Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 4

 

Гр. Кубрат, 11.01.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично заседание на деветнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                            Председател: Албена Великова

 

при   секретаря Вера Димова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело567 по описа на РСКт за 2017год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по обективно съединени искове с правно основание чл. 124, ал. 1, предл. второ от ГПК, предявени по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл.  79, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 ЗЗД.

Ищецът „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. Кукуш № 1, представлявано от А.В.Д.и М.М.чрез пълномощник ада. Виолета Петкова Герова от САК твърди, че в изпълнение на сключени договори за предоставяне на мобилни услуги Договор № М4328792/10.12.2014 г. и Договор № М4340578/17.12.2014 г. с ответника А.Н.Н., е предоставил уговорените мобилни услуги, описани в издадените фактури №  308004757/12.02.2015 г., № 309600975/12.03.2015 г., № 566748409/23.07.2015 г., № 305526313/28.12.2014 г., № 307129350/26.01.2015 г. и № 566656248/02.06.2015 г. като потребителят се задължил да заплати стойността им, но не изпълнил задължението си. Поради това ищецът подал заявление срещу длъжника, въз основа на което била издадена Заповед № 288/10.08.2017 г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК по ч. гр. дело № 458/2017 г. по описа на РС – Кубрат. Поради това, че ответникът е възразил по реда на чл.420 от ГПК срещу така издадената заповед, ищецът моли съда да приеме за установено по отношение на  А.Н.Н., че той му дължи претендираните суми: 85.12 лева – представляваща незаплатена далекосъобщителна услуга, ведно със законната лихва считано от 09.08.2017 год. до окончателното плащане;1025.55лева – неустойка предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга;20.76 лева – мораторна лихва начислена върху фактура № 309600975/12.03.2015 г., като претендира сторените разноски в настоящото и в заповедното производство. Искът намира правно основание в разпоредбата на чл.124, ал.1, предл. второ от ГПК, предявен по реда на чл.422 от ГПК.

Ответникът А.Н.Н., ЕГН ********** *** в срока по чл. 131 от ГПК не представя писмен отговор. В съдебно заседание се явява лично и заявява, че не дължи плащане на претендираните от ищцовото дружество суми, тъй като преди да изтече срока на договорите му с мобилния оператор, последният спрял доставените услуги.

Съдът след като съобрази събраните по делото доказателства по реда       на чл. 235, ал.2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Между абоната А.Н.Н. и Мобилтел” ЕАД гр.София са сключени два договора. По силата на Договор за индивидуален потребителски номерМ4328792/10.12.2014 г. на ответника са били предоставяни далекосъобщителни услуги за телефонен номер 0887082779 по тарифен план МтелSm Трансфер S с месечна абонаментна такса 14.90 лева за срок от 24 месеца. Впоследствие абонатът А.Н.Н. сключил на 17.12.2014 г. Договор с индивидуален потребителски номер М4340578 и ID (клиентски номер) на клиента 504175679, с който са му предоставяни мобилни услуги за телефонен номер 0886053999 по тарифен план Мтел Трансфер L за срок от 24 месеца.

В рамките на действие на договорите са били издадени следните фактури: I. По Договор за индивидуален потребителски номерМ4328792/10.12.2014 г., както следва:

1) Ф-ра № 308004757/12.02.2015 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за отчетния период 09.01.2015 г. до 08.02.2015 г. на стойност 13.10 лв., с падеж на плащане 27.02.2015 г.;

2) Ф-ра № 309600975/12.03.2015 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за отчетния период 09.02.2015 г. до 08.03.2015 г. за сумата 15.77 лв., с падеж на плащане 27.03.2015 г.; 

3) Ф-ра № 566748409/23.07.2015 г., в която е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги в размер на 260.80 лева,с падеж на плащане 23.07.2015 г.

II. По Договор с индивидуален потребителски номер М4340578/17.12.2014 г., както следва:

1) Ф-ра № 305526313/28.12.2014 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за отчетния период 23.11.2014 г. до 22.12.2014 г. за сумата 27.68 лв., с падеж на плащане 12.01.2015 г.;

2) Ф-ра № 307129350/26.01.2015 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за отчетния период 23.12.2014 г. до 22.01.2015 г. за сумата 28.57 лева, с падеж на плащане 10.02.2015 г.; 

3) Ф-ра № 566656248/02.06.2015 г., в която е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги в размер на 764.75 лева, с падеж на плащане 02.06.2015 г.

Длъжникът не е изпълнил задълженията си по посочените договори, като не е заплатил в срок всички дължими към оператора суми за потребени договорни услуги, начислени му в 4 бр. фактури по двата договора, издадени в периода м. февруари 2015г. - м. март 2015г. и в периода м. декември 2014 г. - м. януари 2015 г.

След предсрочното прекратяване на договори за предоставяне на услуги междуМобилтел ЕАД и А.Н. по вина на последния, поради неизпълнението на горепосочените парични задължения, на потребителя са издадени фактури Ф-ра № 566748409/23.07.2015 г. и Ф-ра № 566656248/02.06.2015 г., които включват задължение за заплащане на неустойка за предсрочно прекратяване на договорите в размер на общо 1025.55 лв. Начинът на формиране на неустойката, в случай на предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, е определен в самите приложения към договорите.

Изискуемостта на вземанията наМобилтел ЕАД по всяка от фактурите настъпва петнадесет дни след издаването й, като и към настоящия момент описаните по-горе задължения не са погасени.

Поради липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения, от страна наМобилтел ЕАД е депозирано Заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Кубрат, въз основа на което е образувано частно гражданско дело458/2017 г. и е издадена Заповед № 288/10.08.2017 г. за изпълнение на парично задължение. Предвид разпореждането на съда по заповедното производство, с което е уведомен, че по делото е постъпило възражение по чл. 414 от ГПК, в законоустановения срок предявява и настоящия иск по чл. 422 ГПК.

По делото е изготвена съдебно-счетоводна експертиза, от заключението на която се установява, че ответникът не е платил задължението си в общ размер от 85.12 лева по издадените фактури № 308004757/12.02.2015 г., № 309600975/12.03.2015 г., № 305526313/28.12.2014 г. и № 307129350/26.01.2015 г. След неплащането на задълженията по цитираните фактури, ищецът е издал сметки за плащане № 566748409/23.07.2015 г. и № 566656248/02.06.2015 г., по които начислил неустойки по двата договора, съгласно чл.6.3.1 от същите. Неустойката по първия договор е в размер на 260.80 лева и е образувана от сумата по чл.5.2.2 от договора в размер на 62.08 лева и 16 месечни вноски в размер на 12.42 лева до края на договора, на обща стойност 198.72 лева. Неустойката по втория договор е в размер на общо 764.75 лева и е образувана от сумата по чл.5.2.2 от договора в размер на 166.25 лева и 18 месечни вноски в размер на 33.25 лева до края на договора, на обща стойност 598.50 лева.

Съдът кредитира изцяло заключението на експерта като компетентно извършено, относимо към правния спор и неоспорено от страните.

Въз основа на така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:  Безспорно установено по делото е, че страните по същото са установили помежду си облигационни правоотношения, произтичащи от сключените между тях Договор за индивидуален потребителски номерМ4328792/10.12.2014 г. и Договор с индивидуален потребителски номер М4340578/17.12.2014 г. за предоставяне в полза на ответника на услуги чрез собствената на ищцовото дружество далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, съгласно общите условия на доставчика и разпоредбите на договора, чрез конкретно посочените СИМ – карти и избрания от абоната тарифен план.

Страните са се съгласили, видно от съдържанието на приложените договори, носещи подписа на ответника, в случай, че последният не изпълни задълженията си, мобилният операторима  право да ги прекрати и/или да получи неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси, дължими от датата на прекратяването му до изтичане на определения срок на ползване.

По безспорен начин от заключението на ССЕ се установи, че ответникът не е заплатил по първите четири фактури сума в общ размер на 85.12 лева – неплатени далекосъобщителни услуги, поради което договорите са прекратени предсрочно и са издадени приложените по делото ф-ри № 566748409/23.07.2015 г. и № 566656248/02.06.2015 г.,формиращи цялото задължение на потребителя ведно с начислената неустойка по цитираните два договора. От заключението на ССЕ се установява по несъмнен начин размера на същата, а именно 260.80 лева по  Договор за индивидуален потребителски номерМ4328792/10.12.2014 г. и в размер на 764.75 лева по Договор с индивидуален потребителски номер М4340578/17.12.2014 г., или общо 1 025.55 лева.Уговорената неустойка не е прекомерна, което ще е налице ако размерът и не е съобразен с действителните вреди. В случая е изчислена в размер на месечната такса за дните до края на  договорите и сумите по чл.5.2.2, както е отчел и експерта.  Поради което съдът намира, че претенцията по чл.422 от ГПК за потребени и незаплатени далекосъобщителни услуги в това число неустойка, за доказана. 

Предвид изхода на спора на ищеца следва да бъдат присъдени направените по настоящото производство разноски на основание чл.78, ал. 1 от ГПК, а именно за внесена държавна такса сума в размер на 25.00 лева,  адвокатско възнаграждение в размер на 180.00 лева и 160.00 лева – възнаграждение за експерта изготвил ССЕ, или общо 365.00 лева.

Съгласно т.12 от ТР № 4/2013г. на ОСГТК, съдът в това производство се произнася и по дължимостта на разноските в заповедното производство по отношение на размера им, както и разпределя отговорността за заплащането на тези разноски съобразно отхвърлената и уважена част от иск. С оглед на това ответникът следва да заплати на ищеца за разноски по ч.гр.д. № 458/2017 г. по описа на РС-Кубрат включващи 25.00 лева платена държавна такса и 180.00 лева адвокатско възнаграждение.

С оглед горното, съдът

 

Р Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Н.Н., ЕГН ********** ***, че дължи на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул.Кукуш № 1, представлявано от А.В.Д.и М.М.сумите: 85.12 лева (осемдесет и пет лева, дванадесет стот.), ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението в съда09.08.2017 год. до изплащане на вземането, представляваща неплатено задължение за предоставени далекосъобщителни услуги съгласно издадени фактури № 308004757/12.02.2015 г., № 309600975/12.03.2015 г., № 305526313/28.12.2014 г. и № 307129350/26.01.2015 г.; сумата 1025.55 лева(хиляда двадесет и пет лева, петдесет и пет стот.), представляваща неустойка предсрочно прекратяване на Договор за индивидуален потребителски номерМ4328792/10.12.2014 г. и Договор с индивидуален потребителски номер М4340578/17.12.2014 г., за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 288/10.08.2017 г. по ч. гр. дело458/2017 г. по описа на РС-Кубрат.

ОСЪЖДА А.Н.Н., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул.Кукуш № 1, представлявано от А.В.Д.и М.М.сумата 365.00  (триста шестдесет и пет лева, нула ст.) леванаправените от тях в настоящото производство разноски и сумата 205.00 (двеста и пет лева, нула стот.) лева – сторени разноски по ч. гр. дело № 458/2017 г. по описа на РС-Кубрат. 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Разградския окръжен съд.

 

                                               Председател: /П/ Ал. Великова