Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

   …130....

 

гр. Кубрат, 07.08.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

           Кубратският районен съд, в открито съдебно заседание на единадесети юли,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Районен съдия: Диана Петрова – Енева

 

при  секретаря П. Петрова и в присъствието на прокурора ............, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 89 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК – съдебна делба на наследствени  недвижими имоти  във фазата по допускането й.

 Ищецът – Р.А.Я., ЕГН ********** с пост./наст. адрес ***, със съд. адрес ***, офис 6, чрез адв. Б. С., АК – Русе, като твърди, че като купувач по Договор за продажба на ид. части от недвижими имоти от 05.02.2018 г., сключен в гр. Кубрат с Нотариален акт № 44, том І, рег. № 484, н. дело № 32/ 2018 г. на нотариус С. Садък на наследствените права на Л. Я. Б.(Л. Я.И.), ЕГН ********** от наследството на Я.И.Я.,***, поч. на 31.01.1978 г. в с.с.и като наследник на починалия след него негов син – А.Я. ***, поч. на 01.10.2013 г.в с.с., е съсобственик с ответниците, като наследници на общия наследодател Я.И.Я.,***, поч. на 31.01.1978 г. в с.с., на описаните подробно в 7 точки в исковата молба недвижими имоти – земеделска земя, индивидуализирани по местонахождение, площ, граници и съседи по приложени скици от 11.01.2018 г., като той притежава 10/50 ид. части като купувач по продажба и 5/ 50 по наследство от А.Я. ***, поч. на 01.10.2013 г.в с.с., или общо 15/ 50 ид.части от правото на собственост върху имотите, а всеки един от останалите ответници по наследство притежава определените от него  ид. части,  моли съда да допусне и извърши между тях съдебната му делба, при  права, посочени както следва:

Р.А.Я., ЕГН ********** – 15/50 ид.части;

Х.И.Е., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части;

Г.И.Я., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части;

С.Ф.Я., ЕГН **********  – 5/ 50 ид.части;

Ю.Ф.Я., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части;

Н.Е.Е., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

М.Е.Я., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

Х.Е.Я., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

Н.Е.Я., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

Ф.Е.Х., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

Р.А.И., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части.

          Исковата молба е вписана, видно от печата на приложеното на л. 46 и сл., копие.

          Ответниците:

 Х.И.Е., ЕГН ********** ***, редовно уведомена – лично, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призовавана, не се явява в откритите по делото съдебни заседания и не ангажира становище.

 Г.И.Я., ЕГН ********** ***, редовно уведомен – лично, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призоваван, се явява в откритите по делото съдебни заседания и ангажира становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. След като страните по делото през предходните 20 години са в дела – граждански спорове, за установяване правата на общия им наследодател по отношение на процесните земи, счита същите за несъмнени, поради което заявява претенция да участва в делбата и да получи реален дял от собствеността.

 С.Ф.Я., ЕГН ********** ***, редовно уведомена чрез съпруга си, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призовавана, не се явява в откритите по делото съдебни заседания и не ангажира становище.

 Ю.Ф.Я., ЕГН ********** ***, редовно уведомен – лично, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призоваван, се явява в откритите по делото съдебни заседания и ангажира становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Заявява претенция да участва в делбата и да получи реален дял от собствеността.

 Н.Е.Е., ЕГН ********** ***, редовно уведомена – лично, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призовавана, се явява в откритите по делото съдебни заседания и ангажира становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Заявява претенция да участва в делбата и да получи реален дял от собствеността.

 М.Е.Я., ЕГН ********** ***, редовно уведомена чрез сестра си Н.Е., не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призовавана, се явява в откритите по делото съдебни заседания и ангажира становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Заявява претенция да участва в делбата и да получи реален дял от собствеността.

 Х.Е.Я., ЕГН ********** ***, редовно уведомен – при надлежно по реда на чл. 44, ал.1 ГПК удостоверен отказ да получи изпратеното му съобщение, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призоваван, не се явява в откритите по делото съдебни заседания и не ангажира становище.

 Н.Е.Я., ЕГН ********** ***, редовно уведомен – лично, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призоваван, се явява в откритите по делото съдебни заседания и ангажира становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба, която да бъде допусната единствено между наследниците на общия наследодател, в съответствие с влезлите в законна сила решения на ОбщС „Земеделие” – Кубрат.  Заявява претенция да участва в делбата и да получи реален дял от собствеността.

 Ф.Е.Х., ЕГН ********** ***, редовно уведомена – лично, не изпраща писмен отговор и не ангажира становище по исковата молба. Редовно призоваван, не се явява в откритите по делото съдебни заседания и не ангажира становище.

Ответникът Р.А.И., ЕГН ********** ***,  редовно уведомен – лично, на 06.03.2018 г., изпраща писмен отговор, постъпил в съда с вх. № 954/ 12.04.2018 г., изпратен по пощата на 10.04.2018 г., с който ангажира становище по исковата молба, както следва:

Заявява възражение за нередовност на иск.молба, поради това че тя не е вписана, което съдът намира за неоснователно. Невписването на исковата молба не съставлява нередовност на същата, а е единствено пречка  за разглеждането й в открито съдебно заседание.

Заявява възражение, че в делбата не следва да се включват:

1.  ПИ – Нива с площ от 15.467 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 223003, описана в т. 4 от иск.молба, тъй като е придобил права на изключителна собственост по отношение на същия по силата на договор за дарение, сключен между него и А.И. на 20.03.2007 г. с НА № 110, том ІІІ, рег. № 03036, н.дело № 276/ 2007 г. на нотариус Сейхан Садък, вписана с НК с рег. № 004 с район на действие РС – Кубрат, вписан в СВ при РС – Кубрат с вх.рег. № 634/ 20.03.2007 г., Акт № 82, том ІІ, дело 311,парт.кн. стр. 7789;

2. ПИ – Нива с площ от 22.552 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 224003, описана в т. 5 от иск.молба,

3.  ПИ – Нива с площ от 8.070 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 211012, описана в т. 2 от иск.молба,

тъй като е придобил права на изключителна собственост по отношение на същите по силата на договор за дарение, сключен между него и А.И. на 28.05.2004 г. с НА № 199, том І, рег. № 1015, н.дело № 151/ 2004 г. на нотариус Невена Стоянова, вписана с НК с рег. № 291 с район на действие РС – Кубрат, вписан в СВ при РС – Кубрат с вх.рег. № 1145/ 28.05.2004 г., Акт № 70, том ІV, дело 694/ 04 г.,парт.кн. стр.не се чете.

4. ПИ – Нива с площ от 23.963 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 208011, описана в т. 1 от иск.молба, е бил прехвърлен – от непосочен прехвърлител, през 2004 г. в собственост на Георги Тодоров Димитров, а в последствие е прехвърлен в собственост на ЕТ „Асотекс – Хамза Чакър” – гр. Кубрат.

Като евентуално основание за правата си на собственост по отношение на тези имоти заявява възражение, че ги е придобил на основание кратка – 5 г., придобивна давност, започнала да тече считано по датите на даренията, прекъсвана,  упражнявайки необезпокоявано фактическа власт върху тях от 15.11.2012 г. до сега, на основание чл. 79, ал. 2 ЗС.

Заявява възражение, че ищеца няма права на собственост по наследство от А.И.,***, техен баща, тъй като  със саморъчно завещание той е завещал цялото си имущество на него - Р.А.И..

 

         Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Страните, са внуци на починалия на 30.01.1978 г. в с. Звънарци, общ. Кубратска, Я.И. ХАСАНОВ, за чиято смърт Кметство – с. Юпер, Община – съща, към него момент, сега община - гр. Кубрат, е съставило Акт за смърт № 2/ 31.01.1978 г., като деца на починалите след наследодателя негови деца – Идриз Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 21.08.2011 г., Ф.Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 16.04.2004 г., Е.Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 03.04.2012 г., и А.Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 01.10.2013 г., видно от съдържанието на приетите като писмени доказателства Удостоверения за наследници № № 13/ 18.01.2018 г. на Община – Кубрат, Кметство – с. Звънарци,  неоспорени от страните.

От съдържанието на цитираното удостоверение и от удостоверение за наследници 14/ 22.01.2018 г. на Община – Кубрат, Кметство – с. Звънарци,  се установява, че към момента на смъртта си – 30.01.1978 г., Я.И. ХАСАНОВ е оставил пет деца, изброените по – горе и Л. Я.И., ЕГН ****.265171, и преживяла го съпруга – Елка Асенова Яворова, поч.на 08.02.1987 г., оставяйки за свои наследници по закон общите им пет деца.

След откриване на наследството на Я.И. Хасанов и след откриване на наследството на преживялата го съпруга Елка Асенова Яворова, са открити наследствата на децата им, както следва:

1/ Идриз Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 21.08.2011 г., е оставил за свои наследници по закон децата си Х.И.Е. и  Г.И.Я., конституирани като ответници по делото. 

2/ Ф.Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 16.04.2004 г., е оставил за свои наследници по закон децата си С.Ф.Я. и Ю.Ф.Я., конституирани като ответници по делото.

3/ Е.Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 03.04.2012 г., е оставил за свои наследници по закон преживяла го съпруга – Халиме Алилова И., поч. на 13.01.2016 г., и общите им деца – Н.Е.Е., М.Е.Я., Х.Е.Я., Н.Е.Я. и Ф.Е.Х.,   конституирани като ответници по делото.

 4/  А.Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 01.10.2013 г., е оставил за свои наследници по закон децата си – Р.А.Я. – ищец по делото, и Р.А.И., конституиран като ответник по делото.

Л. Я. Б. – по баща Я.И., ЕГН ****.265171 от гр. Русе, е дъщеря на Я.И. Хасанов - покойния общ наследодател на страните по делото,  която на 05.02.2018 г. в гр. Кубрат с НА № 44, том І, рег. № 485, дело № 32/ 2018 г. на нотариус Ив. Башева – Йорданова, вписан в СВ при РС – Кубрат с вх. рег. № 294/ 05.02.2018 г., Акт № 161, дело, кн. – не се чете, е продала на ищеца по делото - Р.А.Я., 1/5 (една пета) ид. част от всички, претендирани за делба, недвижими имоти – земеделска земя, която ид. част продавача притежава по наследство от Я.И. ***,  легитимирайки се като собственик на същите с влезли в законна сила Решение № ж167а-1/ 25.02.2013 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ и чл. 14, ал. 7а ЗСПЗЗ и протокол № ж167а от 15.11.2012 г. на ПК – Кубрат, вписано в СВ при РС – Кубрат с вх. рег. № 206/ 26.01.2018 г., Акт № 104, том 1, дело № 105, имотна партида ст. 4804, и  Решение № ж167а/ 15.11.2012 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне по преписка № ж167а/ 02.11.2012 г. на ПК – Кубрат, вписано в СВ при РС – Кубрат с вх. рег. № 205/ 26.01.2018 г., Акт № 103, том 1, дело № 104, имотна партида ст. 6431, - л. 19-л. 21 от делото.

          Видно от цитираните влезли в сила Решения: 1/ Решение № ж167а-1/ 25.02.2013 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ и чл. 14, ал. 7а ЗСПЗЗ и протокол № ж167а от 15.11.2012 г. на ПК – Кубрат, и  2/ Решение № ж167а/ 15.11.2012 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне по преписка № ж167а/ 02.11.2012 г. на ПК – Кубрат № р 0378/ 04.01.2001 г. и р0134/ 21.08.1993 год., на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ, влязъл в сила план за земеразделяне и решения по преписки № р0378 и р0134 по описа на ПК – гр. Кубрат – л. 9 до л. 11 от делото, издадени в изпълнение на влязло в законна сила Решение № 70/ 29.03.2004 г., постановено по гр. дело № 1186/ 2003 г. по описа на РС – Разград по спор с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, е възставновено правото на собственост на наследниците на Я.И. ***, съгласно план за земеразделяне в землището на село Звънарци, върху описаните подробно в исковата молба недвижими имоти – шест ниви и една овощна градина, идентични с имотите по приетите като доказателство Скици, изд. от ОбщС по земеделие – гр. Кубрат №№ к01014, к01008, к01009, к01010, к01012, к01011, к 01013/ всички издадени на 11.01.2018 г. от ОбщС по земеделие – гр. Кубрат - л.12-18 от делото, записани като собственост на наследниците на посочения  наследодател.

В същия смисъл – като съсобствени по наследство от посоченото лице, собствеността им е данъчно декларирана пред ДС при Община – гр. Кубрат, видно от приложеното общо за всеки от имотите Удостоверение за данъчна оценка № 6703000096/ 2018 г. – л.74 от делото.

За установяване на обстоятелствата, съставляващи възражения на отв. Р.А.И., относно субектите на правото на собственост по отношение на

1.  ПИ – Нива с площ от 15.467 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 223003, описана в т. 4 от иск.молба, дарена му по силата на договор за дарение, сключен между него и А.И. на 20.03.2007 г. с НА № 110, том ІІІ, рег. № 03036, н.дело № 276/ 2007 г. на нотариус Сейхан Садък, вписана с НК с рег. № 004 с район на действие РС – Кубрат, вписан в СВ при РС – Кубрат с вх.рег. № 634/ 20.03.2007 г., Акт № 82, том ІІ, дело 311,парт.кн. стр. 7789;

2. ПИ – Нива с площ от 22.552 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 224003, описана в т. 5 от иск.молба,

3.  ПИ – Нива с площ от 8.070 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 211012, описана в т. 2 от иск.молба, дарени му по силата на договор за дарение, сключен между него и А.И. на 28.05.2004 г. с НА № 199, том І, рег. № 1015, н.дело № 151/ 2004 г. на нотариус Невена Стоянова, вписана с НК с рег. № 291 с район на действие РС – Кубрат, вписан в СВ при РС – Кубрат с вх.рег. № 1145/ 28.05.2004 г., Акт № 70, том ІV, дело 694/ 04 г.,парт.кн. стр.не се чете.

4. ПИ – Нива с площ от 23.963 дка, находяща се в землището на село Звънарци, съставляваща имот № 208011, описана в т. 1 от иск.молба, продаден от Е.Я. Идриз, чрез пълн. Георги Тодоров Димитров, в собственост на ЕТ „Асотекс – Хамза Чакър” – гр. Кубрат, по договор, сключен на 01.10.2004 г. с НА № 58, том ІІІ, рег. № 2017, н.д. № 365/ 2004 г. на нотариус Н. Стоянова, са приложени към писмения отговор на цитирания ответник, посочените по – горе нотариални актове.

Съдът с протоколно определение от 13.06.2018 г. по делото е отказал конституирането на посочените приобретатели на права по цитираните по – горе нотариални актове за сделки, сключени преди постановяване на приложените към исковата молба решения на ПК – Кубрат – сега ОбщС по земеделие, решения от 15.11.2012 г. и 25.02.2013 г., тъй като имуществената общност между конституираните по делото от ищеца страни е възникнала по силата на същите, зачитайки конститутивното им действие и ефект -  с влизането им в сила е възникнало правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите наследници на “новооткритото” наследство и от този момент то произвежда своето действие към призованите да наследяват. Поради това и всеки един от актовете на разпореждане, на които се позовава ответника, извършени във време, предхождащо влизането в сила на решенията на ОбщС по земеделие – гр. Кубрат, е без вещноправно действие, и е непротивопоставимо на наследниците на посочения общ наследодател.

  Не се събраха гласни и/или писмени доказателства, установяващи отв. Р.А.И. да е придобил право на собственост по отношение на описаните в т. 2, т. 4, и т. 5 от иск.молба ниви. Обратно на това, от събраните по инициатива на ищеца Р.А.Я. гласни доказателства – показанията на св. Х. Хасанов и Ст. Илиев, се установява, че наследствените от Я.И. Хасанов земеделски земи през предходните 5 години се отдават под наем и никой от тях не е възприемал Р.А.И. като земеделски производител, владеещ и обработващ лично част от процесните земеделски земи. Отв. Р.А.И. не сочи и не установява  чрез чие държане – наемател, арендатор, упражнява фактическа власт върху претендираните имоти, част от възстановена собственост на наследниците на Я.И. Хасанов. С оглед безспорните между страните производства по гр. дело № 1186/ 2003 г. по описа на РС – Разград по спор с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, както и по  гр. дело № 611/ 2012 г. по описа на РС – Кубрат, видно от представените по делото Решение № 29/ 13.03.2013 г. и Определение № 105/ 12.06.2013 г. на АдмС – Разград, не може да се приеме дори за вероятно той да е упражнявал явно, спокойно и необезпокоявано фактическа власт по отношение на който и да било от претендираните за делба недвижими имоти.

Представеното от него Саморъчно завещание от 01.03.2013 г., изходящо от неговия баща - А.Я. ***, поч. на 01.10.2013 г. в с.с., не съставлява доказателство за извършено в негова полза универсално завещание, тъй като видно от съдържанието му на него – на Р., А.Я. е завещал всичките си недвижими и движими вещи в с. Звънарци на улица „Кирил и Методий” № 38 – къща, бръснарница, гараж и стопански постройки с дворното място включително; банкови влогове и акции, т.е. то не се отнася за цялото или до ид.част от цялото имущество на завещателя, а се отнася единствено до конкретно определените с него имущества, които не са предмет на делба по делото.

 

         Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в  исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това между кои лица и за кои имоти ще следва да се допусне извършването й. 

         Предмет на делбата е земеделска земя, правото на собственост върху която е възстановено по силата на влезли в законна сила Решения - 1/ Решение № ж167а-1/ 25.02.2013 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ и чл. 14, ал. 7а ЗСПЗЗ и протокол № ж167а от 15.11.2012 г. на ПК – Кубрат, и  2/ Решение № ж167а/ 15.11.2012 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне по преписка № ж167а/ 02.11.2012 г. на ПК – Кубрат № р 0378/ 04.01.2001 г. и р0134/ 21.08.1993 год., на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ, влязъл в сила план за земеразделяне и решения по преписки № р0378 и р0134 по описа на ПК – гр. Кубрат – л. 9 до л. 11 от делото, издадени в изпълнение на влязло в законна сила Решение № 70/ 29.03.2004 г., постановено по гр. дело № 1186/ 2003 г. по описа на РС – Разград по спор с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, в полза на наследниците на Я.И. ***,  съгласно план за земеразделяне в землището на село Звънарци, върху описаните подробно в исковата молба недвижими имоти – шест ниви и една овощна градина, идентични с имотите по приетите като доказателство Скици, изд. от ОбщС по земеделие – гр. Кубрат №№ к01014, к01008, к01009, к01010, к01012, к01011, к 01013/ всички издадени на 11.01.2018 г. от ОбщС по земеделие – гр. Кубрат - л.12-18 от делото, записани като собственост на наследниците на посочения  наследодател.

   Към момента на откриване на наследството - 30.01.1978 г., в с. Звънарци, общ. Кубрат, тези земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониума на наследодателя, поради което, с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал тяхната същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството /ЗН/ като “новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследството на Я.И. Хасанов е открито на 30.01.1978 г. в с. Звънарци, и правото да получат имотите му се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящи  – пет деца,  на основание чл. 5, ал.1 ЗН, а след смъртта на четирите от тях, на същото основание – чл.5, ал.1  ЗН,  е преминало в собственост на техните деца, конституирани като страни по делото, като наследяването в тези случаи става по коляно, т.е. при равни права между петте деца – по 1/5 част (10/50 ид.части), като със своята 1/5 ид. част от наследството единствената жива към настоящият момент дъщеря на общия наследодател - Л. Я. Б. – по баща Я.И., ЕГН ********** от гр. Русе, се е разпоредила преди завеждане на исковата претенция – на 05.02.2018 г., продавайки я с договор, сключен с нотариален акт -   НА № 44, том І, рег. № 485, дело № 32/ 2018 г. на нотариус Ив. Башева – Йорданова, вписан в СВ при РС – Кубрат с вх. рег. № 294/ 05.02.2018 г., Акт № 161, дело, кн. – не се чете, на друг наследник на общия наследодател - ищеца по делото Р.А.Я., призован към наследяване след смъртта на баща си А.Я.И., поч. на 01.10.2013 г., син на Я.И.. В изпълнение на цитирания договор за продажба, ищецът Р.А.Я. е придобил 1/5 ид. част, или 10/ 50 ид. части от цялото, от право на собственост върху процесните имоти.

1/ Наследството на Идриз Я.И., б.ж. на с.с., е открито в деня на смъртта му - 21.08.2011 г., и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част -   10/ 50 ид.части от цялото, се признава на наследниците му по закон -  децата му Х.И.Е. и  Г.И.Я., при равни права между тях, т.е. по 5/ 50 за всеки от тях. 

2/ Наследството на Ф.Я.И., б.ж. на с.с., е открито в деня на смъртта му - 16.04.2004 г., и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част – 10/ 50 ид. части , се признава на наследниците му по закон - децата му С.Ф.Я. и Ю.Ф.Я., при равни права между тях, т.е. по 5/ 50 за всеки от тях. 

3/ Наследството на Е.Я.И., б.ж. на с.с., е открито в деня на смъртта му - 03.04.2012 г., и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част – 10/ 50 ид. части,   се признава на наследниците му по закон - децата му Н.Е.Е., М.Е.Я., Х.Е.Я., Н.Е.Я. и Ф.Е.Х.,  при равни права между тях, т.е. по 2/ 50 за всеки от тях.

 4/ Наследството на А.Я.И., б.ж. на с.с., е открито в деня на смъртта му - 01.10.2013 г., и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част – 10/ 50 ид. части,   се признава на наследниците му по закон - децата му  Р.А.Я.  и Р.А.И., при равни права между тях, т.е. по 5/50 за всеки от тях.

             ЗСПЗЗ е специален закон по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната ОбщС “ЗГ”. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент на влизането им в сила възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите наследници на “новооткритото” наследство и от този момент то произвежда своето действие към призованите да наследяват.

            Разпоредбата на чл.344, ал.1 ГПК задължава съда да определи каква е частта на всеки сънаследник.Делбата следва да се допусне между страните по делото по отношение на индивидуализираното подробно в исковата молба недвижимо имущество при права, съобразени с ЗН, посочени в първата част на мотивите.

             Неоснователни и недоказани са заявените от отв. Р.А.И. възражения, както в частта относно претендираните от него права на собственост по отношение на част от процесните имоти – описаните в т. 2, т. 4, и т. 5 от иск.молба ниви, така и по отношение на придобивания от трети лица, извършени преди постановяването и влизането в сила на реституиращите правото на собственост в полза на страните по делото, като наследници на общия наследодател Я.И. ***, Решения - 1/ Решение № ж167а-1/ 25.02.2013 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ и чл. 14, ал. 7а ЗСПЗЗ и протокол № ж167а от 15.11.2012 г. на ПК – Кубрат, и  2/ Решение № ж167а/ 15.11.2012 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне по преписка № ж167а/ 02.11.2012 г. на ПК – Кубрат № р 0378/ 04.01.2001 г. и р0134/ 21.08.1993 год., на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ, влязъл в сила план за земеразделяне и решения по преписки № р0378 и р0134 по описа на ПК – гр. Кубрат – л. 9 до л. 11 от делото, издадени в изпълнение на влязло в законна сила Решение № 70/ 29.03.2004 г., постановено по гр. дело № 1186/ 2003 г. по описа на РС – Разград по спор с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. Извършените преди този момент актове на разпореждания не могат да се противопоставят на наследниците на посочения наследодател, които са придобили права на собственост в реституционното производство, проведено пред ПК – Кубрат и правоприемника й ОбщС „Земеделие” – Кубрат.

            Относно разноските по делото: не се претендират.

            Воден от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш    И:

 

          ДОПУСКА  ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА  до съдебна  делба между Р.А.Я., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** независимост" №3, ет.2, офис 6, чрез адвокат Биляна С.,  Х.И.Е., ЕГН **********,***, Г.И.Я., ЕГН **********,***, С.Ф.Я., ЕГН **********,***,  Ю.Ф.Я., ЕГН **********,***,  Н.Е.Е., ЕГН **********,***, М.Е.Я., ЕГН **********,***,  Х.Е.Я., ЕГН **********,*** , Н.Е.Я., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, Ф.Е.Х.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:***,   Р.А.И., ЕГН **********,***, следните недвижими имоти, останали в наследство от общия им наследодател Я.И. ***, поч. на 30.01.1978 г. в с.с.:

       1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,963 (двадесет и три декара деветстотин шестдесет и три квадратни метра) декара, трета категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград, в местността "Бурзак кулак", съставляващ имот №208011 (двеста и осем хиляди и единадесет) по плана за земеразделяне, при граници и съседи:  имот №208035 - нива на **, имот №000006 - полски път на Община Кубрат, имот №208012 - нива на **и имот №208038 - нива на „Паоли" ЕООД.                                                                                                                                              Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.

     2/  Поземлен имот с начин на трайно ползване: Нива, с площ 25,531 (двадесет и пет декара петстотин тридесет и един квадратни метра) декара, трета категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград,  в местността "Чайлък ямаджъ", съставляващ имот №205021 (двеста и пет хиляди и двадесет и едно) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №205009 -нива наел. на **и др., имот №205019 - нива на **, имот №000008 - полски път на Община Кубрат, имот №205047 - нива на **и имот №205031 - нива на **-Денкова.                                                                                                                                      Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.

        3/ Поземлен имот с начин на трайно ползване: Нива, с площ 8,070 (осем декара и седемдесет квадратни метра) декара, трета категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград,  в местността "Гьолджук башъ", съставляващ имот №211012 (двеста и единадесет хиляди и дванадесет) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000008 - полски път на Община Кубрат, имот №211015 - нива на **, имот №000006 - полски път на Община Кубрат и имот №211013 - нива на **. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kv. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

     4/ Поземлен имот с начин на трайно ползване: Нива, с площ 24,389 (двадесет и четири декара триста осемдесет и девет квадратни метра) декара, четвърта категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград,  в местността "Коруклии", съставляващ имот №222014 (двеста двадесет и две хиляди и четиринадесет) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №222101 - нива на **, имот №000060 - полски път на Община Кубрат, имот №222015 - нива наел, на **и др.. имот №222077 - нива на **и имот №222078 - нива на **. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа.  Над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.

      5/ Поземлен имот с начин на трайно ползване: Нива, с площ 15,467 (петнадесет декара четиристотин шестдесет и седем квадратни метра) декара, трета категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград, в местността "Дерин кулак", съставляващ имот №223003 (двеста двадесет и три хиляди и три) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №223004 - нива на **, имот №223006 - нива на **, имот №223005 - нива на **, имот №000015 - полски път на Община Кубрат и имот №000099 - пасище, мера на Община Кубрат.

      6/ Поземлен имот с начин на трайно ползване: Нива, с площ 22,552 (двадесет и два декара петстотин петдесет и два квадратни метра) декара, трета категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград, в местността "Дерин кулак", съставляващ имот №224003 (двеста двадесет и четири хиляди и три) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №224002 - нива наел, на **и др., имот №224005 - нива на **и имот №000015 - полски път на Община Кубрат.

      7/ Поземлен имот с начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 1,080 (един декар и осемдесет квадратни метра) декара, трета категория, находяща се в  землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, общ. Кубрат, обл. Разград, в местността "Гьолджук башъ", съставляващ имот №290057 (двеста и деветдесет хиляди петдесет и седем) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №290056 - овощна градина на БТ „Церера - **", имот №290046 - овощна градина на **, имот №290047 - овощна градина на ЕТ „Церера - **". Имот №290058 - овощна градина на **, имот №290068 - овощна градина наел, на **и имот №290067 - овощна градина на **.

        Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, при права, както следва:

за Р.А.Я., ЕГН ********** – 15/50 ид.части;

за Х.И.Е., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части;

за Г.И.Я., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части;

за С.Ф.Я., ЕГН **********  – 5/ 50 ид.части;

за Ю.Ф.Я., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части;

за Н.Е.Е., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

за М.Е.Я., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

за Х.Е.Я., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

за Н.Е.Я., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

за Ф.Е.Х., ЕГН ********** – 2/ 50 ид.части;

за Р.А.И., ЕГН ********** – 5/ 50 ид.части.

 

         Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС - гр.Разград.

 

 

                                                        Районен съдия: /п/