ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  21

 

гр. Кубрат, 02.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                    

        При секретаря  Вера Димова и в присъствие на прокурора ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа ЧНД № 18 по описа за 2018 година, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство по реда на чл.427 и сл. от НПК във вр. с чл.89, б. „а” от НК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура гр. Кубрат за прилагане на принудителни медицински мерки по чл.89, б. „а” от НК по отношение на лицето Г.Н.Т., за което е установено, че е автор на престъпление по чл. 323, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание, след изслушване становището на експерта представителят на държавното обвинение поддържа направеното искане по отношенсие на освидетелствания Т. да бъде приложена принудителна медицинска мярка на основание чл. 89, б.„аот НК като бъде предаден на близките му със задължение да бъде лекуван под наблюдение на психо-неврологически диспансер.

Освидетелстваният Г.Н.Т. твърди, че няма здравословни проблеми и не желае да се лекува. Упълномощеният от него защитник пледира да не се уважава искането на прокурора, тъй като Т. е здрав физически с оглед възрастта му, поради което предложението е необосновано.

Съдът, като изслуша становищата на страните и след преценка на събраните в хода на съдебното производство доказателства приема за установено от фактическа страна следното: Досъдебно производство № 290 ЗМ-202/2017 год. по описа на РУ на МВР – Кубрат е било образувано срещу Г.Н.Т. за това, че в периода месец мартмесец април 2017 г.в с.Звънарци, обл.Разград, самоволно и не по установения от закона ред осъществил едно оспорвано от другигоФ.А.С.от с. с., свое действително или предполагаемо право на ползване и обработване на недвижим имот № 000086, което не представлява маловажен случайпрестъпление по чл. 323, ал. 1 от НК.

В хода на разследването, преди по отношение на Г.Н.Т. да е било повдигнато обвинение за извършването на това престъпление, е установено по категоричен начинчрез съдебнопсихиатрична експертиза, че към момента на извършването на описаното погоре деяние същият е бил в състояние на невменяемостне е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, поради наличието на психично заболяване, съставляващо продължително разстройство на съзнанието по чл. 33, ал. 1 от НК. С оглед на това с Постановление от 12.01.2018 г. Районна прокуратура гр. Кубрат е прекратила наказателното производство по ДП № 290 ЗМ-202/2017 г. по описа на РУМВР гр. Кубрат на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

От заключението на назначената в хода на досъдебното производство съдебнопсихиатрична експертиза (СПЕ), изслушана в днешно съдебно заседание, се установява, че Г.Н.Т. и понастоящем поддържа състоянието на невменяемост, поради психичното заболяване от което страдасмесена корова и подкорова деменция, личностова промяна по органичен тип, дифузен психоорганичен синдром с обхващане на когнитивните, интелектуалните, личностови и поведенчески сфери. Вещите лица установяват, че предвид естеството и степента на установената патология при Т., която отговаря на критериите на категориятапродължително разстройство на съзнанието“, съобразно чл. 33 НК, считат че той не е в състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и не може да дава достоверни обстоятелства за тях. Поради  дефицита в кондицията в познавателния процес това повлиява емоционално волевата сфера и това се отразява на поведението му – Т. е импулсивен, ходи, пише жалби. Според експертите за неговото състояние е характерно, че те отстояват своето до последно, като се фиксират към някакъв проблем, какъвто е въпросната спорна нива, застойно се фиксират и си държат на своето, което напълно обяснява неговото поведение. Експертите са кагегорични, че Т. не може да носи наказателна отговорност. Заключението на вещите лица се възприема изцяло от съда като компетентно и обосновано.

От материалите приложени по ДП и събраните по него гласни доказателства, протоколи за оглед на местопроизшествие, фотоалбум, протоколи за доброволно предаване, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание св. Сеид, Колева, Енчева и Стойкова се установява, че освидетелстваният е осъществил престъплението по чл. 323, ал.1 от НК.

Въз основа на изложеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Принудителните медицински мерки съгласно  чл. 89

 чл. 92 от НК се прилагат по отношение на лица извършили общественоопасно деяние в състояние на невменяемост или изпаднали в такова преди постановяване на присъдата, или по време на изтърпяване на наложеното наказание, както и когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или от друга наркомания. Те се прилагат по отношение на лицата, които вече са извършили престъпления или общественоопасни деяния, като от една страна осигуряват лечение с оглед здравословното им състояние, а от другаотнемат възможността в това им състояние да извършват общественоопасни деяния, да нарушават обществения ред и да разстройват семействата си.

Съдът приема, че са налице условията на чл. 427

 НПК във вр. с чл. 89 б.„аот НК и направеното от Районна прокуратура гр.Кубрат предложение е основателно и доказано, поради което по отношение на Г.Н.Т. следва да бъде предприета принудителна медицинска мярка предаване на близките със задължение за лекуване под наблюдение на психодиспансер.

С оглед събраните по делото доказателства и изхождайки от характера на извършеното от настаняемото лице престъпно деяние; актуалното му психическо състояние, липсата на критично отношение към болестното му състояние, съдът приема, че се нуждае от постоянна грижа и принудително лечение под наблюдение на психодиспансер.

Ето защо и на основание чл.89, б.„б”, във вр. с чл.90, ал.1 от НК и по реда на чл.431 от НПК, СЪДЪТ

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

          ПОСТАНОВЯВА спрямо Г.Н.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес и живущ *** прилагане на принудителна медицинска мяркапредаване на близките (дъщери Д.Г.С.,  М.Г.Е.и Н. Г.К.) със задължение за лекуване под наблюдение на психоневрологичен диспансер съм Психиатрично отделение при МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД гр. Разград.

Определението подлежи на обжалване от лицата, посочени в чл. 430, ал. 1 и ал. 2 от НПК, или протестиране в 7-дневен срок от днес пред  Окръжен съдРазград.

Препис от настоящото определение след влизането му в законна сила, да се изпрати на РП – Кубрат и ПО при МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД гр. Разград, за сведение и изпълнение.

Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА  за произнасяне по принудителните мерки с изтичане на 6-месечния срок, съгласно чл. 432 от НПК.

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова