Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

№ 141

 

гр. Кубрат, 29.08.2018 г.

 

         Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети август, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                                        Районен съдия:  Диана П. – Енева

 

като разгледа постъпилата по докладваното от съдията Д. П. - Енева гражданско дело346 по описа за 2014 година Молба вх. № 1834/ 06.07.2018 г., съобрази следното:

 

Производството е по чл.247  ГПК.

С Молба вх. № 1834/ 06.07.2018 г. съделителят Д.А.Ц., чрез адв. М. Генова, депозира искане за поправка на явна фактическа грешка в постановеното по гр. дело № 346/ 2014 г. Решение № 95/ 13.06.2018 г. за извършване на съдебната делбата в частта относно недвижими имоти, останали в наследство от общия наследодател Х. К. Ц.,***, поч. на 28.08.1998 г., находящи се в землището на гр. Кубрат, ЕКАТТЕ 40422, на основание чл. 353 ГПК, относно поставянето в негов дял на „1.1. Нива с площ от 9,026 дка, находяща се в местносттаПоматка“, съставляваща I-ва част от поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 по картата на землището, при граници: имот № 40422.353.123  и II-ра част от имот № 40422.352.1.”, на стойност 9 026.00 (девет хиляди двадесет и шест)  лева,

и същевременно поставяне в дял на друг съделител - Ц.С.С., ЕГН **********, като правоприемник на М.С.Ц., ЕГН **********,***, поч. в хода на делото - на 19.09.2015 г., с пост. адрес в гр. Русе, ул. ******** № 3, вх. 1, ет. 1, ап. 1, описан в първи вариант, Дял четвърти, недвижим имот, както следва:

„4.1. Нива с площ от 8,248 дка, находяща се в местносттаПоматка“, съставляваща I-ва част от поземлен имот с индетификатор № 40422.352.1 по картата на землището, при граници: имот № 40422.353.123 – полски път и II-ра част от имот № 40422.352.2.”, като твърди, че грешно в диспозитива на решението е изписано, че поставения в дял на Цв. С. имот – нива с площ от 8,248 дка, находяща се в местносттаПоматка“, съставлява І –ва част от цитирания поземлен имот, вместо вярното – „съставляваща ІІІ-та част от същия.

Редовно уведомени за заявеното искане за поправка на допусната от съда очевидна фактическа грешка, останалите съделители не изпращат отговори, въпреки дадените им указания в този смисъл.

С Разпореждане № 627/ 17.07.2018 г., съдът, след като установи, че е възпроизвел в решението си вероятно допусната от вещите лица – в частност от инж. А.К., очевидна фактическа грешка в обозначаване на предназначената за съответната квота част от поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1, е счел, че следва препис от молбата на страната за отстраняване на ОФГ да бъде изпратена за връчване на в.лице инж. А.К., за запознаване и становищеналице ли е очевидна фактическа грешка в приетата по делото, изготвена от цитираното вещо лице в тази част, допълнителна съдебно техническа и оценителна експертиза, относно разделянето на поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1, в частта относно посочването на  4.1. Нива с площ от 8,248 дка, находяща се в местносттаПоматка“, като съставляваща I-ва част от поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 по картата на землището, вместо вярното посочване на тази част като ІІІ-та; както и е указал на вещото лице, ако счита, че е налице очевидна фактическа грешка в твърдяния смисъл, да представи коригиран проек за разделяне на поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 и скица към същия, съдържащи вярно обозначаване на новообразуваните три части. 

С вх. № 2019/ 24.07.2018 г. по делото е постъпило писменото становище на инж. А.К., видно от което вещото лице признава, че е допуснало очевидни фактически грешки, както следва: 1/ в обозначаването на предназначените за съответните квоти части от ПИ с идентификатор № 40422.352.1, в частта относно посочването в 4.1. на Нива с площ от 8,248 дка, находяща се в местносттаПоматка“, като съставляваща I-ва част от поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 по картата на землището, вместо вярното посочване на тази част като ІІІ-та; и 2/ в обозначаването на предназначената за съответната квота част от ПИ с идентификатор № 40422.204.15 по картата на землището на гр. Кубрат в частта относно посочването в т. 4.2. на Нива с площ от 25.501 дка, находяща се в местносттаПоматка“, като съставляваща II-ра част от поземлен имот с идентификатор № 40422.204.15 по плана за земеразделяне, вместо вярното посочване на този имот като цял, т.е. неразделен.

Към цитираното писмено становище инж. Ан. К. прилага проект за разделяне на поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 и скица към същия, съдържащи вярно обозначаване на новообразуваните три части от посочения ПИ. 

Съдът, след като прецени твърдението, в съгласие със събраните по делото доказателства, приема молбата за основателна.  

Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. В случая такова несъответствие е налице.

         Видно от всички документи, представени по делото от вещите лица и приети като писмени доказателства от съда, относно разделянето на допуснатите по делба недвижими имоти, за да се осигури възможност всеки от съделителите да получи реален дял от наследството на общия наследодател, съответен на правата му, несъмнено за съда и страните Поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 по картата на землището на град Кубрат е разделен на три части: две с площ от по 9.026 дка, разпределени и поставени в дял на ищеца Д. Ц. и на отв. Й. Ц., като съответни на правата им, и трета – с площ от 8.249 дка, разпределена и поставена в дял на отв. Цв.С., невярно обозначена от вещото лице като I-ва част от поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1, вместо вярното й обозначаване в последователност като съставляваща ІІІ-та част от същия. Също несъмнено за съда и страните разпределен и поставен в дял на отв. Цв.С. е и ПИ – Нива с площ от 25.501 дка, находящ се в местносттаПоматка“, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 40422.204.15 по плана за земеразделяне, който не е разделян на части и по отношение на който отв. Цв.С. е извършил акт на разпореждане – продажба от 26.01.2015 г., т.е. в хода на делото в полза на 3-ти, неучастващи в делбата лица.

           В диспозитива на постановеното по делото Решение № 95/ 13.06.2018 г., досежно посочените два недвижими имота, находящи се в землището на град Кубрат, съдът е възпроизвел допуснатата от вещото лице очевидна фактическа грешка в представеното писмено заключение.

           Допуснатият пропуск представлява очевидна фактическа грешка, с оглед формираната действителна воля на съдебния състав, изразена надлежно в мотивите на решението, която може и следва да бъде отстранена в отпочнатото по инициатива на ищеца производство, квалифицирано  по чл.247 ГПК.

  В случая неотносими към наличието на очевидна фактическа грешка са причините за допускането й, т.е. дали вещото лице и посочило и обозначило обективно невярно с оглед последователността на частите същата като първа, вместо вярното -  ІІІ-та част от същия, или неразделения имот като част от разделен такъв,  поради което и при липса на заявени от страните възражения съдът го е възпроизвел невярно. Допусната от вещото лице грешка или несъответствие е в задължение на съда да установи и отстрани. За да се изследва съответствието на представеното му за обсъждане, респ. приемане, заключение на извършената по делото СТЕ, с оглед извършването на делбата, с закона и индивидуализацията на новообразуваните имоти, съдът дължи проверка  относно обектите на собственост. Като не е установил и отстранил допуснатата от вещото лице по делото грешка в писменото му заключение, представено по делото, по своя инициатива – служебно, или по възражение на страните, съдът сам е допуснал очевидна фактическа грешка, която следва да отстрани.

               Водим от изложеното, съдът

                         

Р  Е  Ш  И:

 

  

   ДОПУСКА, на основание и по реда на чл. 247, ал. 1, предл. първо и второ  ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 95/ 13.06.2018 г., постановено по гр.дело № 346/ 2014 г. на РС- Кубрат, в диспозитива на което, на стр. 14, абзац втори: „Поставя в дял на Ц.С.С., ЕГН **********, като правоприемник на М.С.Ц., ЕГН **********,***, поч. в хода на делото - на 19.09.2015 г., с пост. адрес в гр. Русе, ул. ******** № 3, вх. 1, ет. 1, ап. 1, описаните в първи вариант, Дял четвърти, недвижими имоти, както следва:

„4.1. Нива с площ от 8,248 дка, находяща се в местносттаПоматка“, съставляваща I-ва част от поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 по картата на землището, при граници: имот № 40422.353.123 – полски път и II-ра част от имот № 40422.352.2.”, досежно същия, вместо невярното на ред 8-ми - съставляваща I-ва част“, да се чете вярното: съставляваща ІІІ-та част , както и т. 4.2. на ред 11-ти, да не се чете невярното обозначаване на Нива с площ от 25.501 дка, находяща се в местността „Поматка“,  като съставляваща II-ра част от поземлен имот с идетификатор № 40422.204.15 по плана за земеразделяне. 

            Прилага като неразделна част от Решение № 95/ 13.06.2018 г., постановено по гр.дело № 346/ 2014 г. на РС- Кубрат, приложената към  писменото становище вх. № 2019/ 24.07.2018 г. на инж. А.К., скица – проект за разделяне на поземлен имот с идентификатор № 40422.352.1 по картата на землището на град Кубрат, съдържащи вярно обозначаване на новообразуваните три части от посочения ПИ, приподписана от съда.

               Решението подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване Решение № 95/ 13.06.2018 г., постановено по гр.дело № 346/ 2014 г. на РС- Кубрат, съгласно чл.247, ал.4 ГПК.

 

                                                       Районен съдия: /П/