П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  2

                                

Гр.Кубрат, 25 януари  2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на двадесет и пети януари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Д.П.-ЕНЕВА

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    Д.И.

                                                                                Т.Д.

                                                                            

 

          При секретаря ПАВЛИНА П. и районен прокурор П. ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от съдия ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 128 по описа за 2017 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата А.Н.И. - родена на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** с българско гражданство, вдовица, неосъждана, с основно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за времето от 09.06.2004г. до 21.04.2006г. в гр.Разград, обл.Разград, чрез използване на неистински официален документ - Експертно решение № 2058/16.06.2004г. на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св.Иван Рилски” АД гр.Разград, приложено към заявление с вх. № 19844/01.09.2004г. за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр.Разград) и заявление вх. № 19845/01.09.2004г. за отпускане на социална пенсия за инвалидност до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр.Разград), е получила без правно основание чуждо движимо имущество - парични средства за лична пенсия за инвалидност и социална пенсия за инвалидност в размер на 2 666.58 лева, собственост на Национален Осигурителен Институт, с намерение да го присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществила състава на престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК я осъжда на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата А.Н.И. - родена на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** с българско гражданство, вдовица, неосъждана, с основно образование, безработна, ЕГН **********,, за ВИНОВНА в това, че  за времето от месец 02.2009 г. до 30.06.2014 г. в гр.Разград и гр. Кубрат, обл.Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински официален документ - Експертно решение 0381/17.02.2009г. на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св.Иван Рилски” АД гр. Разград, приложено към заявление с вх. № 19844/01.09.2004г. за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр. Разград (ТП на НОИ-гр.Разград), заявление вх. № 19845/01.09.2004г. за отпускане на социална пенсия за инвалидност до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр.Разград) и молба-декларация с вх. № 322/31.08.2009г. за отпускане на месечна добавка за социална интеграция до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кубрат, е получила без правно основание чуждо движимо имущество - парични средства за лична пенсия за инвалидност и социална пенсия за инвалидност в размер на 14 246.50 лева, собственост на Национален Осигурителен Институт и пари на обща стойност 1 150.50 лева представляващи месечни добавки за социална интеграция, собственост на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кубрат, общ размер на получените парични средства 15 397.00 лева, с намерение да го присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществила състава на престъпление по чл. 212, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК я осъжда на ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ОПРЕДЕЛЯ,  на основание чл. 23, ал. 1 от НК, едно общо наказание между наложените на подсъдимия А.Н.И. с настоящата присъда, най-тежкото, а именно -  ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Х. - роден на *** ***, с българско гражданство, с постоянен адрес ***, вдовец, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.08.2011 г. до 30.06.2014г. в гр.Разград, обл.Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински официален документ - Експертно решение № 1944/12.10.2011 г. на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св.Иван Рилски” АД гр.Разград, приложено към заявление с вх. № МП 17637/21.11.2011г. за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр.Разград), заявление вх. № МП 17638/21.11.2011г. за отпускане на социална пенсия за инвалидност до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр. Разград) и молба-декларация с вх. № 389/26.04.2012г. за отпускане на месечна добавка за социална интеграция до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Разград, е получил без правно основание чуждо движимо имущество - парични средства за лична пенсия за инвалидност и социална пенсия за инвалидност в размер на 1 447.52 лева, собственост на Национален Осигурителен Институт и пари на обща стойност 243.75 лева, представляващи месечни добавки за социална интеграция, собственост на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Разград и 134.00 лева – стойност на два винетни стикера собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”, общ размер на получените парични средства 1 825.27 лева, с намерение да го присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 212, ал. 1 във вр.с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК го осъжда на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

 

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Л.Х. - роден на *** ***, с българско гражданство, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, разведен, осъждан, със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 07.03.2008г. до 31.05.2014г. в гр.Разград и в гр.Кубрат, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински официален документ - Експертно решение № 0524/07.03.2008г. на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД гр.Разград, приложен към заявление с вх. № 6411/14.06.2006г. за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване представени пред служител на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр.Разград) до Директора на Районно Управление „Социално осигуряване” гр.Разград (ТП на НОИ-гр.Разград), е получил без правно основание чуждо движимо имущество - парични средства за лична пенсия за инвалидност в размер на 8 945.51 лева, собственост на Национален Осигурителен Институт, с намерение да го присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 212, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК го осъжда на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода

 

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ОСЪЖДА А.Н.И. да заплати на Агенция за социално подпомагане гр. София чрез Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кубрат сумата 1 150.00 (хиляда сто и петдесет) лева, представляваща обезщетение за причинените им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от  30.06.2014г., до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА А.Н.И. да заплати на Национален осигурителен институт гр. София, Териториално поделение гр. Разград сумата 16 913.08 (шестнадесет хиляди деветстотин и тринадесет лева, осем стот.) лева, представляваща обезщетение за причинените им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 01.07.2014 г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА М.А.Х. да заплати на Национален осигурителен институт гр.София сумата 1 447.52 (хиляда четиристотин четиридесет и седем лева, петдесет и две стот.) лева, представляваща обезщетение за причинените им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 01.07.2014 г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА Тезждан Л.Х. да заплати на Национален осигурителен институт гр.София сумата 8 945.51 (осем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева, петдесет и една стот.) лева, представляваща обезщетение за причинените им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 01.06.2014 г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА М.А.Х. да заплати на Агенция за социално подпомагане гр. София чрез Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград сумата 243.75 (двеста четиридесет и три лева, седемдесет и пет стот.) лева, представляваща обезщетение за причинените им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 30.06.2014 г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА подсъдимата А.Н.И. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 83.33 (осемдесет и три лева, тридесет и три стот.) лева – разноски на досъдебното производство, по сметка на Районен съд – гр. Кубрат сумата 220.49 (двеста и двадесет лева, четиридесет и девет стот.) лева – разноски на съдебното следствие, и сумата 722.72 (седемстотин двадесет и два лева, седемдесет и две стот.) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

 

ОСЪЖДА подсъдимия М.А.Х.  да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 83.33 (осемдесет и три лева, тридесет и три стот.) лева – разноски, по сметка на Районен съд – гр. Кубрат сумата 220.49 (двеста и двадесет лева, четиридесет и девет стот.) лева – разноски на съдебното следствие, и сумата 67.65 (шестдесет и седем лева, шестдесет и пет стот.) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Л.Х.  да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 83.33 (осемдесет и три лева, тридесет и три стот.) лева – разноски на досъдебното производство, по сметка на Районен съд – гр. Кубрат сумата 220.49 (двеста и двадесет лева, четиридесет и девет стот.) лева – разноски на съдебното следствие, и  сумата 357.82 (триста петдесет и седем лева, осемдесет и две стот.) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Експертно решение № 2058/16.06.2004г., Експертно решение 0381/17.02.2009г., Експертно решение № 1944/12.10.2011 г. и Експертно решение № 0524/07.03.2008г., на които е придаден вид, че са издадени от ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД гр.Разград, представляващи неистински официални документи, на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, като следва да останат приложени по делото.

 

На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК веществените доказателства по делото: 1 папка - оригинал на Експертно решение № 0281/28.03.2006 ТЕЛК МБАЛ гр. Кубрат, ведно с друга медицинска документация да бъдат върнати на ТЕЛК МБАЛ гр. Кубрат.

 

На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК веществените доказателства по делото: 1 папка - оригинал на Експертно решение № 0371/21.04.2006 г. ТЕЛК МБАЛ - гр. Кубрат, ведно с друга медицинска документация, да бъдат ВЪРНАТИ на ТЕЛК МБАЛ - гр. Кубрат.

 

На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК веществените доказателства по делото: Оригинал на заявление - декларация до директора на ДСП от М.А.Х.  № 1356/26.03.2012 г.; 1031711.01.2013 г.; № 389/26.04.2012 г., да бъдат ВЪРНАТИ на Дирекции „Социално подпомагане” гр.Разград и гр. Кубрат след влизане в сила на присъдата.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                              Съдебни заседатели:  1.                     

 

 

        2.