Р Е Ш Е Н И Е

 

 № ___11__

 

гр. Кубрат, 22.02.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

      КУБРАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на седми февруари,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова- Енева

 

при секретаря П. Петрова   и в присъствието на прокурора  ................., като  разгледа докладваното от съдията  АНД № 296 по описа за 2017 г. , за да се произнесе съобрази следното:

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Постъпила е въззивна жалба от М.С.А., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738, против Наказателно постановление № В 004407/ 26.10.2017 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, със седалище в гр. Варна, към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със Заповед № 171/ 09.03.2017 год. на Председателя на КЗП, с което на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв.,  на основание чл.233, ал. 2 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП) за извършено нарушение по чл. 230а, във вр. с чл. 192, т.2 от ЗЗП.

        Недоволна от същото, в жалбата сочи, че издаденото срещу нея наказателно постановление  е  незаконосъобразно, тъй като не е извършила твърдяното с него нарушение – възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията  им, като не е предоставила документи във връзка с осъществявания от тях контрол, а именно – регистър на предявените пред търговеца и пред упълномощени от него лица рекламации. Обратно на това твърди, че е участвала в извършената на 14.06.2017 г. в собствения й търговски обект – магазин за килими, находящ се в гр. Кубрат, на ул. „Княз Борис І” № 5, проверка, допуснала е служителите в магазина, за да извършат те проверка, не им е представила поискания от тях регистър на предявените рекламации, тъй като не поддържала такъв. Неявяването й в офиса на КЗП-РД – Варна, звено в гр. Разград, за да представи искания регистър, както и отказът и да получава изпратени й писма не съставляват възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по см. на чл. 230 А ЗЗП, поради което моли за отмяна на обжалваното НП.

       Въззиваемата страна изразява становище, че жалбата е неоснователна.

       Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразявайки ги с  доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното: Видно от приложения Констативен протокол № К – 02399 на 14.06.2017 г. в 13,25 часа А.Т., в качеството на  ст.инспектор на КЗП – РД – Варна,  в присъствието на свидетеля  Д.С.В. –  служител на същата комисия, и на посочената като собственик М.С.А., извършила проверка на търговски обект в гр. Кубрат, улица “Княз Борис І” № 5, регистриран като Магазин за килими от ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738. Изискала от собственика да представи регистър на предявените рекламации, но такъв не й бил представен.  За извършената проверка съставила цитирания Констативен протокол, в който на стр.2-ра, т. 7 вписала тази си констатация, и наредила на търговеца на 19.06.2017 г. в 10.00 часа да се яви лично в офиса на КЗП-РД – Варна, звено в гр. Разград и да представи регистър за рекламации.  Участвалата в проверката собственица на търговския обект, уведомена устно от св. Т. за констатациите й от проверката, както и за нареждането й да се яви в офиса на комисията в гр. Разград, отказала да получили връчения й екземпляр от протокола, който отказ е удостоверен с подписа на посочения в него свидетел.

          От показанията на разпитаната по делото св. Т. се установява, че търговеца не се е явил нито в указания й час, нито по – късно, на посочената дата – 19.06.2017 г., за насрочената документална проверка с оглед представянето на изисканите й документи, както и в последствие отказала да получили изпратените й с обратна разписка 2 бр.писма с изх. № В-03-1389/ 20.06.2017 г., съдържащи повторни покани за участие в насрочена втора документална проверка за 03.07.2017 г.

           На 12.07.2017 г. в гр. Разград, А.Т., в качеството си на ст. инспектор при КЗП – РД – Варна, в присъствието на св. Д. В., и в очакваното отсъствие на нарушителя, отказал да получи изпратените му две съобщения – част от преписката – л.24 – 26 от делото, съставила по отношение на ЕТ „Шени – М.С.”*** – 0044007, с който повдигнала обвинение за извършено от търговеца нарушение на разпоредбите на чл. 192, т. 2 ЗЗП, във вр. с чл. 230а ЗЗП – не е изпълнил административното си задължение да представи документи във връзка с осъществения контрол, а именно регистър за рекламациите, предявени от потребителите. АУАН № К – 0044007/ 12.07.2017 г. бил предявен от актосъставителя на  нарушителя лично на 03.10.2017 г. в търговския обект,  тъй като М.С. отказвала да получи същия, изпратен й по пощата. Актосъставителят докладвал преписката на административнонаказващия орган – Директора на РД на КЗП – гр. Варна, след изтичане на срока за представяне на писмени възражения.

Констатациите в акта се потвърдиха от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т. и В., които съдът кредитира изцяло, поради тяхната логичност, последователност и непротиворечивост на останалия доказателствен материал, а именно Констативен протокол и кореспонденция.

            Въз основа на съставения  и представен му за произнасяне Акт за установяване на административно нарушение Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към Комисия за защита на потребителите е издал атакуваното в настоящото производство Наказателно постановление и е наложил на ЕТ имуществена санкция  в размер на 1 000.00 лв., на основание чл.230а от ЗЗП, приемайки, че ЕТ „Шени – М.С.”*** е извършил нарушение на цитираната разпоредба, във вр. с чл. 192, т. 2 от ЗЗП. 

           Въз основа на така изложените фактически обстоятелства, съдът направи следните правни изводи: Съдът приема, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване административен акт, поради което я приема за допустима.

          Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          Съгласно дадените от закона правомощия при наличие на жалба, съдът следва да извърши цялостна проверка на обжалваното постановление, относно неговата законосъобразност.

          Съдът намира, че наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН от компетентен орган и не страда от пороци, касаещи неговата валидност и редовност. Възпроизвеждайки този минимум от изискуеми се за редовността на НП реквизити, наказващия орган ясно е индивидуализирал фактическия състав на твърдяното като извършено от жалбоподателя административно нарушение,  такова по см. на чл.230а от  ЗЗП,  и е наложил санкцията, предвидена в същата. Не страда от  пороци и АУАН.

         С оглед на събраните и проверени писмени и гласни доказателства, съдът намира, че нарушението е установено по един безспорен и несъмнен начин. Безспорно се установи, че за времето от 19.06. до 03.07.2017 г. жалбоподателката, в качеството си на ЕТ, упражняващ търговска дейност в регистриран търговски обект – магазин за килими, находящ се в гр. Кубрат, е възпрепятствала длъжностно лице – ст. инспектор при КЗП – РД – Варна, при осъществяване на правомощията му по чл. 192, т.2 от ЗЗП. Като не е изпълнила задълженията си да се яви в офиса на контролния орган и да предостави на длъжностното лице, изисканите от него документи, безспорно търговеца е възпрепятствал контролния орган към КЗП, което деяние съставлява административно нарушение, съгласно разпоредбата на чл. 230а ЗЗП, изразяващо се във бездействие за периода от 19.06.2017 г. до момента на съставяне на АУАН, при несъмнено задължение за действие, произтичащо от правомощията на контролните органи, регламентирани с разпоредбата на чл. 192, т.2 от ЗЗП – да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол.

          Неоснователни и недоказани са възраженията и доводите на жалбоподателката, че е участвала в проверката, извършена в собствения й търговския обект, и не е възпрепятствал контролния орган при упражняване на функциите му, тъй като още при тази проверка е заявила, че не води регистър на предявените рекламации от потребители. Видно от съдържанието на Констативен протокол № К – 02399 на 14.06.2017 г., жалбоподателката, макар й да е допуснала длъжностното лице, представляващо контролния орган, в собствения си търговски обект, не само, че не е представила искания й регистър и не е дала обясненията, изложени за първи път едва в жалбата, а именно, че не води такъв, а е й отказала да приеме копие от изготвения за проверката протокол, в който са вписани изчерпателно констатациите на контр.орган и разпорежданията му, вменяващи задължение за действие от нейна страна. От свидетелските показания на актосъставителя и на свидетелката на проверката се установи по несъмнен начин, че въпреки последвалия отказ да получи протокола, жалбоподателката устно от св. Т. е била уведомена за задължението да представи в точно определен й ден, час и място, искания регистър.

          Също неоснователно е оплакването й, че в административнонаказателния процес е било ограничено правото й на защита – тя била в пълна неяснота за вмененото й обвинение. Обратно на това, фактите, относно констатираното нейно бездействие, при задължение за действие, са й били известни още към 19.06.2017 г., тъй като е възприела слухове, дадените устно, от контр.орган разпореждания, въпреки отказа да получи връчения й констативен протокол, както упоритите й откази да получи последващо изпращаната й кореспонденция, изходяща от контролния орган. Съставения срещу нея АУАН и е връчен лично, дадена й е възможност да заяви възражения – устно или писмено, от която тя не се е възползвала. При липсата на своевременно заявени в административнонаказателното производство възражения, административно - наказващия орган не е бил поставен в задължение  да изследва не посочени своевременно и допълнително факти и обстоятелства. При това правото си на защита срещу издаденото НП жалбоподателката реализира в настоящото, образувано по нейна инициатива производство и видно от обстоятелствената част на жалбата тя е разбрала в какво се състои извършеното от нея нарушение, след като е изложила подробна аргументация в защита на твърдението, че не е извършила това нарушение. В този смисъл са и разясненията, изложени в Решение № 59/ 14.03.2012 г. по к.н.ахд № 27/ 2012 г. по описа на АдмС – Разград.

           Неоснователен е и доводът й, че в следствие на нейното бездействие контролния орган следва да направи извод за извършено от нея друго нарушение, а именно, че тя в качеството си на ЕТ не поддържа  регистър на предявените рекламации от страна на потребителите в изпълнение на задължението си по чл. 127, ал.2 ЗЗП. За да направи такъв извод в тежест на контролния орган е да установи положително неизпълнението, макар и то да съставлява отрицателен факт, след като изчерпи възможностите за положителното му установяване от задълженото лице, тъй като макар и в проверявания нейна собственост търговския обект такъв регистър да не е бил налице, то е било възможно той да е наличен на адреса на управление на търговеца, който е различен от адреса на търговския обект, видно от съставените в административното производство документи,  или на друго място, посочено от търговеца, съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 4 ЗЗП. Именно като е отказала да изпълни конкретните разпореждания на контролния орган и категорично е отказала да участва в насрочените й документални проверки, жалбоподателката е препятствала контролния орган от възможността да установи това извършено от нея, в случая безспорно по – леко наказуемо, нарушение. Предвид изложеното, съдът в настоящия си състав не споделя мотивите на приложения към жалбата съдебен акт, постановен от АдмС – Враца.

          Следва да се отбележи, че в процесния случаи е налице едно трайно и повтарящо се противоправно поведение, осъществено от страна на жалбоподателката, нарушаващо разпоредбите на българското законодателство. Макар и по собствена инициатива да е предприела упражняването на правно регламентирана, вкл. и от Закона за защита на потребителите, търговска дейност в сферата на услугите, чрез регистрирането на търговски обект – магазин за килими, тя многократно и категорично е отказвала контакт с контролния по отношения на тази дейност орган – КЗП, от което не следва, че той ще изчезне от правния мир, а още по – малко, че тя и собствения й търговски обект ще останат извън обсега на упражняваната от него контролна дейност.

         Съдът намира за неоснователен и довода за липса на вина от страна на жалбоподателката, обуславяща липса на административно нарушение, тъй като разпоредбата на чл. 230а  от ЗЗП предвижда за възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл. 192 и 192а и за неизпълнение на разпореждане по чл. 192а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от същия, на едноличните търговци и юридическите лица да се налага  имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв. В случая се касае за безвиновна отговорност, тъй като наказанието е наложено на ЕТ, приравнен на юридическо лице, чиято отговорност изключва вината.

        Предвид изложеното правилно, законосъобразно и в изпълнение на правомощията си Директора на РД на КЗП – гр. Варна е  ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателката и е наложил административно наказание. Съобразявайки се с разпоредбата на чл.27 ЗАНН и отчитайки правилно тежестта на нарушението и причините за неговото извършване, съобразявайки се и с имотното състояние, е определил имуществена санкция в размер на минимума, предвиден от закона в размер на 1 000.00 лева. По този начин, съдът счита, че ще се постигнат целите на административнонаказателната отговорност, визирани в разпоредбата на чл.12 ЗАНН. 

         Воден от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № В 004407/ 26.10.2017 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, със седалище в гр. Варна, към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със Заповед № 171/ 09.03.2017 год. на Председателя на КЗП, с което на ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738, представляван от М.С.А., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв.,  по реда на чл.233, ал. 2 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП), за извършено нарушение по чл. 230а, във вр. с чл. 192, т.2 от ЗЗП, като законосъобразно.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -  гр. Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис.

 

                                                               Районен съдия: