Р Е Ш Е Н И Е

 

  30

 

гр. Кубрат, 07.02.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                    

при участие  на  секретаря  Павлина Петрова и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 46 по описа за 2018 година, докладвано от съдия Председателя,

 

                                                           Р   Е   Ш   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.30, ал.1, във вр. с чл.29, т.6  от Закона за закрила на детето, настаняването на малолетното дете Г.С.М., ЕГН **********, представлявано от своите родители  и законни представители Р.Г.М., ЕГН ********** и С.Н.М., ЕГН **********, двамата с адрес ***, в дома и на грижите на професионално приемно семейство - това на Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН ********** ***. И**№ 6, вх.Б, ап.23, поради отпадане на основанията за настаняване извън семейството и връща същото на грижите на неговите родители и законни представители: Р.Г.М., ЕГН ********** и С.Н.М., ЕГН **********, двамата с адрес: ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по молбата, пред ОС Разград.

                           

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Д. Петрова – Енева

 

МОТИВИ  по Решение № 30  / 07.02.2018 год. по грело № 46/ 2018 год. по описа на РС – гр. Кубрат

 

        Производството е с правно основание чл.29, т.6, по реда на чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето.

        Постъпила е молба от директора на ДирекцияСоциално подпомагане”, Агенция за социално подпомагане, представлявана от Росица Калева Калинова, с която се иска прекратяване на настаняването на детето Г.Р.М., ЕГН **********, представлявано от своята майка и законен представител Р.Г.М., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, в дома и на грижите на професионално приемно семейство - това на Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН ********** ***. И**№ 6, вх.Б, ап.23, поради промяна на обстоятелствата при които детето  е настанено, а именно подадено в Дирекцията писмено заявление на 11.07.2016 г.  с вх. № 1702-94Р-00-0070/11.07.2016 г. от Р.Г.М. - майка на детето Г., в което същата заявява, че желае да полага постоянни грижи за дъщеря си в семейна среда. Впоследствие бащата С.Н.М. припознава детето Г.. Видно от приложените към делото Становище майката е насочена към ЦОП гр. Кубрат за повишаване на родителския капацитет. Изготвения от социален работник към ЦОП гр. Кубрат  становище е, че Р. има нужните умения и навици. Може да полага грижи за Г. и да задоволява базовите и емоционални потребности на детето.

         В съдебно заседание не се явява процесуален представител на Д “СП” – гр. Кубрат.

         Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, съобразени със становищата на участващите в производството, приема за установено от фактическа страна следното: Съгласно Решение № 41/24.02.2016 г. по гр. дело № 37/2016 г., в сила от 07.03.2016г., на Районен съд  Кубрат детето е настанено в приемно семейството на  Г.Б.А. и Д.С.А. ***, за срок до промяна на обстоятелствата, водещи до прекратяване на настаняването или до изменение мярката за закрила. Детето Г.Р.М.  е родено на *** г. в гр. Разград, с родители - майка: Р.Г.М., ЕГН ********** и баща С.Н.М., ЕГН **********, по удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 0334/03.07.2015 г. на Община Разград.

       Служителите от Отдел „Закрила на дететоизготвили и контролирали осъществяване на план за реинтеграцията на детето в биологичното семейство.   Видно от  приложения към молбата Социален доклад, Г. е обградена с вниманието на родителите си. Същите се отзовават на емоционалните и физически нужди на детето.  Поради наличието на отношения на привързаност между родители,  както и поради трайното желание на родителите  да полагат родителски грижи по отношение на него,  извършилите анкетирането социални работници от Д “СП” –гр. Кубрат считат, че в интерес на малолетното дете, както и в защита на правото му да живее  в семейна среда, е настаняването на бъде прекратено и то  да бъде върнати на грижите на неговите родители. 

        Майката и бащата заявяват лично становището си, че желаят да се грижат и да отглеждат детето си, поради което желаят прекратяване на настаняването му извън семейството. В периода на настаняването не е прекъсвана връзката дете-родител. В биологичното семейство се отглеждат още две деца - Т.С.. Г. познава братчето и сестричето си. Приемните родители са провеждали периодично срещи с тях, поради което съществува емоционална привързаност между децата.

       При така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема следното: Молбата е основателна и доказана. Налице е предпоставката, визирана в чл.29, т.6 ЗЗД, т.е. отпаднали са основанията по чл.25, т.2 от същия, които са станали причина за настаняване на детето  извън семейството. В тази насока съдът изцяло кредитира становищата на Д “СП” – гр. Кубрат, видно от което с прекратяването на настаняването и връщането му в дома и на грижите на майката и бащата, ще се защити интереса на малолетното  дете и правото му да живее в семейна среда, заедно със своите родители, брат и сестра.

          Ето защо и на основание чл.30 във вр. с чл.29, т.6 от Закона за закрила на детето, съдът  постанови своя акт.

 

 

Районен съдия: /П/ Д. Петрова - Енева