ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 14/20.02.2018 г.

по НОХД № 11 по описа на Районен съд – Кубрат за 2018г.

 

        Кубратският районен съд на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

       При секретаря Вера Димова и районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 11 по описа за 2018 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл. 384, ал. 3, във вр. с чл. 381 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ и подсъдимия Г.Д.А., представляван от защитник адв. Даниел Димитров от АК – Разград, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 11/2018 г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият Г.Д.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 21.11.2016 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, в домът си на ул. „Иван Вазов“ № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 5 без надлежно разрешително е придобил и държал високорисково наркотично вещество – растителна маса, с нетно тегло – 8.33 грама – N- (1-амино-З-метил-1-оксобутган-2-ил) -1-(циклохексилметил) -1-Н- индазол-3-карбоксамид познато под синоним AB-CHMINACA, включено като наркотично вещество в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във вр. чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), на обща стойност по цени на улично разпространение – 104.12 лв. (сто и четири лева и дванадесет стотинки) – маловажен случай, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 197.85 (сто деветдесет и седем лева, осемдесет и пет стот.) лева се възлагат на подсъдимия Г.Д.А., който следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

На основание чл. 301, т. 11 от НПК, веществените доказателства по делото: 1 бр. жълт хартиен плик с червен восъчен печат, съдържащ опаковки и обект № 2 (растителна маса с нетно тегло 93.77 гр.) и обект № 3 (растителна маса с нетно тегло 4.35 гр.) – пакет № PKG-029456, да бъдат унищожени, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

        На основание чл. 354а, ал. 6 от НК, веществените доказателства по делото: обект № 1 – полиетиленово пликче, в което е поставен бял хартиен лист и в него има зелена растителна маса – 0.17 грама; обект № 4 – полиетиленово пликче, в което е поставен бял хартиен лист и в него има зелена растителна маса – 3.74 грама; обект № 5 – два полиетиленови плика поставени един в друг, в които е поставена брошура от списание, в която е увита зелена растителна маса – 4.42 грама, и в трите обекта  със съдържание на наркотично действащ компонент – N- (1-амино-З-метил-1-оксобутган-2-ил) -1-(циклохексилметил) -1-Н- индазол-3-карбоксамид познато под синоним AB-CHMINACA; подробно описано в Химична експертиза № 17/НАР-833, приложена по ДП № 294/2016 год. по описа на РУ на МВР гр. Кубрат, на стойност 104.12 лева, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” – София, предадени с Приемо-предавателен протокол № 52003 от11.01.2018 г., да бъдат ОТНЕТИ в полза на държавата и УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на определението.

 

След влизане в сила на определението да се уведоми Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП“ – София.

 

        ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 11/2018 г. по описа на РС – Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

 

 

Споразумението влиза в законна сила на 20.02.2018 г.