Р Е Ш Е Н И Е

 

  29

 

гр. Кубрат, 02.02.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

              Кубратският районен съд в публичното заседание на втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

              при участие  на  секретаря  Вера Димова и прокурора ………………., като разгледа гр. дело № 43 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, на основание чл. 50 от Семейния кодекс,

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между П.П.П., ЕГН **********,*** и П.Н.П., ЕГН **********,***, с Акт № 47/21.09.1991 год. на Община Кубрат, обл. Разград, граждански брак ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

        УТВЪРЖДАВА постигнатото, на основание чл. 51 от СК, споразумение между страните, по силата на което:

        1. Отношенията относно ползване на семейно жилище страните са уредили помежду си, като съпругата няма претенции, то да се ползва от съпруга след прекратяване на брака.

        2. След прекратяването на брака страните нямат претенции един към друг за осигуряване на лична издръжка.

        3. След прекратяването на брака съпругата П.П.П. ще продължи да носи брачното си фамилното име – П..

4. Разноските по делото се заплащат от всеки от молителите, както са направени към момента, като не си дължат разноски един на друг.

ОСЪЖДА П.Н.П. да заплати по сметка на РС – Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 15.00 (петнадесет) лева.

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ КтРС: /П/ Ал. Великова

 

 

МОТИВИ към Решение № 29/02.02.2018 г. по гражданско дело № 43/2018 г. по описа на Районен съдКубрат

 

 

Производство е образувано по молба П.П.П., ЕГН **********,*** и П.Н.П., ЕГН **********,***, с която молят съда да прекрати брака им с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по реда за това.

Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, установи следното: Молителите са съпрузи, сключили граждански бракпърви за двамата, на 21.09.1991 год., за което е съставен Акт № 47/21.09.1991 год. на Община Кубрат. От брака си имат родено едно дете, навършило пълнолетие.

Към молбата си страните са приложили подписаното между тях споразумение, поддържано и в съдебно заседание, с което уреждат личните и имуществените си отношения, към датата на завеждането на молбата. В съдебно  заседание поддържат сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за развод, както и изложеното  споразумение по реда на чл. 51 СК.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл. 50 СК: Молителите са съпрузи, сключили граждански брак. В съдебно заседание всеки от тях заявява сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на брачната връзка.

Съдът, след като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака, и прецени, че постигнатото между тях споразумение съответства на изискванията на разпоредбата на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала, намира, че същото следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание  чл. 50 от СК

.

На основание от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителят следва да заплати 15.00 лева окончателна държавна такса по допускане на развода.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова