Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 138   

 

гр. Кубрат, 17.08.2018 год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                     Председател:  Албена Великова

 

при  секретаря Вера Димова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 90 по описа на РСКт за 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на съсобствени недвижими имоти, във фазата по допускането  й.

Ищецът Р.А.Я., ЕГН ********** с пост. адрес *** чрез пълномощник адв.Биляна Симеонова от АК - Русе, твърди, че с ответниците Х.И.Е., ЕГН ********** ***, Г.И.Я., ЕГН ********** ***, Н.Е.Е., ЕГН ********** ***,   М.Е.Я., ЕГН ********** ***, Х.Е.Я., ЕГН ********** ***, Н.Е.Я., ЕГН ********** ***, Ф.Е.Х., ЕГН ********** ***, Р.А.И. ЕГН **********о***, З.Х.Я., ЕГН ********** ***,  С.Ю.Ф., ЕГН ********** *** и „Паоли“ ЕООД, ЕИК 117045499 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Даскал Христаки № 3, представлявано от П.М.К. - управител са съсобственици на недвижими имоти, находящи се в землището на село Звънарци, община Кубрат, обл.Разград, ЕКАТТЕ 30541: 1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване – Нива с площ 47.295 дка в местността „Коруклии”, съставляващ № 222043, трета категория; 2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване Овощна градина с площ 1.079 дка в местността „Гьолджук башъ” съставляващ имот № 290092, трета категория,  подробно описани в исковата молба. Посочените имоти страните придобили въз основа наследствено правоприемство след смъртта на общия им наследодател Я.И. ***, поч. на 30.01.1978 г. и извършени разпоредителни сделки, но поради това, че не могат да поделят имотите доброволно, моли съда да допусне и извърши между страните делба на същите при квоти, посочени в молбата.  

Ответниците Г.И.Я., Н.Е.Е., М.Е.Я., Н.Е.Я., Ф.Е.Х. и З.Х.Я. в първото съдебно заседание по делото се явяват и анжират становище да се допуснат до съдебна делба описаните в исковата молба имоти при правата и съделителите както е посочил пълномощника на ищеца.

Ответникът „Паоли“ ЕООД гр.Русе чрез процесуалния си представител с писмения отговор заявяват становище, че доколкото по силата на извършени покупко-продажба и дарение са собствени на общо 5/30 ид. ч. от първия делбен имот, изразяват съгласие да се извърши съдебна делба.

Ответникът Р.А.И. чрез пълномощника си твърди, че ищецът не е съсобственик на процесните два недвижими имоти и моли иска за делба да се отхвърли като неоснователен. Като представя саморъчно завещание заявява, че 1/5 ид. част, наследена по коляно от прекия наследник А.И. е негова собственост, придобита по давностно владение продължило около 24 години.

Ответниците Х.И.Е. и С.Ю.Ф., при редовност в призоваването, не се явяват и не ангажират становище по иска.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на процесуалните представители на ищеца и ответниците, приема за установено от фактическа страна следното:

С Решение № ж 0335/21.02.1994 год. издадено от ПК гр. Кубрат е възстановено правото на собственост на наследниците на Я.И. *** върху следните имоти, находящи се в землището на село Звънарци, ЕКАТТЕ 30541:

1/ Поземлен имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 47.295 дка, трета категория, в местността „КОРУКЛИИ”, съставляващ имот № 222043 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи:

Имот № 222024 – нива на Н.Р.Ю.

Имот № 000060 – Полски път на Община Кубрат

Имот № 222096 – нива на С.А. А.

Имот № 000051– Полски път на Община Кубрат

Имот № 222029 – нива насл. на О.Ю.А.,

Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения;

2/ Поземлен имот с начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1.079  дка, трета категория, в местността „ГЬОЛДЖУК БАШЪ”, съставляващ имот № 290092 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи:

Имот № 290091 – Овощна градина на „Паоли“ ЕООД

Имот № 290081 – Овощна градина насл. на А.Х.Х.

Имот № 290082 – Овощна градина насл. на И.И.П.

Имот № 290093 – Овощна градина насл. на А. М.С.

Имот № 290101 – Овощна градина насл. на И. Я. Д.,

Върху имота има следните ограничения:  Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Не е спорно между страните, а се установява и от представеното по делото Удостоверение за наследници № 18/05.02.2018 г. изд. от Кметство с.Звънарци, че общият наследодател Я.И. ***, е починал на 30.01.1978 г., като за смъртта му Кметство с. Юпер е съставило Акт за смърт № 02/31.01.1978 г.

Видно от цитираното удостоверение за наследници, както и приложеното такова под № 17/05.02.2018 г., изд. от Кметство с.Звънарци, към момента на смъртта си общият наследодател е оставил свои наследници  преживяла го съпруга – Елка Асенова Яворова, поч.на 08.02.1987 г. и петте им деца: Л. Я.И., И. Я.И., Ф.Я.И., Е.Я.И. и А.Я.И..

От съдържанието на цитираните удостоверения за наследници се установява, че И. Я.И., б.ж. на с.с., поч. на 21.08.2011 г., е оставил за свои наследници по закон децата си Х.И.Е. и  Г.И.Я.. 

След смъртта си на 16.04.2004 г., Ф.Я.И., б.ж. на с. с., е оставил за свои наследници по закон децата си Себиле Федаилова Я. и Ю.Ф.Я..

Е.Я.И., б. ж. на с. с., поч. на 03.04.2012 г., е оставил за свои наследници по закон преживяла го съпруга – Х.А.И., поч. на 13.01.2016 г., и общите им деца – Н.Е.Е., М.Е.Я., Х.Е.Я., Н.Е.Я. и Ф.Е.Х..  

А.Я.И., б. ж. на с. с., поч. на 01.10.2013 г., е оставил за свои наследници по закон децата си Р.А.Я. и Р.А.И..

С договор за дарение, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижими имоти с вх. № 658, акт № 96, том 3, дело № 501/07.03.2014 г. по описа на СВ при РС-Кубрат,  дъщерята на общия наследодател Я.И. Х. – Л. Я. Б., е дарила притежаваната от нея 1/5 ид. част от посочените по-горе два имота на З.Х.Я..

С договор за дарение, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижими имоти с вх. № 794, акт № 10, том 4, дело № 615/18.03.2014 г. по описа на СВ при РС-Кубрат, Себиле Федаилова Я. и Ю.Ф.Я., деца и законни наследници на Ф.Я. ***, са дарили притежаваната от тях 1/5 ид. част на С.Ю.Ф..

С договор за дарение, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижими имоти с вх. № 2334, акт № 96, том 9, дело № 1720/21.07.2014 г. по описа на СВ при РС– Кубрат М.Е.Я., дете и законен наследник на Е.Я.И.,***, е дарила притежаваната от нея 1/30 ид. ч. от имот № 222043 с площ 47.294 дка на „Паоли“ ЕООД.

С договор за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти с вх. № 2335, акт № 97, том 9, дело № 1721/21.07.2014 г. по описа на СВ при РС–Кубрат , Х.А.И., Х.Е.Я., Н.Е.Я. и Ф. Е. Х., съответно преживяла съпруга и деца на Е.Я.И.,***, са продали притежаваните от тях 4/30 ид. части от имот № 222043 с площ 47.294 дка на „Паоли“ ЕООД.

Относно спора в настоящото производство дали 1/5 ид. част, наследена по коляно от прекия наследник А.Я. ***, е собственост на ответника Р.А.И., последният представя Саморъчно завещание от 01.03.2013 г., изходящо от А.Я. ***, а в съдебно заседание на 26.06.2018 г. – и Протокол от 11.06.2018 г. относно обявяването му. От съдържанието на същото се установява, че завещателят е изразил воля „ … всички недвижими и не движими имоти в село Звънарци на улица „Кирил и Методий“ № 38 къща бръснарница гараж и стопанска постройка с дворно място включително и банкови влогове и акции в кк Албена и Златни пясъци“, които притежавал към датата на смъртта си да останат на сина му Р.А.И..

С оглед оспорването на претенцията на този ответник, ищецът Р.А.Я. ангажира събирането на гласни доказателства. От показанията на св. С. Е. и св. Ст. И., се установява, че всеки от петимата преки наследници на дядо Я.И. Х. е обработвал своята си част от нивата. Съответно и бащата на Р. и Р. – А. – е обработвал своята 1/5 част от цялата нива. Св. И., работещ като механизатор в „Паоли“ ЕООД, твърди, че фирмата в която работи обработва ниви, съседни на процесната от 47.295 дка в м. „Коруклии“ в с.Звънарци, а в това число и съответната част от тази нива на съделителя Г.Я.. Заявява, че никога не е виждал Р.И. лично да обработва  наследствената му част от нивата, но от няколко години ищецът е водил разговори да продаде своята част на дружеството. Съдът кредитира изцяло показанията на св. И., без родствени връзки със страните, който възпроизвежда факти, които е възприел лично и непосредствено. Доколкото неговите показания кореспондират с тези дадени от св.Е., съдът дава вяра и на неговите показания.         

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.69 от Закона за наследството наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя, като искът не се погасява по давност.

Съгласно чл.34 от Закона за собствеността всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.   

В този смисъл съдът трябва да отговори следва ли ищецът да участва в делбеното производство. Тълкувайки волята на завещателя съгласно правилата на чл.20 от ЗЗД, съдът приема, че предмет на саморъчното завещание от 01.03.2013 г. са само изброените имоти, находящи се на посочения адрес, банкови влогове и акции в к. к. Албена и к. к. Златни пясъци. Въпреки, че към датата на съставяне на завещанието, завещателят е притежавал и земеделски земи, същите не са предмет на завещателното разпореждане. Доколкото завещаните имоти са индивидуализирани и конкретизирани и не е завещано  цялото или ид.част от цялото имущество на завещателя, съдът приема, че така направеното завещание е частно. С оглед на това ищецът следва да участва в съдебната делба като наследник на покойния си баща А.И.Я.,***, при равни права със своя брат Р.А.И..

Искът за допускане на съдебна делба  на описаните подробно в  исковата молба недвижими имоти е основателен и доказан, относно това между кои лица, за кои имоти и при какви права ще следва да се допусне извършването й. В случая предмет на делба е земеделска земя, възстановена на наследниците на собственика въз основа на решение по ЗСПЗЗ.

ЗСПЗЗ е специален закон, по силата на който се възстановява собственост върху земеделски земи с решения на съответната Общинска служба по земеделие. Решенията на ПК имат конститутивен ефект и с влизането им в сила  възниква правното качество обект на собственост – ниви, индивидуализирани по площ, местоположение и граници. От този момент - на влизането им в сила, възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите, а след смъртта им и откриване на наследството, то произвежда своето действие към призованите да наследяват - ищец и ответници.

Към момента на откриване на наследството - 30.01.1978 г.  в с. Звънарци, процесните земи не са се намирали като обособени и самостоятелни обекти на собственост в патримониума на наследодателя, поради което, с оглед предвидената по закон възможност за реституцията им, законодателят е дефинирал тяхната същност с разпоредбата на чл.91а, изр. второ Закона за наследството (ЗН) като „новооткрито наследство”. С въвеждането му не се изменят момента на откриване на наследството, уреден с разпоредбата на чл.1 ЗН, и кръгът и редът на наследниците, призовани да наследят пряко или чрез заместване.  В случая наследството на Я.И. Х. е открито на 30.01.1978 г. в с. Звънарци, и правото да получат имотите му се признава на призованите към наследяване в този отминал момент негови низходящи  – пет деца,  на основание чл. 5, ал.1 ЗН, а след смъртта на четирите от тях, на същото основание – чл.5, ал.1  ЗН,  е преминало в собственост на техните деца, като наследяването в тези случаи става по коляно, т.е. при равни права между петте деца – по 1/5 част.

И. Я.И. е починал на 21.08.2011 г., и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част - 10/ 50 ид.части от цялото, се признава на наследниците му по закон -  децата Х.И.Е. и  Г.И.Я., при равни права между тях, т.е. по 5/ 50 за всеки от тях. 

Ф.Я.И. е починал на 16.04.2004 г. и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част – 10/ 50 ид. части, се признава на наследниците му по закон - децата Себиле Федаилова Я. и Ю.Ф.Я., при равни права между тях, т.е. по 5/ 50 за всеки от тях. 

Е.Я.И. е починал на 03.04.2012 г. и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част – 10/ 50 ид. части,   се признава на наследниците му по закон - децата Н.Е.Е., М.Е.Я., Х.Е.Я., Н.Е.Я. и Ф.Е.Х.,  при равни права между тях, т.е. по 2/ 50 за всеки от тях.

 А.Я.И. е починал на 01.10.2013 г. и правото да получат имотите му, включващи и частта му от възстановената на наследниците на баща му Я.И. собственост върху земеделски земи в размер на 1/5  част – 10/ 50 ид. части,  се признава на наследниците му по закон - децата Р.А.Я. и Р.А.И., при равни права между тях, т.е. по 5/50 за всеки от тях.

Поради това, че преди образуване на настоящото производство някои от наследниците са се разпоредили със своите ид. части от процесните имоти, то като съделители са конституирани приобретателите – З.Х.Я., С.Ю.Ф. и „Паоли“ ЕООД.

С оглед на това и предвид наследствените права на страните делбата на имот нива с площ от 47.295 дка, трета категория, в местността „КОРУКЛИИ”, съставляващ имот № 222043 по плана за земеразделяне на село Звънарци следва да се допусне между следните съделители и права: 3/30 ид. ч. за Р.А.Я., 3/30 ид. ч. за Х.И.Е., 3/30 ид. ч. за Г.И.Я., 1/30 ид. ч. за Н.Е.Е.,  3/30 ид. ч. за Р.А.И.,  6/30 ид. ч. за З.Х.Я.,  6/30 ид. ч. за С.Ю.Ф. и 5/30 ид. ч. за „Паоли“ ЕООД.

Делбата на втория имот – овощна градина с площ от 1.079  дка, трета категория, в местността „ГЬОЛДЖУК БАШЪ”, съставляващ имот № 290092 по плана за земеразделяне на село Звънарци следва да се допусне между следните съделители и права: 5/50 ид. ч. за Р.А.Я., 5/50 ид. ч. за Х.И.Е., 5/50 ид. ч. за Г.И.Я., 2/50 ид. ч. за Н.Е.Е., 2/50 ид. ч. за М.Е.Я., 2/50 ид. ч. за Х.Е.Я., 2/50 ид. ч. за Н.Е.Я., 2/50 ид. ч. за Ф.Е.Х., 5/50 ид. ч. за Р.А.И., 10/50 ид. ч. за З.Х.Я. и 10/50 ид. ч. за С.Ю.Ф..

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И    :

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА между Р.А.Я., ЕГН ********** с пост. адрес ***, Х.И.Е., ЕГН ********** ***, Г.И.Я., ЕГН ********** ***, Н.Е.Е., ЕГН ********** ***, Р.А.И., ЕГН ********** ***, З.Х.Я., ЕГН ********** ***, С.Ю.Ф., ЕГН ********** *** и Паоли“ ЕООД, ЕИК 117045499 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Даскал Христаки № 3, представлявано от П.М.К. – управител,  следния недвижим имот:

Поземлен имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 47.295 дка, трета категория, находящ се в землището на село Звънарци, ЕКАТТЕ 30541 в местността „КОРУКЛИИ”, съставляващ имот № 222043 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи:

Имот № 222024 – нива на Н.Р.Ю.

Имот № 000060 – Полски път на Община Кубрат

Имот № 222096 – нива на С.А. А.

Имот № 000051– Полски път на Община Кубрат

Имот № 222029 – нива насл. на О.Ю.А.,

Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения,

ПРИ ПРАВА: 3/30 ид. ч. за Р.А.Я., 3/30 ид. ч. за Х.И.Е., 3/30 ид. ч. за Г.И.Я., 1/30 ид. ч. за Н.Е.Е.,  3/30 ид. ч. за Р.А.И.,  6/30 ид. ч. за З.Х.Я.,  6/30 ид. ч. за С.Ю.Ф. и 5/30 ид. ч. за „Паоли“ ЕООД.

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА между Р.А.Я., ЕГН ********** с пост. адрес ***, Х.И.Е., ЕГН ********** ***, Г.И.Я., ЕГН ********** ***, Н.Е.Е., ЕГН ********** ***,   М.Е.Я., ЕГН ********** ***, Х.Е.Я., ЕГН ********** ***, Н.Е.Я., ЕГН ********** ***, Ф.Е.Х., ЕГН ********** ***, Р.А.И., ЕГН **********о***, З.Х.Я., ЕГН ********** *** и С.Ю.Ф., ЕГН ********** *** следния недвижим имот:

Поземлен имот с начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1.079  дка, трета категория, находящ се в землището на село Звънарци, ЕКАТТЕ 30541 в местността „ГЬОЛДЖУК БАШЪ”, съставляващ имот № 290092 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи:

Имот № 290091 – Овощна градина на „Паоли“ ЕООД

Имот № 290081 – Овощна градина насл. на А.Х.Х.

Имот № 290082 – Овощна градина насл. на И.И.П.

Имот № 290093 – Овощна градина насл. на А. М.С.

Имот № 290101 – Овощна градина насл. на И. Я. Д.,

Върху имота има следните ограничения:  Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,

ПРИ ПРАВА: 5/50 ид. ч. за Р.А.Я., 5/50 ид. ч. за Х.И.Е., 5/50 ид. ч. за Г.И.Я., 2/50 ид. ч. за Н.Е.Е., 2/50 ид. ч. за М.Е.Я., 2/50 ид. ч. за Х.Е.Я., 2/50 ид. ч. за Н.Е.Я., 2/50 ид. ч. за Ф.Е.Х., 5/50 ид. ч. за Р.А.И., 10/50 ид. ч. за З.Х.Я. и 10/50 ид. ч. за С.Ю.Ф.. 

Решението по допускане на делбата подлежи на обжалване пред ОС– Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис.

 

                                                         Председател: /П/ Ал. Великова