Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ …9....

 

гр. Кубрат,  16.02.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Кубратският районен съд, в публично съдебно заседание на седми февруари,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Районен съдия:  Диана П. – Енева

 

при секретаря П. П. и в присъствието на прокурора . . . . , като разгледа докладваното от съдията АНД № 305 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Постъпила е жалба от К.П.К., ЕГН ********** ***, на длъжност директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар”, ТП при „СЦДП”, ДП – гр. Габрово, против Наказателно постановление /НП/  № 17 – 000490  от 01.11.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Разград, с което, в качеството му на длъжностно лице, му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лв., на основание чл.415, ал.1 КТ, по реда на чл.416 КТ, за неизпълнение на дадено с Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г. предписание за водене в контролираното предприятие книга за отчитане на извънредния труд във връзка с чл. 18, ал. 1 Наредба за работното време, почивките и отпуските, тъй като на 06.05.2017 г., когато е отчетен положен в изпълнение на Заповед № РД – 05-82/ 04.05.2017 г. на директора на стопанството извънреден труд от С.С.Е.като домакин на ловен дом, но в книгата за отчитане на същия не били посочени час на започване и час на завършване на работата. Жалбоподателят, като счита издаденото срещу него НП за незаконосъобразно, тъй като е постановено при съществени нарушения на установените в ЗАНН процесуални правила – АУАН и НП не съдържат точно описание на извършеното от него нарушение; не съдържа посочване на дата и място на извършването му; неправилно са посочени нарушените законови разпоредби; и като отрича да е административнонаказателно отговорно лице, тъй като ръководи и представлява стопанството по силата на договор за управление, претендира отмяната му. 

        Въззиваемата страна – Дирекция “Областна инспекция по труда” – гр. Разград, счита НП за правилно и законосъобразно, поради което моли то да бъде потвърдено.

        Районна прокуратура – Кубрат, уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

        Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени  и гласни доказателства, както и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: При проверка за спазване на трудовото законодателство от ДЛС „Воден – Ири Хисар”, ТП при „СЦДП”, ДП – гр. Габрово, извършена през периода 07.09.2017 г. – по работни места в с. Острово, общ. Завет, до 29.09.2017 г. по документи в офиса на дирекцията, инспекторите на Д “ИТ” – гр. Разград установили, че териториалното предприятие Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”, в качеството си на работодател, не е изпълнило задължително предписание № 1, дадено с Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г., със срок за изпълнение 10.03.2017 г., изискващо в специалната книга за отчитане на извънредния труд, водена в ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар”, да се посочват трите имена на работника и служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд, както и денят определен за почивка, съгласно чл. 149, ал. 1 КТ, във вр. с чл. 18, ал. 1 Наредба работното време, почивките и отпуските(обн. ДВ бр. 6/ 1987 г.). Видно от събраните писмени доказателства и показанията на свидетелите Ив. И. Юл. М., във водената в предприятието книга за извънреден труд не е посочен часа на започване и завършване на работа на С.С.Е.на 06.05.2017 г.

         Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г.- л.41 от делото, съдържащ дадените на предприятието предписания, съставляващи принудителни административни мерки, е връчен на упълномощено от директора, в качеството му на представляващ същото, на 09.03.2017 г. Видно от същия, като обект на контрол е посочено Горско и ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” – с. Острово, както и на същото - ДЛС „Воден – Ири Хисар”, като работодател са възложени за изпълнение конкретни предписания. 

         С Писмо изх. № 473/ 17.03.2017 г., вх. № 18057479/ 17.03.2017 г. – л. 23 от делото, инж. К. К., в качеството си на директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар”, е уведомил на Дирекция “Областна инспекция по труда” – гр. Разград, че е изпълнено даденото предписания № 1 – специалната книга за отчитане на извънреден труд, водена от стопанството, е надлежно попълнена в срок до 10.03.2017 г. за установените от проверката обстоятелства. 

         На 03.10.2017 год. гл.инспектор И.И. съставил Акт № 17-000490 – л. 39 от делото, за установяване на извършеното административно нарушение от нарушител - СЦДП, ДП, ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар”, в качеството на работодател, представляван от К.К., с добавка извън – над реда, „К.П.К. – ********** – директор, описано подробно в същия и квалифицирано, като такова, по чл.415, ал.1 КТ, във вр. с чл. 18, ал. 1 Наредба работното време, почивките и отпуските(обн. ДВ бр. 6/ 1987 г.). Директорът на ДЛС подписал акта и получил препис от него. 

         Не изложил възражения в посочената графа и не е депозирал такива в Д “ИТ” – гр. Разград. 

        Директорът на Д “Инспекция по труда” – гр. Разград, приемайки, че  К.П.К. – директор на СЦДП ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” – с. Острово,  в качеството си на длъжностно лице, като не е посочил в книгата за отчитане на извънредния труд  час на започване и час на завършване на работата на 06.05.2017 г. от С.С.Е.като домакин на ловен дом, когато е отчетен положен от нея в изпълнение на Заповед № РД – 05-82/ 04.05.2017 г. на директора на стопанството извънреден труд за деня, не е изпълнил задължително предписание № 1 по Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г., със срок за изпълнение 10.03.2017 г., е извършил чрез бездействие нарушение по чл.415, ал.1 КТ, във вр. с чл. 18, ал. 1 Наредба работното време, почивките и отпуските(обн. ДВ бр. 6/ 1987 г.), за което е издал атакуваното НП, и на основание цитираната разпоредба – чл. 415, ал. 1 КТ, е наложил на нарушителя, в качеството му на длъжностно лице, административно наказание глоба в размер на 1 500 лв.

         В този смисъл са показанията на свидетелите – актосъставител и свидетел по акта, които от своя страна се потвърждават от приетите по делото писмени доказателства – неоспорени от жалбоподателя.

         Изложените фактически обстоятелства обуславят следните правни изводи:

         Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна в процеса и срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което е допустима. Съдът следва да извърши цялостна проверка на обжалваното НП, относно неговата законосъобразност.

         В тази връзка съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е издадено: от компетентния за това орган, на когото е възложен контрола за спазване на трудовото законодателство; при спазване на установената форма, но постановление е издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон.

          На първо място, субект на дадените предписания с Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г., със срок за изпълнение 10.03.2017 г., е СЦДП ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” – с. Острово, в качеството на работодател по см. на § 1 ДР на КТ, а именно –  всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател, а не жалбоподателя – инж. К.К., в качеството на длъжностно лице, представляващо икономически обособеното образувание - стопанство, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.

            На второ място, даденото конкретно предписание № 1 от Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г., е извършено от адресата – задълженото стопанство, в дадения за това срок - 10.03.2017 г., видно от изложеното в Писмо изх. № 473/ 17.03.2017 г., вх. № 18057479/ 17.03.2017 г. – л. 23 от делото, с което инж. К. К., в качеството си на директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар”, е уведомил Дирекция “Областна инспекция по труда” – гр. Разград, че е изпълнено даденото предписания № 1 – специалната книга за отчитане на извънреден труд, водена от стопанството, е надлежно попълнена в срок до 10.03.2017 г. за установените от проверката обстоятелства. 

          Констатираното на 03.10.2017 г. обективно неточно изпълнение, което е ново обстоятелство, различно от пълно неизпълнение  на задълженията за водене на нарочна книга за полагания в предприятието извънреден труд, предписано с разпоредбата на  чл. 18, ал. 1 Наредба работното време, почивките и отпуските(обн. ДВ бр. 6/ 1987 г.), тъй като все пак извънредния труд на посочената служителка е регистриран като положен в посочения ден – 06.05.2017 г., в размер на 6 часа, за който й е начислено, респ. изплатено, възнаграждение в размер на 46.44 + 92.88 лева, може да съставлява нарушение по см. чл. 414, ал. 1 КТ, но не съставлява нарушение по см. на чл. 415, ал. 1 КТ.

          На трето място, разпоредбата на чл. 415, ал. 1 КТ, предвижда като субект на административнонаказателна отговорност работодателя – юридическо или физическо лице, съответно на цитираното по – горе определение, но не и длъжностно лице, за разлика от разпоредбата на чл. 415, ал. 2 КТ, която изрично посочва като наказателно отговорно лице виновното длъжностно лице.

           Неяснотата у актосъставителя и административнонаказващия орган относно извършителя на нарушението, се потвърждава и от противоречивото съдържание на АУАН и НП, тъй като с първия обвинение е повдигнато по отношение на СЦДП, ДП, ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар”, в качеството на работодател, и видимо е добавено името на представляващия го директор К.К., а с втория – обжалваното НП, различно от посочването в АУАН, е прието за установено извършено административно нарушение от длъжностното лице – представляващия предприятието директор.

              Предвид изложеното съдът, в настоящият му състав, счита, че извършването на нарушението не е установено по безспорен начин от обективна страна, за което неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на длъжностното лице, представляващо икономически обособеното образувание – стопанство, в чиято именно тежест са дадените предписания. 

              Воден от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление   № 17 – 000490  от 01.11.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Разград, с което на К.П.К., ЕГН ********** ***, на длъжност директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар”, ТП при „СЦДП”, ДП – гр. Габрово, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лв., на основание чл.415, ал.1 КТ, по реда на чл.416 КТ, за неизпълнение на дадено с Протокол за извършена проверка № 1707919/ 09.03.2017 г. предписание № 1 за водене в контролираното предприятие книга за отчитане на извънредния труд във връзка с чл. 18, ал. 1 Наредба за работното време, почивките и отпуските,  като незаконосъобразно.  

         Решението подлежи на касационно обжалване  пред  Административен съд – гр. Разград  в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                             Районен съдия: