Р Е Ш Е Н И Е

 

  128

 

гр. Кубрат, 06.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на  шести август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                    

при участие  на  секретаря  Павлина Петрова и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело № 395 по описа за 2018 година, докладвано от съдия Председателя,

 

                                                  Р   Е   Ш   И  :

 

НАСТАНЯВА, на основание чл.26, ал.1, във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, малолетното дете Н. М.С.И., родено на *** г. в гр. Разград, ЕГН **********, представлявано от своята майка и законен представител С.М.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, за отглеждане и възпитание в дома и на грижите на професионално приемно семейство – Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***. Й. **, до промяна на обстоятелствата, водещи до прекратяване на настаняването или до изменение на мярката за закрила с оглед защита правата и интересите на детето, но не по-късно от навършване  на пълнолетие на детето.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред ОС гр.Разград от  съобщаването на страните.

         Препис от същото да се изпрати за връчване на заинтересованите лица – рожден родител чрез  Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кубрат,  и приемни родители. 

 

                          

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Д. Петрова – Енева

 

 

МОТИВИ  към Решение №   128 / 06.08.2018 год. по гражданско дело № 395/ 2018 год. по описа на Районен съд гр.Кубрат

 

            Производството е с правно основание чл.26, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1,  т.2 от Закона за закрила на детето.

         Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Кубрат, специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на детето в Община Кубрат, чрез Директора й е предявила молба, с която моли съда да постанови решение, с което  малолетното дете Н. М.С.И., родено на *** г. в гр. Разград, ЕГН **********,  да бъде настанено в професионално приемно семейство – това на Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***. Й. **, за срок до промяна на обстоятелствата.

В писменото си становище процесуалният представител на молителя твърди, че поддържа молбата и че настанявайки детето в приемното семейство, в което то е било настанено още от 20.06.2018 год., правата и интересите на малолетното ще бъдат защитени по най – добър начин. 

Ответницата   по молбата - родител на малолетното дете – С.М.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, действаща  и като пълномощник на   съпруга си М.С.И.  – гражданин на Бангладеш, с неизвестен постоянен и настоящ адрес в страната, редовно призована на осн. чл.41, ал. 2 от ГПК, не се явява в съдебно заседание, не изразява становище по молбата.

Заинтересованата страна Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***. Й. **, се явява в съдебно заседание  първия от тях и изразява съгласие и желание, своето и на съпруга си,  те - като приемно семейство,  да продължат да отглеждат и да се грижат за малолетното дете  Н. М.С.И., родено на *** г. в гр. Разград, ЕГН **********.

Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, съобразени със становищата на участващите в производството, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Удостоверение за раждане издадено въз основа на Акт за раждане № 0319/ 15.06.2018 г. на Община Разград, детето Н. М.С.И., ЕГН ********** е родено на *** г. в гр. Разград,  от майка  С.М.Г. и баща - М.С.И..

Видно от приложения към молбата Социален доклад и от показанията на св.И., служител на Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кубрат, след раждането, г-жа Г. декларира, че няма възможност да отглежда дъщеря си в семейна среда поради липса на финансови средства и подкрепа.  При извършеното социално проучване е установено следното: Детето Н. М.С.И. е родено на *** г. в гр. Разград от майка С.М.Г.  ЕГН ********** и баща - М.С.И., роден на *** г.  по удостоверение за раждане. Майката С.М.Г.  има сключен фиктивен брак с лицето М.С.И. - гражданин на Бангладеш. Майката има родени още четири  деца: Е.С.Г., ЕГН **********, Н.ай А. Г., ЕГН **********, С. А. Г.а, ЕГН ********** и Д.С.Г., ЕГН **********,  за които полага грижи в семейството си. Непосредствено след раждането на детето е заявила, че не желае и няма възможност да се грижи за детето си Н., има желание то да бъде дадено за пълно осиновяване. Твърди, че е заченато от друг мъж, а не от съпруга й, с който живеела на семейни начала. Д „СП” – гр. Разград не е установила подходящ близък на детето, желаещ да се ангажира с отглеждането му. Проведен е разговор с началник ОЗД - Кубрат, на когото е представена цялата история на детето, както и здравословното му състояние. Проучена е възможността за настаняване на детето в подходящо приемно семейство на територията на ДСП - Кубрат. Проведена е среща с професионално приемно семейство Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***,  на която същите са запознати с профила на детето Н. и здравословното му състояние. Семейството изразява съгласие, че желае да полага грижи в семейната си среда за новородената Н..

Като подходящо приемно семейство е определено семейството на Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***, които са вписани в Регистъра за приемни семейства със Заповед №  ЗД ПГ01-0004/ 20.03. 2015 г.  на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград след извършено социално проучване и обучение.

На 20.06.2018 г., при изписване от РО на МБАЛ – Разград  АД, детето Н.  е настанено в дома на приемното семейство, където се отглежда до настоящия момент;  адаптира се към новата среда.

Със Заповед № ЗД/Д-РР-032/20.06.2018 г. на Директора на ДСП - Разград детето Н. М.С.И., родено на *** г. в гр. Разград, ЕГН ********** е настанено за отглеждане в професионално приемно семейство – това на – Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***.

Свидетелката соц. работник И.  твърди, че приемното семейство се справя отлично с отглеждането на детето. Посещавала дома им. Впечатленията й са, че детето е много добре обгрижвано. Потребностите на детето от подслон, храна, здравеопазване, внимание, емоционална близост и обич са задоволени адекватно. Ето защо според социалният работник към настоящия момент следва детето да продължи да живее в дома и под грижите на приемно семейство Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***, до промяна на обстоятелствата.

Молителят Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кубрат счита, че в интерес на детето ще бъде то да бъде настанено в приемното семейство на – Г.Б.А., ЕГН ********** и Д.С.А., ЕГН **********,***. Там детето се отглежда в сигурна и спокойна семейна среда, получава адекватни на здравословните му нужди грижи, внимание, нежност и любов от страна на приемния родител. Режимът на отглеждане е съобразен с възрастта и здравословните проблеми на детето, което е условие за нормалното му физическо и психическо развитие. Приемното семейство се отнася с разбиране и търпение към детето, обгражда го с много грижи, внимание и любов, задоволява адекватно потребностите му. В подкрепа на това становище са и събраните гласни и писмени доказателства. Правата и законните интереси на детето ще са най–добре защитени с настаняване в приемното семейство, където се полагат грижи за него от 20.06.2018 г. и което към настоящия момент по най-добър начин ще замести липсата на майчина грижа. 

       Предвид изложената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи: Молбата е допустима, а по същество е основателна и доказана. Налице е хипотезата на чл.25,  т. 2 от  ЗЗДетето – родителите на детето, по обективни причини са в трайна невъзможност и не желаят да полагат грижи за него.  С оглед защита на неговите естествени потребности и интереси е подходящо да бъде защитено, чрез посочената от Д „СП” мярка- настаняване в приемно семейство. 

            Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.2  от Закона за закрила на детето съдът постанови решението си.

 

Районен съдия: /П/ Д. Петрова - Енева