ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 12/15.02.2018 г.

по НОХД № 43 по описа на Районен съд – Кубрат за 2018г.

 

        Кубратският районен съд на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

       При секретаря Вера Димова и районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 43 по описа за 2018 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл. 384, ал. 3, във вр. с чл. 381 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ и подсъдимите С.Г.Р., Й.А.С. и Г.А.С., всички представлявани от служебен защитник адв. РУМЯНА ПЕТРОВА от АК – Разград, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 43/2018 г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият С.Г.Р. – роден на *** год. в гр. Русе, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност, след предварителен сговор с Й.А.С. и Г.А.С. – ученици във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр.Завет, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – един брой мобилен телефон марка „Нокиа 1208“, 1 бр. малка тонколона марка „SAMSUNG и 1 бр. малка тонколона марка „CAMBRIDGE SOUND WORKS, на обща стойност 84.00 (осемдесет и четири) лева – немаловажен случай от владението на И. С. К. от с. гр., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА.

 

Подсъдимият Й.А.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност, след предварителен сговор със С.Г.Р. и Г.А.С. – ученици във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – един брой мобилен телефон марка „Нокиа 1208“, 1 бр. малка тонколона марка „SAMSUNG и 1 бр. малка тонколона марка „CAMBRIDGE SOUND WORKS, на обща стойност 84.00 (осемдесет и четири) лева – немаловажен случай от владението на И. С. К. от с. гр., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

Подсъдимият Г.А.С. – роден на *** год. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност, след предварителен сговор със С.Г.Р. и Й.А.С. - ученици във ВУИ „Н. Й. Вапцаров" гр. Завет, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – един брой мобилен телефон марка „Нокиа 1208“, 1 бр. малка тонколона марка „SAMSUNG и 1 бр. малка тонколона марка „CAMBRIDGE SOUND WORKS, на обща стойност 84.00 (осемдесет и четири) лева – немаловажен случай от владението на И. С. К. от с.г р., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 246.87 (двеста четиридесет и шест лева, осемдесет и седем стот.) лева се възлагат на бащата на непълнолетния подсъдимия С.Г.Р. – Г.Н.Р., ЕГН **********, с адрес ***, който следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 246.87 (двеста четиридесет и шест лева, осемдесет и седем стот.) лева се възлагат на майката на непълнолетния подсъдим Й.А.С. – А.М.С., ЕГН **********, с адрес ***, която следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 246.87 (двеста четиридесет и шест лева, осемдесет и седем стот.) лева се възлагат на майката на непълнолетния подсъдим Г.А.С. – А.С.С., ЕГН **********, с адрес ***, която следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

        ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3, от НПК наказателното производство по НОХД № 43/2018 г. по описа на РС – Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

 

 

 

Споразумението влиза в законна сила на 15.02.2018 г.