Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 145

 

гр. Кубрат, 31.08.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

      

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи август,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                      Председател:  Албена Великова

 

при  секретаря Вера Димова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 298 по описа на РСКт за 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК– съдебна делба на съсобствени недвижими имоти във фазата по допускането  й.

Ищецът М.М.М., ЕГН ********** с пост. адрес *** чрез пълномощник адв.Бахтишен Назми от АК – Разград, твърди, че с ответника А.И.И., ЕГН ********** са съсобственици на недвижим имот: Поземлен имот (Дворно място), находящо се в строителните граници на село Сеслав, общ.Кубрат, на ул. Арда № 5, представляващо  Поземлен имот № 134 от кв. 12, ведно с построените в същия имот Жилищна сграда и Второстепенна постройка, подробно описан в исковата молба. Поради това, че не могат да поделят имота доброволно, моли съда да допусне и извърши между страните делба на същите при равни права.    

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител заявява, че поддържа исковата молба и моли да се допусне до съдебна делба съсобствения имот при равни права.  

Ответникът А.И.И., ЕГН ********** с пост. и наст. адрес *** чрез особения си представител адв. Исмигюл Семед от АК-Разград заявява становище за допустимост и основателност на предявения иск.

В съдебно заседание особеният представител заявява, че не оспорва иска за съдебна делба и моли за уважаването му. 

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становищата на процесуалните представители на ищеца и ответника, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от съдържанието на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 116, том I, рег. № 0417, дело № 24/18.01.2005 г. на нотариус С. Садък с рег. № 004 на НК и р-н на д-е РС-Кубрат М. М.М., ЕГН ********** закупил недвижим имот: Дворно място, находящо се в с.Сеслав, обл.Разград, ул. Арда № 5 от 1980 кв. метра, представляващо УПИ – I-134 от кв.12 по плана на село Сеслав, заедно с построените в него жилищна сграда, дам – сайвант, при граници: на север – улица, на изток – II - 192 и III - 191, на запад – улица и на юг – VIII-193.

Не се спори между страните, че към датата на придобиване на имота М. М.М. е бил в граждански брак с ответницата А.И. М.(понастоящем И.), т. е. същият е придобит в режим на СИО.

От съдържанието на приложеното по делото Решение № 42/14.03.2018 г. по гр. д. № 751/2017 г. по описа на РС-Кубрат, влязло в законна сила на 17.04.2018 г., се установява, че бракът между страните е прекратен с развод поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брачната връзка.

С Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 35, том II, рег. № 2182, дело № 198/18.05.2018 г. на нотариус Ив. Башева с рег. № 573 на НК и р-н на д-е РС-Кубрат М. М.М. дарил своята 1/2 ид. ч. от описания по-горе имот на ищеца М.М.М..

Предвид изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.69 от Закона за наследството наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя, като искът не се погасява по давност.

Съгласно чл.34 от Закона за собствеността всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.   

Искът за допускане на съдебна делба  на описания подробно в  исковата молба недвижим имот е основателен и доказан, относно това между кои лица, за кои имоти и при какви права ще следва да се допусне извършването й.

Процесният имот е придобит в режим на СИО между М. М.М. и ответницата А.И.И.. С прекратяване на брака, съгласно чл. 27, ал. 1 от СК се прекратява и съпружеската имуществена общност, като на основание чл. 28 СК дяловете на съпрузите са равни. Така правата на бившите съпрузи в съсобствеността са в размер на 1/2 ид. ч. за всеки от тях.

По силата на извършеното дарствено разпореждане от М. М.М. в полза на ищеца М.М.М., последният е станал собственик на 1/2 ид. ч. от процесния имот.

С оглед на изложеното делбата следва да се допусне при равни права между ищеца и ответника, а именно по 1/2 ид. ч. за всеки от тях. 

Водим от изложеното, съдът 

 

Р   Е   Ш    И    :

 

ДОПУСКА ДО СЪДЕБНА ДЕЛБА между М.М.М., ЕГН ********** с пост. адрес *** и А.И.И., ЕГН ********** с пост. и наст. адрес *** следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО), находящо се в строителните граници на село Сеслав, област Разград, ул. „Арда“ № 5, с площ 1980 св. метра, представляващо Поземлен имот № 134 от квартал 12, при граници съгласно скица: улица „Арда“, улица „Трети март“, УПИ № II-192, УПИ № III-191 и УПИ № VIII-193, ведно с построените в същия имот: Жилищна сграда с декларирана застроена площ 62 кв. метра и Второстепенна постройка с декларирана застроена площ 12 кв. метра, подобрения и трайни насаждения, за който имот съгласно цитирания по-горе план е отреден Урегулиран поземлен имот № I-134 с площ 2027 св. метра от кв.12, с неприложена регулация,

ПРИ ПРАВА:  1/2 ид. ч. за М.М.М. и 1/2 ид. ч. за А.И.И..

Решението по допускане на делбата подлежи на обжалване пред ОС– Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис.

 

                                                      Председател: /П/ Ал. Великова