О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

 № 50

16.02.2018 год., гр. Кубрат

 

 

          Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание, на шестнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при секретаря ........... и в присъствието на прокурора  ..................... като разгледа докладваното от съдията Диана Петрова – Енева гр.д. № 50 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството, независимо от посочените от ищцата правни основания -  чл. 108, чл. 109 ЗС, § 1, ал. 2 ПЗР на ЗОСОИ и чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, предвид заявеното искане, а именно: „Да ми бъдат върнати гореописаните недвижими имоти отнети без законно основание или отчуждени не по установения законов ред от община Кубрат …”, които недвижими имоти съставляват земеделски земи, находящи се в землището на село Каменово, община Кубрат, описани по Акт за нотариално завещание от 1952 г., не е подведомствено на съда. 

         Разглеждането му е подведомствено на Общинска служба по земеделие – гр. Кубрат.

         На основание чл. 15, ал. 1 ГПК, съдът

      

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 50/ 2018 год. по описа на РС – Кубрат, тъй като делото не е подведомствено на съда.

        Определението, на основание чл. 15, ал. 2 ГПК, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата, чрез връчване на препис,  пред Окръжен съд –  Разград.

         След влизането му в сила, преписката да се изпрати на  Общинска служба по земеделие – гр. Кубрат.

       

                                                                                Районен съдия: /П/