Р Е Ш Е Н И Е

 

  22

 

                                       гр. Кубрат, 24.01.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                    

при участие  на секретаря  Павлина Петрова и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 719 по описа за 2017 година, докладвано от съдия Председателя,

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между Ц.Г.Г., ЕГН **********,***,  и Н.П.Г.. ЕГН **********,***,  с  Акт № 0669 от 19.05.1968 год. съставен от Община Русе, граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, без да се произнася относно вината за това състояние на  брачната връзка.

ОСЪЖДА Н.П.Г.. ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС -гр.Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на преписи, пред ОС - Разград.

 

   

                               Районен съдия: /П/ Д. Петрова - Енева

      

 

   МОТИВИ по Решение № 22/ 24.01.2018 год. по гр.дело № 719 2017 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

          Предявен е иск с правно основание чл.49 СК .

 Ищецът – Ц.Г.Г., ЕГН **********, с пост. адрес ***, като твърди, че са налице факти – настъпило несходство в характерите и разрив в отношенията между съпрузите, наложили фактическата им раздяла преди 27 години, за който период ответницата останала да живее в семейното жилище в гр. Кубрат, а ищеца се установил да живее в друго жилище в с. Савин, при липсата на непълнолетни деца от брака, които да ги свързват; моли съда да постанови решение, с което да прекрати гражданския брак между него  и ответницата Н.П.Г., ЕГН ********** с пост. адрес ***, сключен с Акт № 0669/ 19.05.1968г. на Община – Русе, област Русе, като дълбоко и непоправимо разстроен, с развод, без да се произнася относно вината. Правното основание на исковите претенции е в разпоредбите на чл.49, ал.3  СК.

       Ответницата, редовно уведомена, не представя писмен отговор и не ангажира доказателства. Редовно призована, не се явява в съдебно заседание и не ангажира становище по исковите претенции. 

       Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното: Страните по делото са съпрузи, сключили граждански брак – първи и за двамата, на 19.05.1968 год., за който е съставен Акт № 0669 от 19.05.1968 год. съставен от Община Русе.

      От брака си имат родени деца, навършили пълнолетие.   Събраните по делото гласни доказателства – показанията на св. А.Г.К., потвърждават фактите и обстоятелствата, твърдяни от ищеца  с исковата молба: децата на страните са големи и имат свои семейства; съпрузите не живеят заедно – в едно жилище и общо домакинство, повече от 27 години.

        Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Предявения иск е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен. Бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен.  Брачната връзка е лишена от съдържание и в този й вид, следва да  бъде прекратена.

   Страните не претендират произнасяне по въпроса за вината за това състояние на брачните отношения, поради което съдът не дължи установяване и произнасяне.

   На основание чл.329 ГПК разноските по делото следва да останат така, както са направени от страните. 

  Окончателната държавна такса, съдът определя в размер на 50.00 лева, от които ищецът е внесъл 25.00 лева, поради което ответницата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на РС –  Кубрат разликата от 25.00 лева.

    Воден от изложеното, съдът постанови своя акт.

 

    

Районен съдия: /П/ Д. Петрова - Енева