 лв.

Фактура7220802662/10.02.2015 г. е издадена за отчетния период 10/01/2015-09/02/2015 г. и включва следните задължения на клиента за посочения период:  разговори, данни, съобщения и др. таксувани услуги на стойност 0.02 лева; месечна такса в размер на 18.24 лева и след приспадане на 0.84 лв. отстъпка се образува сума 17.42 лв. без ДДС или 20.90 лв. с ДДС. Към посочената сума е прибавено задължение от предходен период с ДДС в размер на 94.30 лева и след приспадане на плащане в размер на 30.00 лева общата сума, начислена във фактурата, е 85.20 лв.

След предсрочното прекратяване на договори за предоставяне на  услуги между „Теленор България ЕАД и С.Г. по вина на последната, поради неизпълнението на горепосочените парични задължения, на потребителя е издадена фактура №07223627064/10.04.2015 г.,  която включва задължение за заплащане на неустойка за предсрочно прекратяване на договорите в размер на 246.43 лв. и е добавено задължение от предходен период с ДДС в размер на 45.72 лева. Начинът на формиране на неустойката, в случай на предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, е определен в самия договор.

Изискуемостта на вземанията наТеленор България“ ЕАД по всяка от фактурите настъпва петнадесет дни след издаването й, като и към настоящия момент описаните по-горе задължения не са погасени.

Поради липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения, от страна наТеленор България“ ЕАД е депозирано Заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Кубрат, въз основа на което е образувано частно гражданско дело № 359/2017 г. и е издадена Заповед № 209/30.06.2017 г. за изпълнение на парично задължение. Предвид разпореждането на съда по заповедното производство, с което е уведомен, че по делото е постъпило възражение по чл. 414 от ГПК, в законоустановения срок предявява и настоящия иск по чл. 422 ГПК.

По делото е изготвена съдебно-счетоводна експертиза, от заключението на която се установява, че ответникът не е платил задължението си в общ размер от 45.69 лева по издадените фактури № 7219461538/10.01.2015 г. и № 7220802662/10.02.2015 г.  След неплащането на тези две фактури е издадена ф-ра № 7223627064/10.04.2015 г.,  в която е начислена неустойка по двата договора в общ размер на 246.43 лева. По Договор № 610269711/23.05.2014 г. са начислени от прекратяването на договора до крайния срок на договора  14 месечни вноски в размер по 4.92 лв. (вместо уговорените 5.90 лв.) + 4.25 лв. частично от 15 непълна вноска или общо 73.13 лева. По Договор № 610270001/23.05.2014 г. – 14 вноски по 11.66 лв. вместо договорените 13.99 лв. с вкл. ДДС + частично от 15 непълна вноска 10.06 лв. или общо 173.30 лв. Общия размер неустойка по двата договора възлиза на 246.43 лева.

Съдът кредитира изцяло заключението на експерта като компетентно извършено, относимо към правния спор и неоспорено от страните.

Въз основа на така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:  Безспорно установено по делото е, че страните по същото са установили помежду си облигационни правоотношения, произтичащи от сключените между тях Договор за фиксирани услуги № 610269711/23.05.2014 г. и Договор за мобилни услуги № 610270001/23.05.2014 г. за предоставяне в полза на ответника на услуги чрез собствената на ищцовото дружество далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, съгласно общите условия на доставчика и разпоредбите на договора, чрез конкретно посочените СИМ – карти и избрания от абоната тарифен план.

Страните са се съгласили, видно от съдържанието на приложените договори, носещи подписа на ответника, в случай, че последният не изпълни задълженията си, мобилният оператор има  право да ги прекрати и/или да получи неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси, дължими от датата на прекратяването му до изтичане на определения срок на ползване.

По безспорен начин от заключението на ССЕ се установи, че ответникът не е заплатил по първите две фактури сума в общ размер на 45.69 лева – неплатени далекосъобщителни услуги, поради което договорът е прекратен предсрочно и е издадена приложената по делото ф-ра № 7223627064/10.04.2015 г., формираща цялото задължение на потребителя ведно с начислената неустойка по цитираните два договора. От заключението на ССЕ се установява по несъмнен начин размера на същата, а именно 73.13 лв. по  Договор № 610269711/23.05.2014 г. и в размер на 173.30 лева по Договор № 610270001/23.05.2014 г., или общо 246.43 лева.Уговорената неустойка не е прекомерна, което ще е налице ако размерът и не е съобразен с действителните вреди. В случая е изчислена в размер по-нисък от стойността на месечната такса за дните до края на  договорите, както е отчел и експерта.  Поради което съдът намира, че претенцията по чл.422 от ГПК за потребени и незаплатени далекосъобщителни услуги в това число неустойка, за доказана. 

Предвид изхода на спора на ищеца следва да бъдат присъдени направените по настоящото производство разноски на основание чл.78, ал. 1 от ГПК, а именно за внесена държавна такса сума в размер на 25.00 лева,  адвокатско възнаграждение в размер на 360.00 леваи 150.00 лева – възнаграждение за експерта изготвил ССЕ, или общо 535.00 лева.

Съгласно т.12 от ТР №4/2013г. на ОСГТК, съдът в това производство се произнася и по дължимостта на разноските в заповедното производство по отношение на размера им, както и разпределя отговорността за заплащането на тези разноски съобразно отхвърлената и уважена част от иск. С оглед на това ответникът следва да заплати на ищеца за разноски по ч.гр.д. № 359/2017 г. по описа на РС-Кубрат включващи 25.00 лева платена държавна такса и 360.00 лева адвокатско възнаграждение.

С оглед горното, съдът 

 

Р Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.И.Г., ЕГН ********** ***, че дължи на „ТЕЛЕНОР - БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к.„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6 представлявано от Оле Бьорн Шулстъд – изпълнителен директор сумата: 292.12 лева (двеста деветдесет и два лева, дванадесет стот.), ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението в съда02.06.2017 год. до изплащане на вземането, от която сумата 45.69 лева, представляваща неплатено задължение за предоставени далекосъобщителни услуги съгласно издадени фактури № 7219461538/10.01.2015 г. и № 7220802662/10.02.2015 г. и сумата 246.43лева, представляваща неустойка предсрочно прекратяване на Договор за фиксирани услуги № 610269711/23.05.2014 г. и Договор за мобилни услуги № 610270001/23.05.2014 г., за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 209/30.06.2017 г. по ч. гр. дело359/2017 г. по описа на РС- Кубрат.

ОСЪЖДАСемра И.Г., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕЛЕНОР - БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София, ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к.„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6 представлявано от Оле Бьорн Шулстъд – изпълнителен директорсумата 535.00  (петстотин тридесет и пет лева, нула ст.) леванаправените от тях в настоящото производството разноски и сумата 385.00 (триста осемдесет и пет лева, нула стот.) лева – сторени разноски по ч. гр. дело № 359/2017 г. по описа на РС-Кубрат. 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Разградския окръжен съд.

 

                                                  Председател: /П/ Ал. Великова