МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 39/2018 Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД –   КУБРАТ        

 

Наказателното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат обвинителен акт срещу подсъдимия С.М.Х. ***, за това, че 1/на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеонси служи с контролни знаци – 2 бр. табели с регистрационен номер РР 3195 АТ, поставени върху лек автомобилНисан Примера“, с рамаSJNBAAP10U0502507, издадени за друго моторно превозно средстволек автомобилМазда 323“ с рамаJMZBG12C200616686, собственост на С.М.Х., ЕГН ********** *** - престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК и 2/ на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеон“ е управлявал моторно превозно средстволек автомобилНисан Примера“, с рамаSJNBAAP10U0502507, с peг. № РР 3195 АТ, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвинението, така както е било възведено с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, установяват по безспорен начин авторството на подсъдимия в извършване на инкриминираните деяния. Пледира за всяко от извършените от Х. престъпления да бъде наложено предвиденото наказание глоба ориентирано на минимума. Заявява, че по отношение на  подсъдимия следва да се определи едно общо наказание при условията на чл.23, ал.1 от НК.

Подсъдимият С.М.Х., както на досъдебното производство, така и в съдебно задедание се признава виновен в извършване на престъпленията, за които е привлечен под наказателна отговорност. Изразява съжаление и критично отношение към извършеното. 

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.С.М.Х. е 42-годишен, с българско гражданство, женен, неосъждан, със средно-специално образование, безработен.

Подс.С.М.Х. е правоспособен водач на моторно превозно средство и притежава свидетелство за управление на МПС, видно от приложените на л. 15- л.18 писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител. Има наложени наказания за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата.

Преди няколко години подс.С.Х. закупил лек автомобил „Нисан Примера“ с рама № SJNBAAP10U0502507, на който поставил 2 бр. регистрационни табели с peгистрационен номер РР 3195 АТ и били за друг негов лек автомобил „Мазда 323“ с рама № JMZBG12C200616686.  Въпреки, че Х. знаел, че тези регистрационни табели не са за този автомобил, продължил да управлява „Нисан Примера“ с тези номера и без да го регистрира по надлежния ред.

На 03.02.2018 г. В.А. и свидетелят П.Д.,*** били назначени съвместно в наряд, като изпълнявали служебните си задължения по контрол на пътното движение на територията на Община Завет. Около 11:30 часа на 03.02.2018 г. А. и св.Д. ***, когато забелязали да се движи лек автомобил „Нисан Примера“ с регистрационен номер РР 3195 АТ, управляван от подс.Х.. Полицейските служители спрели за проверка водача, при която той представил СУМПС и свидетелство за регистрация част II № 004746722. При справка с дежурния при РУ на МВР-Кубрат полицейските служители установили, че поставените на лек автомобил „Нисан Примера“ с рама № SJNBAAP10U0502507 peгистрационни табели с № РР 3195 АТ не са издадени за този автомобил, а за друго превозно средство - лек автомобил „Мазда 323“ с рама № JMZBG12C200616686, собственост на подс.Х..

Установили също, че управляваният от Х. лек автомобил „Нисан Примера“ с рама № SJNBAAP10U0502507 няма регистрация в ОД на МВР-Разград, т. е. не е регистриран по реда на Наредба № I-5/24.03.2000 г. За констатираното А. съставил на подсъдимия АУАН № 758622/03.02.2018 г., койтко го подписал без възражения.

От приложеното на л. 20 от БП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат е видно, че по данни от АИС „КАТ“ лек автомобил „Нисан Примера“ с рама № SJNBAAP10U0502507 не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

С протокол за доброволно предаване подс.Х. предал на разследващият полицай лек автомобил „Нисан Примера“ с рама № SJNBAAP10U0502507; 2 бр. регистрационни табели № РР 3195 АТ и свидетелство за регистрация част II № 004746722. Регистрационните табели и свидетелството за регистрация са приложени като веществени доказателства по делото, а лекият автомобил е върнат на подс.Х. след приключване на разследването.

По доказателствата:

Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.14 от НПК, писмени и гласни доказателства: обясненията на подсъдимия, показанията на свидетеля Д.,*** и справка за нарушител,  АУАН № 758622/03.02.2018 г., протокол за доброволно предаване, разписка, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитания свидетел. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.  

От правна страна:      

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият С.М.Х. с действията си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345, ал.1 от НК, тъй като на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеон“ си служи с контролни знаци – 2 бр. табели с регистрационен номер РР 3195 АТ, поставени върху лек автомобил „Нисан Примера“, с рама № SJNBAAP10U0502507, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Мазда 323“ с рама № JMZBG12C200616686, собственост на С.М.Х..

От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено чрез действия - поставянето на регистрационна табела, която е издадена за друго моторно превозно средство. Деянието е осъществено в първата предвидена в нормата на чл. 345 НК форма - служене със знаци, издадени за друго МПС. Престъплението е резултатно, като престъпният му резултат се изчерпва с окачването на регистрационни номера (табели) върху МПС, за което не са предназначени. В случая дори не е нужно моторното превозно средство да е проверявано, а още по-малко да не е могло да бъде идентифицирано от служители на КАТ, за да се счита за довършено деянието. 

От субективна страна С.М.Х. действал при пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и допускал настъпването им, което се потвърждава от поведението му: знаел е, че табелите не са издадени за това моторно превозно средство и с такива не следва да управлява МПС, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона.

Безспорно се установи, че подсъдимият с действията си е осъществил от обективна и субективна страна и състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, тъй като на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеон“ е управлявал моторно превозно средстволек автомобилНисан Примера“, с рамаSJNBAAP10U0502507, с peг. № РР 3195 АТ, което не е регистрирано по надлежния ред.

Подсъдимият С.М.Х. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 03.02.2018 г. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Примера“, с рама № SJNBAAP10U0502507, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че автомобилът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.С.М.Х. за виновен в извършване на престъплението по чл.345, ал.1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; съдействие за разкриване на обективната истина; изразено съжаление и критично отношение; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът определи наказанието при превес на смекчаващите вината на дееца обстоятелства като наложи наказание глоба на минимума предвиден в закона – 500 лева.  

Съдът призна подс.С.М.Х. за виновен и в извършването на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал.1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; съдействие за разкриване на обективната истина; изразено съжаление и критично отношение; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът определи наказанието при превес на смекчаващите вината на дееца обстоятелства като наложи наказание глоба на минимума предвиден в закона – 500 лева. 

На основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК съдът наложи едно общо наказание на подсъдимия С.М.Х. между наложените с настоящата присъда, а именно –  глоба в размер на 500.00 лева.

С присъдата съдът постанови веществените доказателства по делото 2 бр. регистрационни табели № РР 3195 АТ, да бъдат изпратени в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Разград за унищожаване, а вещественото доказателство - свидетелство за регистрация част II № 004746722, да бъде върнато на подсъдимия С.М.Х., след влизане в сила на присъдата.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                                     Председател: /П/ Ал. Великова