МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 19/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 27/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу Л.С.Д. *** за това, че на 13.01.2018 г. в с. Острово, обл. Разград, по ул. „Осъм“ е управлявал моторно превозно средство – мотопед „APRILIA с номер на рама ZD4VFD0045S001180, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя Л.С.Д. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят Л.С.Д., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание се явява лично и изразява съжаление за стореното, като моли съда за налагане на минимално наказание.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 27/2018 г. по описа на Районно управление на МВР - Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят Л.С.Д. е 37–годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, работи в „Пилко“ ООД гр. Разград на длъжност – оператор на филетираща машина.

Видно от приложените на л. 13 и л. 15 от БП писмо на РУ на МВР- Кубрат  и справка за нарушител подс. Л.С.Д. не е придобивал правоспособност за управление на МПС и не притежава свидетелство за управление на МПС.

На 13.01.2018 г. около 13:00 часа св.А.А.и св.Г.Г.- служители при РУ на МВР гр.Кубрат във връзка с изпълнение на служебните си задължения се намирали в с.Острово, обл.Разград на ул. Осъм. По същото време по ул. Осъм, подс.Л.Д. управлявал моторно превозно средство - мотопед „APRILIA“ с номер на рама ZD4VFD0045S001180, без поставен регистрационен номер на определените за това места, когато бил спрян за проверка от свидетелите. При извършената от полицейските служители проверка подс.Д. заявил, че не притежава СУМПС. Представил CP на МПС част I № 013192697 и част II № 0074341394-холандски образец, които са приложени като веществени доказателства. При извършена справка с ОДЧ при РУ на МВР-Кубрат, било установено, че водачът не притежава СУ на МПС и че мотопед „APRILIA“ с номер на рама ZD4VFD0045S001180, без регистрационен номер, няма регистрация в ОД на МВР-Разград, т. е. не е регистриран по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. За констатираното   св.А. съставил АУАН № 758628/13.01.2018 г. на подсъдимия, който се запознал със съдържанието му и го подписал без възражения.

От приложеното на л.11 от БП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат е видно, че по данни от АИС „КАТ“ мотопед „APRILIA“ с номер на рама ZD4VFD0045S001180 не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите А. и Г., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 758628/13.01.2018 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят Л.С.Д. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият Л.С.Д. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 13.01.2018 г. е управлявал моторно превозно средство– мотопед „APRILIA с номер на рама ZD4VFD0045S001180, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотопедът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи Л.С.Д. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.        

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК съдът постанови веществените доказателства по делото - CP на МПС част I № 013192697 и № 237649035 – холандски образец; CP на МПС част II № 0074341394 – холандски образец да бъдат върнати на собственика Л.С.Д. след влизане в сила на решението.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: /П/ Ал. Великова