Р Е Ш Е Н И Е

 

 № __12___

 

гр. Кубрат, 23.02.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

      КУБРАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на седми февруари,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова- Енева

 

при секретаря П. Петрова   и в присъствието на прокурора  ................., като  разгледа докладваното от съдията  АНД № 297 по описа за 2017 г. , за да се произнесе съобрази следното:

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Постъпила е въззивна жалба от М.С.А., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738, против Наказателно постановление № В 0044005/ 26.10.2017 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, със седалище в гр. Варна, към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със Заповед № 171/ 09.03.2017 год. на Председателя на КЗП, с което на търговеца са наложени имуществени санкции, както следва: 1/ в размер на 300.00 лв.,  по реда на чл.233, ал. 2 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП), на основание чл. 198 ЗЗП за извършено нарушение на чл. 9, ал. 2 ЗЗП; 2/ в размер на 300.00 лв.,  по реда на чл.233, ал. 2 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП), на основание чл. 198 ЗЗП за извършено нарушение на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП.

        Недоволна от същото, в жалбата сочи, че издаденото срещу нея наказателно постановление  е  незаконосъобразно, тъй като липсвала еднозначност и точно описание на нарушенията, обстоятелствата по тяхното извършване и законовите разпоредби, които са били виновно нарушени, за да се прецизират обосновано обективните и субективните признаци на вменените нарушения по чл. 9, ал. 2 ЗЗП, във вр. с чл. 198 ЗЗП и чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП, във вр. с чл. 198 ЗЗП.  Счита, че е извършила едно нарушение, съставляващо липса на поставени етикети на български език, за което следва да бъде определено едно наказание. Претендира да са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 28 ЗАНН.   Моли за отмяна на обжалваното НП.

       Въззиваемата страна изразява становище, че жалбата е неоснователна.

       Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, съобразявайки ги с  доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното: Видно от приложения Констативен протокол № К – 02399 на 14.06.2017 г. в 13,25 часа А.Т., в качеството на  ст.инспектор на КЗП – РД – Варна,  в присъствието на свидетеля  Д.С.В. –  служител на същата комисия, и на посочената като собственик М.С.А., извършила проверка на търговски обект в гр. Кубрат, улица “Княз Борис І” № 5, регистриран като Магазин за килими от ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738. По време на проверката проверяващата – св. Т., констатирала, че в обекта са изложени и се предлагат за продажба текстилни изделия – възглавници – 10 бр., различни размери; калъфи за столове – 28 бр; постелки за под – 10 бр.; одеала – 14 бр.; килими – 7 бр., различни размери, всички с поставени върху тях етикети с обявена продажна цена, но с липсващи върху стоките етикети на български език: 1/ за производител, вносител, за вида на стоката и съществените й характеристики, срока за годност и условия за съхранение и, ако е необходимо, указания за употреба – в разрез с задълженията на търговеца по чл. 9, ал. 2 ЗЗП; и 2/ за вина и наименованието на текстилните влакна, вложени при изработката на текстилните продукти – в разрез с задълженията на търговеца по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП. За извършената проверка съставила цитирания Констативен протокол, в който на стр.2-ра, т. 5 и т.6 вписала тези си констатации, и наредила на търговеца на 19.06.2017 г. в 10.00 часа да се яви лично в офиса на КЗП-РД – Варна, звено в гр. Разград и да представи необходими, с оглед приключване на проверката документи – в процесния случай регистър за рекламации.  Участвалата в проверката собственица на търговския обект, уведомена устно от св. Т. за констатациите й от проверката, както и за нареждането й да се яви в офиса на комисията в гр. Разград, отказала да получили връчения й екземпляр от протокола, който отказ е удостоверен с подписа на посочения в него свидетел.

          От показанията на разпитаната по делото св. Т. се установява, че търговеца не се е явил нито в указания й час, нито по – късно, на посочената дата – 19.06.2017 г., за насрочената документална проверка с оглед представянето на изисканите й документи, както и в последствие отказала да получили изпратените й с обратна разписка 2 бр.писма с изх. № В-03-1389/ 20.06.2017 г., съдържащи повторни покани за участие в насрочена втора документална проверка за 03.07.2017 г.

           На 12.07.2017 г. в гр. Разград, А.Т., в качеството си на ст. инспектор при КЗП – РД – Варна, в присъствието на св. Д. В., и в очакваното отсъствие на нарушителя, отказал да получи изпратените му две съобщения – част от преписката – л.24 – 26 от делото, съставила по отношение на ЕТ „Шени – М.С.”*** – 0044005, с който повдигнала обвинения за извършени от търговеца две нарушения: 1/ на чл. 9, ал. 2 ЗЗП; и 2/ на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП.  АУАН № К – 0044007/ 12.07.2017 г. бил предявен от актосъставителя на  нарушителя лично на 03.10.2017 г. в търговския обект,  тъй като М.С. отказвала да получи същия, изпратен й по пощата. При връчването на АУАН М. С. вписала в графата за възражения изявлението си, че не е съгласна, защото няма обороти и няма с какво да си плаща наема, заема и пр. Актосъставителят докладвал преписката на административнонаказващия орган – Директора на РД на КЗП – гр. Варна, след изтичане на срока за представяне на писмени възражения.

Констатациите в акта се потвърдиха от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т. и В.а, които съдът кредитира изцяло, поради тяхната логичност, последователност и непротиворечивост на останалия доказателствен материал, а именно Констативен протокол и кореспонденция.

            Въз основа на съставения  и представен му за произнасяне Акт за установяване на административно нарушение Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към Комисия за защита на потребителите е издал атакуваното в настоящото производство Наказателно постановление, с което наложил на ЕТ имуществени санкции  в размер на 300.00 лв., всяка една на основание чл.198  от ЗЗП, приемайки, че ЕТ „Шени – М.С.”*** е извършила две нарушения във връзка с етикетирането на предлаганите за продажба в търговския обект текстилни продукти.

           Въз основа на така изложените фактически обстоятелства, съдът направи следните правни изводи: Съдът приема, че жалбата е подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване административен акт, поради което я приема за допустима.

          Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

          Съгласно дадените от закона правомощия при наличие на жалба, съдът следва да извърши цялостна проверка на обжалваното постановление, относно неговата законосъобразност.

          І. В частта, относно наложеното на основание чл. 198 от ЗЗП за извършено на 14.06.2017 г. в гр. Кубрат нарушение на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 ЗЗП, съдът намира, че наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН от компетентен орган и не страда от пороци, касаещи неговата валидност и редовност. Възпроизвеждайки този минимум от изискуеми се за редовността на НП реквизити, наказващия орган ясно е индивидуализирал фактическия състав на твърдяното като извършено от жалбоподателя административно нарушение,  такова по см. на чл. 9, ал. 2 ЗЗП,  и е наложил санкцията, предвидена в същата. Не страда от  пороци и АУАН.

         С оглед на събраните и проверени писмени и гласни доказателства, съдът намира, че нарушението е установено по един безспорен и несъмнен начин. В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението е описано пълно и ясно, посочени са всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин е осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което в крайна сметка сторил, в развилото се съдебно производство. По мнение на Съда и в АУАН и в НП, достатъчно изчерпателно административните органи посочили точно кои обстоятелства от необходимата информация по чл. 9, ал.2 от ЗЗП липсва на процесните стоки, а именно за производител, за вносител /ако стоката е от внос/, за вида на стоката и съществените й характеристики. Видно от събраните по делото доказателства едноличния търговец е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл. 9, ал.2, вр. ал.1 от ЗЗП, съгласно който стоките, които се предлагат на потребителите да са с етикет на български език, който задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.

ІІ. В частта, относно наложеното на основание чл. 198 от ЗЗП за извършено на 14.06.2017 г. в гр. Кубрат  нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП, съдът намира, че наказателното постановление е издадено в нарушение на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗАНН - наказващия орган не е индивидуализирал фактическия състав на твърдяното като извършено от жалбоподателя административно нарушение.

От обективна страна жалбоподателката е извършила едно деяние – не е изпълнила адм.си задължение да предостави информацията по чл. 9, ал.2 от ЗЗП на потребителите, като е поставила на продаваните в търговския обект стоки етикети, указващи единствено цената на същите, при липса на каквато и да било друга информация, а именно - за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.

 Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти е подзаконовия нормативен акт, който съдържа  посочване и изброяване на съществените характеристики по см. на чл. 9, ал.2 ЗЗП относно текстилните продукти, както и условията на съхраняването им, но не съставлява самостоятелен състав на административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от цитираната наредба, търговците трябва да продават само текстилните продукти, етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата, които съставляват именно съществените характеристики на този вид стоки по см. на  чл. 9, ал.2 ЗЗП.

        Предвид изложеното правилно, законосъобразно и в изпълнение на правомощията си Директора на РД на КЗП – гр. Варна е  ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателката и е наложил административно наказание за извършеното от нея нарушение на изискванията на чл. 9, ал.2 ЗЗП. Съобразявайки се с разпоредбата на чл.27 ЗАНН и отчитайки правилно тежестта на нарушението и причините за неговото извършване, съобразявайки се и с имотното състояние, е определил имуществена санкция в размер на минимума, предвиден от закона – 300.00 лева. По този начин, съдът счита, че ще се постигнат целите на административнонаказателната отговорност, визирани в разпоредбата на чл.12 ЗАНН. 

         Незаконосъобразно Директора на РД на КЗП – гр. Варна е  ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателката и е наложил административно наказание за извършеното от нея нарушение на изискванията на  чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП.

         Воден от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № В 0044005/ 26.10.2017 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, със седалище в гр. Варна, към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със Заповед № 171/ 09.03.2017 год. на Председателя на КЗП, в частта, с която на ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738, представляван от М.С.А., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лв.,  по реда на чл.233, ал. 2 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП), на основание чл. 198 ЗЗП за извършено нарушение на чл. 9, ал. 2 ЗЗП, като законосъобразно.

          ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № В 0044005/ 26.10.2017 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, със седалище в гр. Варна, към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със Заповед № 171/ 09.03.2017 год. на Председателя на КЗП, в частта, с която на ЕТ „Шени – М.С.”***, ЕИК 826052738, представляван от М.С.А., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лв.,  по реда на чл.233, ал. 2 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП), на основание чл. 198 ЗЗП за извършено нарушение на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, във вр. с чл. 12, т.1 ЗЗП, като незаконосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -  гр. Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис.

 

                                                               Районен съдия: