МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА ПО  НОХД № 285/2017 Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ

 

Кубратската  районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу подсъдимия В.А.В. *** това, че на 16.04.2017 г. в гр. Кубрат, обл. Разград е повредил противозаконно чужда движима вещ – ATM устройство с № Т050818 собственост на „ЦКБ” АД, като счупил лицевия му панел на стойност от 980.00 лева - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвинението така както е било възведено с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, признанието за виновност на подсъдимия на ДП, установяват по безспорен начин авторството му в извършване на инкриминираното деяние. Предлага на подсъдимия да бъде наложено предвиденото за това престъпление наказание лишаване от свобода ориентирано на минимума, при приложението на института на условното осъждане.

В срока по чл. 85, ал. 3 от НПК, ощетеното ЮЛ – „ЦКБ” АД не депозира искане за конституиране като граждански ищец в наказателния процес.

Подсъдимият В.А.В. на досъдебното производство се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен и изразява съжаление за стореното. За насроченото съдебно заседание не се явява, но упълномощава свой защитник и прави искане за разглеждане на делото по реда на задочното производство. Защитникът му пледира, че обвинението е доказано по безспорен начин, поради което при определяне на наказанието съдът отчете смекчаващите отговорността обстоятелства и наложи същото на минимума предвиден в закона.   

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият В.А.В. е 20-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.  

На 16.04.2017г. около 18:30 часа подс. В. се срещнал със своите приятели - св.И.А. и Д.Д.пред входа на хандбалната площадка в гр.Кубрат. Тримата тръгнали към централната част на гр.Кубрат, като В. бил с велосипеда си. Докато вървели, тримата разговаряли, като изведнъж подс.В. се изнервил и като минавали пред офиса на „Централна кооперативна банка“ АД в гр.Кубрат, подсъдимият нанесъл удар с юмрук по поставеното ATM устройство с № Т050818 на „ЦКБ“ АД. По този начин счупил лицевия панел на АТМ устройството, собственост на банката. След противозаконното повреждане на веща подс.В. напуснал местопроизшествието.

От изготвенато по досъдебното производство съдебно-оценъчна експертиза се установява, че стойността на повредената вещ възлиза на сумата от 980.00 лева.

По ДП е изготвена комплексна видео-техническа и лицево-идентификационна експертиза на приложения като веществено доказателство диск със записи от охранителната камера на „ЦКБ“ в гр.Кубрат. От представеното заключение е видно, че резултатът от сравнителния анализ позволява да се направи извод, че на горепосочените фотокопия е заснето едно и също лице посочено като В.А.В..

Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.14 от НПК, писмени и гласни доказателства: показанията на свидетелите Н.С. и Й.Й., съдебно-оценъчна експертиза, комплексна видео-техническа и лицево-идентификационна експертиза, веществено доказателсто – диск със записи, констативен протокол от 18.04.2017 г., справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.  

От правна страна:

Така с деянието си подсъдимият В.А.В. осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.216, ал.1 от НК, тъй като 16.04.2017 г. в гр. Кубрат, обл. Разград е повредил противозаконно чужда движима вещ – ATM устройство с № Т050818 собственост на „ЦКБ” АД, като счупил лицевия му панел на стойност от 980.00 лева.

От обективна страна елементите на състава са налице –  при преминаване покрай АТМ устройството на „Центгрална кооперативна банка“ АД, офис в гр.Кубрат подсъдимият нанесъл удар с юмрук в областта на клавиатурата, в резултат на което счупил лицевия панел на устройството. По този начин подсъдимият въздействал върху структурата на вещта така, че е възможно нейното пълно възстановяване след ремонт, т. е.  деецът е осъществил едната форма на изпълнителното деяние по чл. 216, ал.1 от НК, а именно - повреждане.

По несъмнен начин се установи, че деянието извършил по непредпазливост, тъй като не е целял настъпването на противоправния резултат, но е могъл да предвиди настъпването на общественоопасните последици.  

По наказанието: 

Предвид изложеното, съдът призна подс.В.А.В. за виновен в извършване на престъплението по чл. 216, ал. 1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало, признание за виновност, изразено на ДП, съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. Предвид изложеното съдът наложи наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства като отмери наказание три месеца лишаване от свобода.

С оглед чистото съдебно минало на дееца и поради това, че така определеното наказание не е над три години лишаване от свобода, съдът намери, че целите на чл. 36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, поради което отложи изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок.  

На основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият В.А.В. следва да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 76.45 левасторени разноски на досъдебното производство.

При постановяване на присъдата съдът на основание чл.301,ал.1, т.11 от НПК разпореди веществените доказателства по делото: 1 бр. диск със записи на инцидента, да бъзе унищожен след влизане в сила на присъдата.

           В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

Председател: /П/ Ал. Великова