ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 15/20.02.2018 г.

по НОХД № 8 по описа на Районен съд – Кубрат за 2018г.

 

        Кубратският районен съд на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

       При секретаря Вера Димова и районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 8 по описа за 2018 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл. 384, ал. 3, във вр. с чл. 381 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ и подсъдимите Д.В.С. и К.М.М., представлявани от служебен защитник адв. РУМЯНА ПЕТРОВА от АК – Разград, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 8/2018 г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият Д.В.С. – роден на *** год. в гр. Горна Оряховица, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 15.10.2017 г. в гр. Завет, област Разград, ул. „Паисий Хилендарски“ № 35, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в съучастие с К.М.М. – ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр.Завет, като извършител е направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Фиеста“, с peг. № РР 0787 АН, от владението на Я.Й.Я. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като опита е останал недовършен поради независещи от него обстоятелства, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 346, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 18, ал. 1 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимият К.М.М. – роден на *** год. във Франция, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 15.10.2017 г. в гр. Завет, област Разград, ул. „Паисий Хилендарски № 35, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и в съучастие с Д.В.С. ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров гр. Завет, като извършител е направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста, с peг. PP 0787 AH, от владението на Я.Й.Я. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като опита е останал недовършен поради независещи от него обстоятелства, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, предл. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 296.24 (двеста деветдесет и шест лева, двадесет и четири стот.) лева се възлагат на майката на непълнолетния подсъдимия Д.В.С. – В.С.В., ЕГН **********, с адрес ***, която следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 296.24 (двеста деветдесет и шест лева, двадесет и четири стот.) лева се възлагат на бащата на непълнолетния подсъдим К.М.М. – Н.А.М., ЕГН **********, с адрес ***, който следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

        ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3, от НПК наказателното производство по НОХД № 8/2018 г. по описа на РС – Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

обжалване.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумението влиза в законна сила на 20.02.2018 г.