Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

1

 

Гр.Кубрат, 05.01.2018 год.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично заседание на деветнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АлбенаВеликова

 

при секретаря Вера Димова и ПРОКУРОР Пламен Пенчев като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 566 по описа на РСКт за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по предявен иск с правно основание чл. 542 и сл. от ГПК във вр. с чл. 19, ал. 1от ЗГР. 

Молителят А.М.К., ЕГН ********** *** твърди, че е роден на *** г. в гр. Кубрат от майка Р.А.К.и баща М.А.К.. По време на възродителния процес бил записан с имената Ф.М.К., а през 1990 г., когато възстановил отново турскоарабските си имена бил записан с имената А.М.К.. Като твърди, че фамилното име К., с което е записан в акта си за раждане е обществено неприемливо и опозорява личността му, моли съда да постанови решение, с което да допусне промяна на фамилното му име от К. на Ахмед, както и да премахне наставките –ов и –ев от бащиното и фамилното му имена, и да задължи Община гр.Кубрат да отрази промяната в съответните актове за гражданско състояние.

В съдебно заседание молителят чрез процесуалния си представител заявява, че поддържа молбата си така както е подадена.

         Заинтересованата страна - Община Кубрат, редовно уведомени, в срока по чл. 540 във вр. с чл. 131 от ГПК представят писмен отговор, с който не възразяват да бъде допусната исканата промяна във фамилното име на молителя.

         Районна прокуратура – гр. Кубрат чрез своя представител – прокурор Пламен Пенчев заявява, че молбата е основателна и следва да се уважи.

         Съдът, след като прецени  събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази същите със становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Видно от представеното удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 10213/28.05.1990 г. на Община гр.Кубрат молителят А.М.К. е роден на *** г. в гр. Кубрат. Видно от представеното удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 661/05.12.1977 г. молителят е записан с имената А.М. А.. От приложената към писмения отговор на Община Кубрат справка се установява, че молителят първоначално е записан с имената А. М. А., като няколко месеца след раждането му е променено собственото му име от А. на А.. По време на възродителния процес е приел българските имена Ф.М.К., а през 1990 г. е възстановил турскоарабските имена А.М.К.. Т. е. бил е записан с фамилно име К..  

         По инициатива на молителя е разпитан в качеството на свидетел неговия баща – св.М.А.К.ев. Последният заявява, че след възстановяване на турскоарабските имена на сина му, е допусната грешка при изписване на фамилното име е пропусната буква „у“ и вместо да бъде записан с неговата фамилия К. е бил записан К..

         Изложените фактически обстоятелства обуславят от правна страна следното:

         Молбата се явява основателна и доказана, от което се следва уважаването й.

         Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданско-правен субект. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Името представлява постоянно словесно обозначение на физическо лице и служи за неговата индивидуализация, идентификация и отличаване от останалите физически лица, както и носи информация за произхода на лицето. Законът допуска то да бъде променяно само по изключение – когато са налице предпоставките, визирани в чл. 19 от ЗГР – въз основа на писмена молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Промяната на името е регламентирана като потестативно право, което възниква при точно определени от закона основания и се упражнява по предвиден в ГПК ред. В закона не са посочени примерно какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, за да са основание за промяна на името. Важни обстоятелства по смисъла на чл. 19 от ЗГР ще са такива обстоятелства, които са направили лично и обществено неудобно и неподходящо за лицето носенето на името в частта, в която се иска промяна.

         В настоящото производство съдът намира, че са налице законовите предпоставки за уважаване молбата на молителя. От една страна това фамилно име, с което понастоящем се именува молителя е опозоряващо. От друга страна съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗГР фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата  с наставка –ов или –ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако не противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите. Понастоящем фамилното име на молителя е К., а видно от представените доказателства и от показанията на свидетеля, бащиното име на баща му е А.. Следователно искането на молителя да се именува с това фамилно име, съответства и на нормата на чл. 14, ал. 1 от ЗГР. С оглед етническите традиции на родителите, следва да се допусне промяна на бащиното и фамилното име на молителя, като същите бъдат без съответните наставки, които са характерни за имената от български произход.

         Предвид изложеното, съдът намира, че молбата следва да бъде уважена. Записването на молителя с настоящото фамилно име, създава неоправдани неудобства и затруднения. Освен това искането на молителя е и в съответствие с етническите и религиозни традиции на семейството му.

Мотивиран така, съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА промяна на имената на А.М.К., ЕГН ********** ***, от А.М.К. на А. *** да отбележи допуснатата промяна в регистрите за гражданска регистрация и акта за раждане на А.М.К.. 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му настраните с връчване на препис, пред ОС - гр. Разград.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати за вписване и отбелязване на промяната в съставения акт за раждане на молителя в Община Кубрат.

 

                                                  Председател: /П/ Ал. Великова